Werkbaarheidscheque

Laatst gewijzigd op 20 dec 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen uit de (social)profitsector
Voor wat
acties rond werkbaar werk
Subsidie
tot € 10.000 subsidie

Wat houdt de maatregel in

Met de werkbaarheidscheque van het Departement Werk en Sociale Economie, kunnen eenmanszaken, kmo's en grote ondernemingen (met minstens 1 werknemer) uit de profitsector en ook organisaties uit de socialprofitsector tot € 10.000 steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen en aan te pakken. De bedoeling is om zo de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren.

De werkbaarheidscheque zal ook in 2022 kunnen worden aangevraagd. De Vlaamse Regering heeft beslist om deze maatregel te verlengen. Dit geldt ook voor de verhoging van de kmo-portefeuille.
Naar aanleiding van de coronacrisis worden de werkbaarheidscheque tijdelijk uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding, waarbij telkens aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van de medewerkers. 
Telewerken is voor veel bedrijven en organisaties de oplossing om werknemers veilig aan de slag te houden tijdens deze coronacrisis. Ook in de toekomst moet telewerken mogelijk blijven. Daarom werd beslist door de Vlaamse Regering om de werkbaarheidscheques nu ook in te zetten voor het uitwerken van een telewerkbeleid.

Wie komt in aanmerking

Deze maatregel richt zich op alle ondernemingen uit de profitsector (zowel voor grote ondernemingen, kmo’s als eenmanszaken) met vestiging in het Vlaamse Gewest. Organisaties uit de social profit (o.m. vzw's) kunnen ook een beroep doen op middelen uit deze oproep. 

Ondernemingen uit de profitsector worden binnen deze oproep begrepen als:

 • natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen
 • de hieronder opgesomde vennootschappen met rechtspersoonlijkheid

die een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest hebben.

Vennootschappen met rechtspersoonlijkheid zijn (conform  het Wetboek van vennootschappen en verenigingen):

 • Besloten vennootschap, BV;
 • Coöperatieve vennootschap, CV;
 • Naamloze vennootschap, NV;
 • Vennootschap onder firma, VOF;
 • Commanditaire vennootschap, CommV;
 • Europese vennootschap, SE;
 • Europese coöperatieve vennootschap, SCE.;
 • Europees economisch samenwerkingsverband, EESV

Volgende organisaties die geen rechtspersoonlijkheid hebben, komen als organisatie niet in aanmerking voor deze maatregel: de tijdelijke handelsvennootschap, de feitelijke vereniging, de stille handelsvennootschap en de maatschap.

Organisaties uit de social profitsector worden binnen deze oproep begrepen als een verzameling van organisaties uit 6 paritaire comités en 13 sectoren met elk hun eigen subsectoren. Deze sectoren zijn onder meer de Vlaamse social profitsectoren (de gezinszorg, de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinstellingen, maatwerkbedrijven, het sociaal-cultureel werk, de lokale diensteneconomie en de Vlaamse Welzijns- en Gezondheidssector) en de federale social profitsectoren (de privé ziekenhuizen, de ouderenzorg, de gezondheidsinstellingen, de thuisverpleging, revalidatiecentra, de mutualiteiten en het vermakelijkheidsbedrijf).

Volgende ondernemingen die geen rechtspersoonlijkheid hebben, komen dus niet in aanmerking voor deze maatregel: de tijdelijke handelsvennootschap, de feitelijke vereniging, de stille handelsvennootschap en de maatschap.

Als bijkomend criterium is vereist dat de onderneming minstens 1 werknemer te werk stelt via een arbeidsovereenkomst.

Wat komt in aanmerking

Met de cheque kunnen ondernemingen:

 • een meting of scan aankopen om de werkbaarheidsgraad in de organisatie in kaart te brengen;
 • en/of begeleiding inkopen bij het uitvoeren van een scan/meting;
 • begeleiding kan ook inhouden:
  • rapporteren over de werkbaarheid;
  • opstellen van een werkbaarheidsplan, toekennen van een prioritering aan de maatregelen of verbeterprojecten opgenomen in dit plan;
  • monitoring en opvolging van de veranderingen op het vlak van werkbaar werk;
  • uitwerken van een telewerkbeleid.

