Werkbaarheidscheque

Laatst gewijzigd op 13 okt 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen uit de (social)profitsector
Voor wat
acties rond werkbaar werk
Subsidie
tot € 10.000 subsidie

Wat houdt de maatregel in

Met de werkbaarheidscheque van het Departement Werk en Sociale Economie, kunnen eenmanszaken, kmo's en grote ondernemingen (met minstens 1 werknemer) uit de profitsector en ook organisaties uit de socialprofitsector tot € 10.000 steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen en aan te pakken. De bedoeling is om zo de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren.

De werkbaarheidscheque en de verhoging Kmo-Portefeuille werden verlengd voor 2023. Organisaties uit de publieke sector en organisaties die in het verleden reeds gebruik gemaakt hebben van de werkbaarheidscheque kunnen geen aanspraak maken op middelen uit deze oproep. Het beschikbaar budget voor deze maatregel voor het jaar 2023 bedroeg € 3 miljoen. Dit budget werd intussen volledig toegekend aan projectaanvragen. Sinds 12 oktober 2023 is het daarom niet langer mogelijk nog een projectaanvraag in te dienen binnen deze maatregel. Op voorwaarde van goedkeuring door de Vlaamse Regering zal het in 2024 opnieuw mogelijk zijn om projectaanvragen in te dienen. Meer informatie hierover volgt in december 2023 op de website www.vlaanderen.be/werkbaarheidscheque-en-verhoging-kmo-portefeuille

Wie komt in aanmerking

Deze maatregel richt zich op alle ondernemingen uit de profitsector (zowel voor grote ondernemingen, kmo’s als eenmanszaken) met vestiging in het Vlaamse Gewest. Organisaties uit de social profit (o.m. vzw's) kunnen ook een beroep doen op middelen uit deze oproep. 

Ondernemingen uit de profitsector worden binnen deze oproep begrepen als:

 • natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen
 • de hieronder opgesomde vennootschappen met rechtspersoonlijkheid

die een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest hebben.

Vennootschappen met rechtspersoonlijkheid zijn (conform  het Wetboek van vennootschappen en verenigingen):

 • Besloten vennootschap, BV;
 • Coöperatieve vennootschap, CV;
 • Naamloze vennootschap, NV;
 • Vennootschap onder firma, VOF;
 • Commanditaire vennootschap, CommV;
 • Europese vennootschap, SE;
 • Europese coöperatieve vennootschap, SCE.;
 • Europees economisch samenwerkingsverband, EESV

Volgende organisaties die geen rechtspersoonlijkheid hebben, komen als organisatie niet in aanmerking voor deze maatregel: de tijdelijke handelsvennootschap, de feitelijke vereniging, de stille handelsvennootschap en de maatschap.

Organisaties uit de social profitsector worden binnen deze oproep begrepen als een verzameling van organisaties uit 6 paritaire comités en 13 sectoren met elk hun eigen subsectoren. Deze sectoren zijn onder meer de Vlaamse social profitsectoren (de gezinszorg, de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinstellingen, maatwerkbedrijven, het sociaal-cultureel werk, de lokale diensteneconomie en de Vlaamse Welzijns- en Gezondheidssector) en de federale social profitsectoren (de privé ziekenhuizen, de ouderenzorg, de gezondheidsinstellingen, de thuisverpleging, revalidatiecentra, de mutualiteiten en het vermakelijkheidsbedrijf).

Volgende ondernemingen die geen rechtspersoonlijkheid hebben, komen dus niet in aanmerking voor deze maatregel: de tijdelijke handelsvennootschap, de feitelijke vereniging, de stille handelsvennootschap en de maatschap.

Als bijkomend criterium is vereist dat de onderneming minstens 1 werknemer te werk stelt via een arbeidsovereenkomst.

