Vlaams beschermingsmechanisme (steunperiode 1/8 t.e.m. 30/9/2020)

Laatst gewijzigd op 6 okt 2020 (Alle wijzigingen)
Geen aanvraag meer mogelijk

Samengevat

Voor wie
zelfstandigen en ondernemingen
Voor wat
omzetdaling van minstens 60% in augustus en september 2020 door de beperkende coronamaatregelen
Subsidie
7,5% van de omzet tijdens de referentieperiode (1/2 voor zelfstandigen in bijberoep)

Wat houdt de maatregel in

Ondernemers in het Vlaamse Gewest die door de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad, genomen vanaf 29 juli 2020 inzake het coronavirus (en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid), te kampen hebben met een omzetdaling van minstens 60% in augustus en september 2020 kunnen bij het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) een premie aanvragen. 

De premie bedraagt 7,5% van de omzet tijdens augustus en september 2019 en is beperkt tot een maximumbedrag van € 15.000. De subsidie wordt gehalveerd voor bepaalde zelfstandigen in bijberoep.

Wie vanaf 29 juli 2020 verplicht werd te sluiten door deze strengere maatregelen kon een voorschot van maximaal € 2000 aanvragen vóór 1 oktober 2020.   

Deze steun kan vanaf 1 oktober worden aangevraagd tot uiterlijk 15 november 2020. 

Wie komt in aanmerking

Zelfstandigen en ondernemingen

Je komt in aanmerking als je tot één van de volgende categorieën behoort:

 • Zelfstandige in hoofdberoep
 • Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) heeft van minstens € 13.993,78
 • Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) heeft tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende minder dan 80% is tewerkgesteld (= helft van de premie) 
 • Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht met minstens 1 voltijdsequivalent werkend vennoot of minstens 1 voltijdsequivalent bij de RSZ ingeschreven personeelslid
 • Een buitenlandse onderneming met vergelijkbaar statuut met minstens 1 voltijdsequivalent werkend vennoot of minstens 1 voltijdsequivalent bij de RSZ ingeschreven personeelslid
 • Een vereniging met economische activiteit met minstens 1 voltijdsequivalent bij de RSZ ingeschreven personeelslid.

Gepensioneerden die een zelfstandige activiteit uitoefenen en student-zelfstandigen komen in aanmerking voor zover ze voldoen aan voormelde voorwaarden. Ook journalisten en andere beroepscategorieën die van rechtswege zijn vrijgesteld van de wettelijke bijdragen kunnen genieten van deze steunmaatregel.

Algemene voorwaarden
 • De onderneming of zelfstandige beschikt op 1 augustus 2020 volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) over een actieve exploitatiezetel in Vlaanderen. Ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand bevinden zijn uitgesloten (bijvoorbeeld ingeval van faillissement, vereffening, stopzetting, enzovoort).
 • De onderneming heeft een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest. 
 • De onderneming moet onder het toepassingsgebied van de corona hinderpremie of van de corona compensatiepremie vallen.
Uitgesloten ondernemingen

Volgende ondernemingen zijn uitgesloten:

 • holdingvennootschappen;
 • patrimoniumvennootschappen (verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen);
 • managementvennootschappen;
 • ondernemingen waarvan de zaakvoerder als bestuurder of vennoot verbonden is met een andere onderneming die de subsidie heeft ontvangen en waaraan zij zakelijke diensten verlenen;
 • de ondernemingen die achterstallige schulden hebben bij VLAIO naar aanleiding van een terugvordering van een onterecht ontvangen corona hinderpremie of corona compensatiepremie;
 • de ondernemingen die op 1 augustus 2020 nog niet opgestart waren en niet beschikten over een actieve exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest overeenkomstig de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Welke activiteit komt in aanmerking

De onderneming moet onder het toepassingsgebied van de corona hinderpremie of van de corona compensatiepremie vallen.

Ondernemingen die geen aanvraag indienden voor corona hinderpremie of een corona compensatiepremie, kunnen ook het Vlaamse beschermingsmechanisme aanvragen. Zij moeten eveneens aantonen dat hun omzetdaling van minstens 60% het gevolg is van de substantiële exploitatiebeperkingen die ze ondervinden door de coronamaatregelen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 29 juli 2020 inzake het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid.

Ondernemingen die een verminderde omzet hebben die niet het gevolg is van deze coronamaatregelen komen niet in aanmerking.

Omzetdaling

Omzetdaling 60%

Je moet als onderneming een omzetdaling van minstens 60% hebben ten gevolge van vermelde exploitatiebeperkingen door de coronamaatregelen in de periode van 1 augustus tot 30 september 2020. De referentieperiode zijn de overeenkomstige maanden in 2019.

De omzetdaling is de daling van de omzet (excl. btw) ingevolge verminderde prestaties door exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad, dus niet door uitgestelde facturatie. De omzetdaling wordt aangetoond op basis van een van volgende elementen:

 • dagontvangsten
 • geleverde prestaties
 • tijdsregistratie
Je had een zeer lage omzet in de referentieperiode van 2019

Als je een abnormaal lage omzet realiseerde door bijvoorbeeld zwangerschapsverlof of arbeidsongeschiktheid, dan mag je de periode vervangen door een andere referentieperiode. In je aanvraag moet je wel motiveren waarom je voor een andere referentieperiode kiest.

Je bent een startende onderneming

Dan vergelijk je de gerealiseerde omzet in augustus en september met de verwachte omzet uit je financieel plan voor diezelfde periode. Startende ondernemingen die geen financieel plan moesten neerleggen bij opstart (bv. eenmanszaken) moeten een financieel plan opstellen om de lagere omzet te verantwoorden.