De onderneming dient zich tevens te engageren om, naar aanleiding van de analyse of begeleiding, maatregelen en/of verbeterprojecten uit te voeren op het vlak van werkbaar werk. 

Met de werkbaarheidscheque kan een onderneming advies, begeleiding en/of opleiding aankopen, waarbij telkens aandacht moet zijn voor het psychosociale welbevinden van de medewerkers, meer bepaald voor:

 • aanpassingen aan de werkpost en de arbeidsorganisatie, die ten goede komen van de werkbaarheid en de veiligheid van de werknemers
 • competentieversterking die noodzakelijk is om werkbaar te kunnen werken
 • Aanpak van een beleid rond het psychisch welbevinden en/of de mentale veerkracht/energie van werknemers (en werkgevers).

Het is aanbevolen om die acties uit te rollen in navolging van het resultaat van een risicoanalyse en/of eerder uitgevoerde scan.

Werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden bij samenwerking met geregistreerde dienstverleners van de kmo-portefeuille en dienstverleners met een kwaliteitsregistratie van Werk en Sociale Economie.

Omvang steun

Er is een maximale subsidie voorzien van € 10.000 per onderneming over een periode van één jaar (2022) of tot het budget van de werkbaarheidscheque op jaarbasis uitgeput is.

 • Steunpercentage: 60%;
 • Private cofinanciering: 40%;
 • Steunplafond: € 10.000 per onderneming.

De financiële middelen uit deze maatregel zijn afkomstig van het Departement Werk en Sociale Economie.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie Veelgestelde vragen: de-minimis.

Verhoging van de kmo-portefeuille voor acties werkbaar werk

Indien je binnen de maatregel kmo-portefeuille het jaarlijks volledig budget van € 10.000 hebt opgebruikt, en je wil nog acties uitvoeren in het kader van werkbaar werk, dan kan je nog beschikken over een eenmalig extra budget van € 5000. Hierbij bedraagt het steunpercentage 30 % voor kleine ondernemingen en 20% voor middelgrote ondernemingen.   

Binnen deze maatregel kunnen ook eenmanszaken steun aanvragen. Grote ondernemingen zijn echter uitgesloten. De voorwaarden kan je terugvinden op Kmo-portefeuille: steun voor opleiding en advies.

Uitbreiding naar aanleiding van de coronacrisis

Het is cruciaal dat iedereen in deze nieuwe context van Corona opnieuw veilig en gezond aan de slag kan gaan en aan het werk kan blijven. In samenspraak met de Vlaamse sociale partners werd daarom besloten om de focus van de werkbaarheidscheque te verruimen, opdat de initiële doelstelling ‘een versnelling hoger schakelen op vlak van werkbaar werk’ behouden kan blijven in de gewijzigde omstandigheden ten gevolge van corona.

De cheque zal tijdelijk worden uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding, waarbij telkens aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van de medewerkers, en dit voor: 

 1. Aanpassingen aan de werkpost en de arbeidsorganisatie, die ten goede komen van de werkbaarheid en de veiligheid van de werknemers, in de gewijzigde context door de Corona-pandemie;
 2. Competentieversterking noodzakelijk om te kunnen werken in een gewijzigde arbeidscontext;
 3. Aanpak van de impact op het psychisch welbevinden van de werknemers en werkgevers. 

Aanvraagprocedure

Voor de 'werkbaarheidscheque' en' verhoging van de kmo-portefeuille' dient de onderneming een aanvraag in via de online applicatie van ESF-Vlaanderen. Een volledig stappenplan kan je via deze website terugvinden.

Een aanvraag opmaken bestaat uit het opladen van een factuur van de geregistreerde dienstverlener in verband met het leveren van de prestaties en het opladen van een verklaring op eer.

De huidige oproep staat open sinds 7 mei 2019 en werd verlengd tot eind 2022. De oproep staat permanent open tot het beschikbare budget van € 3.000.000 op jaarbasis is uitgeput. 

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Contact

Voor vragen kan er contact worden opgenomen via werkbaarheidscheque@vlaanderen.be.

Afdeling / Dienst
Afdeling ESF en Duurzaam Ondernemen
Adres

Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel
België

Telefoon