Vrijstelling van belastingvermeerdering voor startende ondernemingen (bij onvoldoende voorafbetalingen)

Laatst gewijzigd op 5 apr 2018 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
startende zelfstandigen & kleine vennootschappen in hoofdberoep
Voor wat
gedurende eerste 3 j. geldt een vrijstelling van voorafbetaling
Fiscaal voordeel
geen belastingvermeedering gedurende deze eerste 3 j.

Wat houdt de maatregel in

Als u voor de eerste maal een zelfstandige activiteit begint in hoofdberoep, bent u voor drie jaar vrijgesteld van voorafbetalingen. De fiscus past dan gedurende drie jaar geen belastingvermeerdering toe. Ook nieuw opgerichte vennootschappen zijn gedurende de eerste drie boekjaren vanaf hun oprichting geen belastingvermeerdering verschuldigd.

De voorafbetalingen zijn gebaseerd op de vermoedelijke winsten van het lopende jaar. Indien dit niet gebeurt worden belastingvermeerderingen aangerekend. De stortingen zouden de belastingen van het lopende belastbare tijdperk ongeveer moeten dekken.

Wie komt in aanmerking

Zowel zelfstandigen als vennootschappen kunnen worden vrijgesteld.  Bij vennootschappen is de voorwaarde wel dat het gaat om 'kleine' vennootschappen. Vanaf 1 januari 2016 is een nieuwe definitie van kleine vennootschap van toepassing zoals gedefinieerd in artikel 15 §§1 tot 6 van het wetboek van vennootschappen: kleine vennootschappen zijn vennootschappen die voor het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden: 

  • Jaargemiddeld personeelsbestand: 50 werknemers;
  • Jaaromzet exclusief btw: € 9.000.000;
  • Balanstotaal: € 4.500.000.

Wanneer meer dan één van de criteria worden overschreden of niet meer worden overschreden, heeft dit slechts gevolgen wanneer dit zich in twee opeenvolgende boekjaren voordoet. De gevolgen gaan dan in vanaf het daaropvolgende boekjaar.
In het geval van verbonden vennootschappen, moeten de criteria inzake omzet en balanstotaal op geconsolideerde (gegroepeerde) basis worden berekend. Wat het criterium personeelsbestand betreft, wordt het aantal werknemers opgeteld dat door elk van de betrokken verbonden vennootschappen jaarlijks gemiddeld wordt tewerkgesteld. 
Wanneer er boekhoudkundig geen consolidatie wordt opgemaakt, kan men kiezen voor een alternatieve consolidatie (verhoging van de drempels met 20% tot € 10,8 miljoen omzet en € 5,4 miljoen balanstotaal).

Aanvraagprocedure

Aan de hand van een attest, afgeleverd door het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ) of een ander sociaal verzekeringsfonds, moet worden bewezen dat aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.