Oprichting van een prospectiekantoor buiten de EER

Laatst gewijzigd op 17 jun 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
oprichting van een prospectiekantoor
Subsidie
van 50% of 75% in bep. werkingskosten (plafond max. € 100.000)

Wat houdt de maatregel in

Kmo's, maar ook wat grotere ondernemingen gevestigd in het Vlaamse Gewest kunnen bij Flanders Investment & Trade (FIT) voor de oprichting van een prospectiekantoor buiten de EER, een tussenkomst van 50% of 75% in bepaalde werkingskosten bekomen. De aanvaarde kosten bedragen maximaal € 100.000.

De Europese Economische Ruimte (EER) omvat naast de Europese lidstaten tevens: Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.

De Vlaamse Regering heeft beslist om het Corona Exit-plan van FIT en haar aangepaste dienstverlening uit te breiden met bijkomende steunmaatregelen. Het doel? Bedrijven voorbij de coronacrisis loodsen met acties op tal van fronten, in binnen- en buitenland. Dit pakket omvat onder meer volgende steun: 1. Het Corona-Steunpakket Internationalisering geeft aan maximaal 1.000 ervaren Vlaamse exporteurs een duw in de rug om hun exportactiviteiten in 2020 en 2021 te versterken. Deze eenmalige subsidie van € 5.000 per onderneming zal beschikbaar zijn vanaf het najaar 2020. 2. Het Corona-Starterspakket internationalisering zal maximaal 300 nieuwe Vlaamse exporteurs ondersteunen om in 2020 en 2021 hun exportactiviteiten op te starten. Deze eenmalige subsidie van € 7.000 per bedrijf zal eveneens vanaf het najaar 2020 kunnen worden aangevraagd. 3. Het ‘Reboot your export’-pakket zal beschikbaar zijn op korte termijn en laat Vlaamse bedrijven toe om tegen een lagere kost en verbeterde betalingsvoorwaarden deel te nemen aan FIT-groepsstanden op internationale (vak)beurzen en/of niche-evenementen.
 

Wie komt in aanmerking

Dit initiatief staat open voor kmo’s  die beantwoorden aan de volgende definitie:

 • de onderneming moet minder 250 werknemers tewerkstellen;

 • de jaaromzet mag maximaal € 50 miljoen bedragen, of het balanstotaal maximaal € 43 miljoen;

 • niet meer dan 25% van het kapitaal of van de stemrechten mag in handen zijn van één onderneming of van verscheidene ondernemingen gezamenlijk die niet aan deze definitie beantwoorden.

Ook wat grotere ondernemingen met een exploitatiezetel in Vlaanderen komen in aanmerking, mits:

 • de onderneming op geconsolideerde basis minder dan 500 werknemers heeft;

 • de jaaromzet maximaal € 100 miljoen bedraagt ofwel het balanstotaal maximaal €85 miljoen bedraagt.

Ook ondernemersorganisaties en (gemengde) kamers van koophandel die niet in aanmerking komen voor een structurele financiering bij FIT, komen in aanmerking voor deze maatregel.

Wie komt niet in aanmerking:

 • Aanvragers die niet in orde zijn met de sociale en fiscale wetgeving;

 • Aanvragers die geen Belgisch ondernemingsnummer hebben (uitgezonderd de gemengde kamers van koophandel in het buitenland);

 • Ondernemingen die hun verbintenissen t.a.v. FIT niet hebben nageleefd.

Omvang steun

De tussenkomst bestaat in een bijdrage van 50% in de werkingskosten van het prospectiekantoor tijdens het eerste werkingsjaar. Voor kmo's die voor 1 april 2012 geen subsidie bij FIT hebben ingediend én sinds 1 april 2012 minder dan 5 goedgekeurde subsidieaanvragen bij FIT hebben, wordt het steunpercentage voor de eerste vier goedgekeurde dossiers verhoogd tot 75%.

De aanvaarde kosten bedragen maximaal € 100.000 excl. BTW en kunnen bestaan uit:

 • huurprijs van de kantoorruimte en kosten voor elektriciteit, verwarming, verlichting, ...;

 • communicatiekosten;

 • huur- en/of aankoopprijs van kantoormeubilair, kantooruitrusting en kantoorbenodigdheden;

 • kosten voor juridische en boekhoudkundige bijstand;

 • reiskosten en hotelovernachtingen van de kantoorverantwoordelijke in het kader van ofwel prospectiereizen ter plaatse of in het kader van één overlegreis (en dit op basis van forfaitaire bedragen);

 • reis- en verblijfkosten van een directielid van uw onderneming of organisatie in het kader van één inspectiereis, voor maximaal 5 overnachtingen en op basis van forfaitaire bedragen.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Dit bedrag wordt door dezelfde regelgeving beperkt tot € 100.000 voor de land- en tuinbouwsector, het maritiem goederenvervoer en het goederenvervoer over de weg en het spoor. Meer informatie kan je terugvinden op www.vlaio.be/de-minimis.

Bijkomende voorwaarden

Het prospectiekantoor wordt opgericht in een land buiten de EER én dient opgericht te worden in een land waar de onderneming nog geen of weinig afzet realiseert.
De onderneming of organisatie dient aan te tonen dat zij controle uitoefent over het prospectiekantoor. Het prospectiekantoor vormt een juridisch onderdeel van de onderneming of organisatie.

Er mag voor het prospectiekantoor geen financiële steun van een andere instelling of overheid zijn verkregen en in de voorbije 5 jaar mag de onderneming geen subsidie hebben ontvangen voor een prospectiekantoor in hetzelfde land.

De goederen en/of diensten waarvoor het prospectiekantoor wordt opgericht, creëren bij de productie, verwerking of prestatie een duidelijke toegevoegde waarde in het Vlaamse Gewest.

De minimale subsidie bedraagt € 500.

Aanvraag- en uitbetalingsprocedure

De aanvraag verloopt volledig digitaal via www.flanderstrade.be .

De volledige elektronische aanvraag moet uiterlijk zeven kalenderdagen voor de start van het eerste werkingsjaar van het prospectiekantoor worden ingediend bij FIT. Slechts bij aanvaarde hoogdringendheid kan hiervan worden afgeweken. Aanvragen ingediend tijdens het eerste werkingsjaar of later, kunnen nooit worden gesubsidieerd.

FIT streeft er naar om binnen de 60 kalenderdagen na de indiening van de volledige aanvraag een beslissing te nemen over de toekenning van de subsidie.

De uitbetaling zal pas plaatsvinden indien FIT uiterlijk 6 maanden na goedkeuring van de subsidieaanvraag in het bezit is van een kopie van de oprichtingsakte van de juridische entiteit en van een kopie van het huurcontract. Uiterlijk 9 maanden na goedkeuring van de subsidieaanvraag dient het prospectiekantoor officieel opgericht te zijn.
In de loop van het gesubsidieerde werkingsjaar is een controlebezoek door de plaatselijke vertegenwoordiger van FIT mogelijk.

Contact

Afdeling / Dienst
Dienst Financiële Tegemoetkomingen
Adres

Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
België

Telefoon