Wat komt in aanmerking

Met de cheque kunnen ondernemingen:

 • een meting of scan aankopen om de werkbaarheidsgraad in de organisatie in kaart te brengen;
 • en/of begeleiding inkopen bij het uitvoeren van een scan/meting;
 • begeleiding kan ook inhouden:
  • rapporteren over de werkbaarheid;
  • opstellen van een werkbaarheidsplan, toekennen van een prioritering aan de maatregelen of verbeterprojecten opgenomen in dit plan;
  • monitoring en opvolging van de veranderingen op het vlak van werkbaar werk;
  • uitwerken van een telewerkbeleid.

De onderneming dient zich tevens te engageren om, naar aanleiding van de analyse of begeleiding, maatregelen en/of verbeterprojecten uit te voeren op het vlak van werkbaar werk. 

Met de werkbaarheidscheque kan een onderneming advies, begeleiding en/of opleiding aankopen, waarbij telkens aandacht moet zijn voor het psychosociale welbevinden van de medewerkers, meer bepaald voor:

 • aanpassingen aan de werkpost en de arbeidsorganisatie, die ten goede komen van de werkbaarheid en de veiligheid van de werknemers
 • competentieversterking die noodzakelijk is om werkbaar te kunnen werken
 • Aanpak van een beleid rond het psychisch welbevinden en/of de mentale veerkracht/energie van werknemers (en werkgevers).

Het is aanbevolen om die acties uit te rollen in navolging van het resultaat van een risicoanalyse en/of eerder uitgevoerde scan.

Werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden bij samenwerking met geregistreerde dienstverleners van de kmo-portefeuille en dienstverleners met een kwaliteitsregistratie van Werk en Sociale Economie.

Omvang steun

Er is een maximale subsidie voorzien van € 10.000 per onderneming over een periode van één jaar of tot het budget van de werkbaarheidscheque op jaarbasis uitgeput is.

 • Steunpercentage: 60%;
 • Private cofinanciering: 40%;
 • Steunplafond: € 10.000 per onderneming.

De financiële middelen uit deze maatregel zijn afkomstig van het Departement Werk en Sociale Economie.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie Veelgestelde vragen: de-minimis.

Verhoging van de kmo-portefeuille voor acties werkbaar werk

Indien je binnen de maatregel kmo-portefeuille het jaarlijks volledig budget van € 7.500 hebt opgebruikt en je wil nog acties uitvoeren in het kader van werkbaar werk, dan kan je nog beschikken over een eenmalig extra budget van € 5000. Hierbij bedraagt het steunpercentage 30% voor kleine ondernemingen en 20% voor middelgrote ondernemingen.

De verhoging van de kmo-portefeuille kan ook aangevraagd worden door organisaties die hier in het verleden al gebruik van gemaakt hebben, hier geldt de voorwaarde dus niet zoals bij de werkbaarheidscheque. De voorwaarde blijft wel dat het plafond bij de kmo-portefeuille moet bereikt zijn alvorens er een beroep kan gedaan worden op deze maatregel. 

Binnen deze maatregel kunnen ook eenmanszaken steun aanvragen. Grote ondernemingen zijn echter uitgesloten. De voorwaarden kan je terugvinden op Kmo-portefeuille: steun voor opleiding en advies.

Aanvraagprocedure

Voor de 'werkbaarheidscheque' en' verhoging van de kmo-portefeuille' dient de onderneming een aanvraag in via de online applicatie. Een volledig stappenplan kan je via deze website terugvinden.

Een aanvraag opmaken bestaat uit het opladen van een factuur van de geregistreerde dienstverlener in verband met het leveren van de prestaties en het opladen van een verklaring op eer.

De huidige oproep staat open sinds 7 mei 2019 en werd verlengd tot 30 november 2023. Sinds 12 oktober 2023 is het echter niet langer mogelijk nog een projectaanvraag in te dienen binnen deze maatregel omdat het beschikbaar budget van € 3 miljoen euro reeds volledig toegekend was.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Contact

Voor vragen kan er contact worden opgenomen via werkbaarheidscheque@vlaanderen.be.

Afdeling / Dienst
Afdeling Europa WSE
Adres

Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel
België

Telefoon