Omvang steun

De premie wordt per onderneming toegekend (op basis van het ondernemingsnummer).

Ondernemingen en zelfstandigen in hoofdberoep of gelijkgesteld

Deze ondernemingscategorie krijgt een premie van 7,5% van de omzet, exclusief btw, in de maanden augustus en september 2019. De premie wordt beperkt tot maximum € 15.000 per onderneming.

Zelfstandigen in bijberoep

Voor een zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen had tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende niet 80% of meer is tewerkgesteld, wordt de subsidie gehalveerd in vergelijking met zelfstandigen in hoofdberoep. Concreet betekent dit dat je dan een steun krijgt van 3,75% van de omzet, exclusief btw, in de maanden augustus en september 2019.

Beperking premie tot € 3000

Ondernemingen die exploitant zijn van een inrichting waar regelmatig maaltijden worden verbruikt of een traiteurszaak, die regelmatig cateringdiensten verricht, krijgt eveneens een subsidie van 7,5% van de omzet, exclusief btw, in de maanden augustus en september 2019. Deze premie wordt echter beperkt tot maximum € 3.000 als men niet beschikt over een zogenaamde witte kassa.

Enkel steun als je zaak open is 

Deze premie dient om ondernemingen te ondersteunen die terug op volle kracht draaien en dit uiterlijk op 24 augustus 2020 (dit is 7 dagen na publicatie van het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 augustus 2020). 
Indien de onderneming hierdoor na haar heropening minder dagen is geopend dan in de referentieperiode augustus-september 2019 wordt de steun gehalveerd.

Dit geldt niet voor wie vanaf 29 juli 2020 verplicht werd te sluiten door de overheid door de strengere maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad naar aanleiding van het coronavirus. Dit geldt ook niet voor sluiting wegens de normale jaarlijkse verlofperiode.

Voorschot van € 2000

Enkel wie vanaf 29 juli 2020 verplicht werd te sluiten door de overheid door de strengere maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad naar aanleiding van het coronavirus kan een voorschot van maximaal € 2000 aanvragen. Vrijwillige sluitingen komen niet in aanmerking. Dit kon tot eind september 2020.  

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de-minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie Veelgestelde vragen: De-minimis.

Aanvraagprocedure

Aanvraag tot uiterlijk 15 november 2020

De aanvraag moet online ingediend worden uiterlijk op 15 november 2020. De online-aanvraag is mogelijk vanaf 1 oktober 2020. 

Per onderneming dien je één aanvraag in.

Voorschot van € 2.000

Het voorschot kon worden aangevraagd vanaf 18 augustus tot uiterlijk 30 september 2020. 

Het voorschot wordt voorwaardelijk toegekend. Dit betekent dat de onderneming die een voorschot aangevraagd heeft vanaf 1 oktober 2020 verplicht is online nog een aanvraag Vlaams beschermingsmechanisme in te dienen. Wanneer uit onderzoek van de aanvraag Vlaams beschermingsmechanisme blijkt dat het voorschot ten onrechte werd ontvangen zal dit voorschot moeten terugbetaald worden aan VLAIO. 

Belangrijk: Motivering omzetdaling

Bij de aanvraag zal de onderneming die nog geen corona hinderpremie of corona compensatiepremie kreeg, de link moeten leggen dat de omzetdaling het direct of indirect een gevolg is van de coronamaatregelen. De link leggen tussen de maatregelen die moeten nageleefd worden en de gevolgen hiervan op de beroepsuitoefening moet als volgt worden gemotiveerd:

 1. over welke coronamaatregel vanaf 29 juli gaat het:
 2. hoe deze coronamaatregel vanaf 29 juli de normale uitoefening van de beroepsactiviteit onmogelijk maakt.
Verklaring op eer

Bij elke aanvraag moet er een verklaring op eer worden ondertekend. Elke valse verklaring is een inbreuk tegen de wetgeving en zal gesanctioneerd worden.

Uitbetalingsprocedure

Beslissing wordt verstuurd per email

VLAIO zal de aanvraag onderzoeken en toetst hierbij de naleving van de voorwaarden af, opgelegd door de regelgeving, en beslist of de subsidie wordt toegekend. Deze beslissing wordt per e-mail meegedeeld aan de onderneming. 

Automatische betaling na goedkeuring

De uitbetaling van de premie gebeurt automatisch na goedkeuring van de aanvraag door VLAIO en enkel op een Belgisch rekeningnummer van de begunstigde onderneming.

Controle

Er worden controles uitgevoerd. Dit kan tot 5 jaar na de toekenning van de steun. Indien uit een controle door VLAIO na steuntoekenning blijkt dat de omzetdaling van 60% niet gehaald werd of aan één van de andere voorwaarden opgelegd in deze regelgeving niet werd voldaan, moet de onderneming de uitbetaalde steun aan VLAIO terugbetalen.

Cumulering

Deze maatregel kan niet worden gecumuleerd met:

Vrijgesteld van belasting

De steunmaatregelen die de gemeenschappen en gewesten nemen in het kader van de coronacrisis zijn belastingvrij in de personen- en vennootschapsbelasting. Ook deze premie valt hieronder. Meer informatie kan je terugvinden op de Vlaio website: www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/financiering/overheidsmaatregelen/veelgestelde-vragen-welke-subsidies-worden

Contact

Adres

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon