Steun mobiliteitssectoren (coronavirus)

Laatst gewijzigd op 13 nov 2020 (Alle wijzigingen)
Geen aanvraag meer mogelijk

Samengevat

Voor wie
ondernemingen uit de taxi-, de autobus-, autocarsector en de auto- en fietsdeelsector
Voor wat
voor de investeringen en kosten van de voertuigen
Achtergestelde lening/Premie/Vergoeding
voorwaarden variëren per sector

Wat houdt de maatregel in

Omdat de ondernemingen uit de taxisector, de autobus- en autocarsector en de auto- en fietsdeelsector zwaar zijn getroffen door de coronacrisis voorzag de Vlaamse overheid extra steunmaatregelen.

1. De autobus- en autocarsector konden tot en met 20 november 2020 een aanvraag indienen voor de premie.
2. De taxisector kon een voordelig lening aanvragen tot 31 augustus 2020.
3. Deelfiets- en deelautobedrijven konden tot en met 13 december 2020 een subsidieaanvraag indienen.

Taxisector: achtergestelde lening

Deze lening kon bekomen worden door taxibedrijven met minimum 3 voertuigen. Deze lening van € 5.000 tot € 25.000 met een looptijd van 3 jaar en een intrest van 3% kon worden aangevraagd tot 31 augustus 2020. Voor kredietbedragen vanaf € 25.000 wordt er doorverwezen naar de achtergestelde coronalening van PMV.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie www.vlaio.be/de-minimis.

Cumulering
 • Deze lening van minder dan € 25.000 kan niet gecombineerd worden met de coronalening van PMV (leningen vanaf € 25.000). 
 • De onderneming mag geen steun aangevraagd hebben in een ander gewest.
Meer info

Meer informatie over de aanvraagprocedure kan je raadplegen op www.vlaanderen.be/coronasteun-lening-voor-taxisector.

Autobus- en autocarsector: premie en lening

Wie komt in aanmerking

De premie en lening kan bekomen worden door autobussen en autocars die beschikken over een:

Bussen die voor De Lijn rijden of voor bedrijfsvervoer dat tijdens de crisis kon blijven rijden (of waarvoor een andere regeling werd getroffen) komen niet in aanmerking voor deze steunmaatregelen.

Algemene Voorwaarden
 • De onderneming is actief volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
 • De onderneming heeft een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest.
 • De onderneming moet in de KBO als hoofd- of nevenactiviteit een van de volgende NACE-codes hebben:
  • 4931 - Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden
  • 4939001 - Overig vervoer van personen met autocars of autobussen, zonder dienstregeling: chartervervoer, busreizen, toeristische excursies, enz
Omvang steun

Premie

De grootte van de premie wordt berekend op basis van de aankoopwaarde van de voertuigen van de onderneming.

 • eerste schijf: de onderneming ontvangt 1% van de aankoopwaarde van de voor de premie in aanmerking komende autobussen en autocars.
 • tweede schijf: De tweede subsidieschijf bedraagt 1,5 % van de aankoopwaarde van de voertuigen. Voertuigen waarvoor je met De Lijn een contract hebt afgesloten om in de periode van oktober tot en met december 2020 versterkingsritten uit te voeren, komen niet in aanmerking voor die tweede subsidieschijf van 1,5 %.

Lening

De lening van € 5000 tot € 25.000 met een looptijd van 3 jaar en een intrest van 3% kon worden aangevraagd tot 31 augustus 2020. Het maximale kredietbedrag bedroeg 1,5% van de aankoopwaarde van de voertuigen die in aanmerking komen. Voor kredietbedragen vanaf € 25.000 wordt er doorverwezen naar de achtergestelde coronalening van PMV.

Geen de-minimis steun meer

Deze steunmaatregel werd in eerste instantie niet aangemeld bij Europa. Dat had als gevolg dat de steun viel onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving (zie Veelgestelde vragen: de-minimis) en bijgevolg moest beperkt blijven tot maximaal € 200.000 per onderneming of groep van verbonden ondernemingen. Er werd echter vastgesteld dat heel wat ondernemingen en groepen van verbonden ondernemingen op die manier niet het volledig subsidiebedrag zouden kunnen krijgen. Daarom werd toch beslist om deze steunmaatregel aan te melden bij Europa. De Europese Commissie heeft deze steunmaatregel op 6 oktober 2020 goedgekeurd. Hierdoor kan een onderneming of groep van verbonden ondernemingen nu meer dan € 200.000 subsidie ontvangen.

Cumulering
 • De lening van minder dan € 25.000 kan niet gecombineerd worden met de coronalening van PMV (leningen vanaf € 25.000). 
 • De onderneming mag geen steun aangevraagd hebben in een ander gewest.
 • De onderneming mag geen beroep doen op de Gigarantwaarborg van PMV (COVID-19 van Gigarant).
Aanvraagprocedure

Door deze wijziging kunnen bedrijven nog tot en met 20 november 2020 een aanvraag indienen voor de subsidie via het e-loket coronasteun taxisector en autobus- en autocarsector.

Meer informatie over de aanvraagprocedure kan je raadplegen op www.vlaanderen.be/coronasteun-premie-en-lening-voor-autobus-en-autocarsector.

Deelmobiliteitsector: subsidie

Op 13 november keurde de Vlaamse Regering maatregelen goed om de sector van de deelmobiliteit te ondersteunen. Deelfiets- en deelautobedrijven kunnen tot en met 13 december een subsidieaanvraag indienen.

Wie komt in aanmerking

Om steun te krijgen moet het deelbedrijf aan volgende voorwaarden voldoen: 

 • De deelbedrijven bieden een dienst aan op basis van lidmaatschap die beschikbaar is voor fietsers/autobestuurders in een gemeenschap. Er is geen aparte schriftelijke overeenkomst vereist, telkens wanneer een lid een voertuig reserveert en gebruikt. De bedrijven bieden de leden toegang tot een verspreid netwerk van gedeelde voertuigen en dit 24 uur op 24, 7 dagen per week, op onbemande zelfbedieningslocaties.
 • De aangeboden voertuigen moeten worden beheerd door het bedrijf. Bedrijven die een platform aanbieden voor het delen van auto’s die eigendom zijn van andere privépersonen of bedrijven komen niet in aanmerking voor deze subsidie.
 • Het gebruik van de voertuigen is toegelaten zonder beperkingen, tegen tarieven die de brandstof, de verzekering en het onderhoud omvatten en die recht evenredig zijn met het gebruik, zodat ze in combinatie met openbaar vervoer een alternatief vormen voor privébezit van een voertuig.
 • De bedrijven waarbij meer dan 50% van het aandeelhouderschap of meer dan 50% van het kapitaal rechtstreeks of onrechtstreeks in handen is van een overheid (lokale overheid, gemeenschaps- of gewestoverheid, federale overheid, intercommunale, overheidsbedrijven, …) kunnen geen aanspraak maken op deze maatregel.
 • Bedrijven die in aanmerking willen komen voor deze subsidie moeten volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) actieve ondernemingen zijn op het moment van de aanvraag. Ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand bevinden zijn uitgesloten (bijvoorbeeld in geval van faillissement, vereffening, stopzetting, enzovoort).

Het subsidiebudget wordt verdeeld op basis van het aantal voertuigen dat door de deelfiets- en deelautobedrijven in Vlaanderen werd aanboden in de periode van 12 maart 2020 tot en met 7 juni 2020.

Omvang steun

Subsidies voor deelfietsbedrijven

Bij het bepalen van de subsidiebedragen wordt rekening gehouden met de kostprijs en de ecologische impact van de voertuigen. Per voertuig wordt, in de mate dat het voorziene subsidiebudget dit toelaat, volgend subsidiebedrag toegekend:

 • Gewone fiets: € 30 per fiets
 • Elektrische fiets: € 90 per fiets

Indien het beschikbare subsidiebudget van € 230.000 en het aantal ingediende subsidieaanvragen niet zouden toelaten om bovenvermelde subsidiebedragen toe te kennen, wordt het beschikbare subsidiebudget verdeeld over de hiervoor in aanmerking komende voertuigen. Aan de verschillende type voertuigen wordt volgende weging gegeven:

 • Gewone fiets: 1
 • Elektrische fiets: 3

Subsidies voor deelautobedrijven

Bij het bepalen van de subsidiebedragen wordt rekening gehouden met de kostprijs en de ecologische impact van de voertuigen. Per voertuig wordt, in de mate dat het voorziene subsidiebudget dit toelaat, volgend subsidiebedrag toegekend:

 • Benzine of diesel: € 600 per voertuig
 • Hybride en aardgas: € 900 per voertuig
 • 100% elektrisch en waterstof: € 1200 per voertuig

Indien het beschikbare subsidiebudget van € 230.000 en het aantal ingediende subsidieaanvragen niet zouden toelaten om bovenvermelde subsidiebedragen toe te kennen, wordt het beschikbare subsidiebudget verdeeld over de hiervoor in aanmerking komende voertuigen. Aan de verschillende type voertuigen wordt volgende weging gegeven:

 • Benzine of diesel: 1
 • Hybride en aardgas: 1,5
 • 100% elektrisch en waterstof: 2
De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie www.vlaio.be/de-minimis.

Aanvraagprocedure

Wie steun wil ontvangen moet ten laatste op 13 december 2020 een verzoek tot subsidiëring verzenden naar coronasteun-ta@mow.vlaanderen.be. Informatie over de sjablonen en de verklaring op eer kan je vinden op de pagina Steunmaatregelen voor de deelmobiliteitsector.

Adres

Koning Albert II laan 20 (bus 2)
1000 Brussel
België

Telefoon