Exportfinanciering via Finexpo

Laatst gewijzigd op 4 jul 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen
Voor wat
exportfinanciering van Belgische uitrustingsgoederen en aanverwante diensten
Subsidie & financiering
bedrag/steunpercentage varieert per instrument

Bekijk ook het thema Internationaal Ondernemen op de website van VLAIO.

Wat houdt de maatregel in

Finexpo, het comité voor de financiële ondersteuning van de export, biedt financiële steun aan de export van Belgische uitrustingsgoederen en aanverwante diensten.

Via verschillende steunprogramma's (waaronder intereststabilisatie van een banklening, staatsleningen en subsidies) tracht Finexpo Belgische kmo's en grote ondernemingen (geen vzw's), die een contract onderhandelen en die in concurrentie staan met bedrijven van andere landen, te helpen om een aantrekkelijke en competitieve financiering voor te stellen.

Wie komt in aanmerking

Zowel kmo’s als grote ondernemingen kunnen een tussenkomst van Finexpo aanvragen. Vzw’s komen niet in aanmerking voor ondersteuning door Finexpo.

Enkel het 'Innovatie-instrument voor kmo’s' en het 'Hernieuwbaar energie-instrument voor kmo’s' beperken zich tot kmo's die voldoen aan de Europese kmo-definitie. Dit zijn de ondernemingen die voldoen aan volgende voorwaarden:  

 • minder dan 250 personeelsleden;
 • een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen of een jaarlijks balanstotaal van maximaal € 43 miljoen;
 • niet meer dan 25% van de onderneming mag in handen zijn van een onderneming die niet voldoet aan de kmo-definitie. 

Innovatie-instrument voor kmo’s

Innovatief product

Finexpo richt zich met dit instrument enkel tot Belgische kapitaalgoederen (= machines, apparatuur, etc.) en aanverwante diensten, die volledig functioneel zijn. Producten in een testfase zijn dus uitgesloten.

De producten dienen innovatief te zijn. Voor de bepaling hiervan wordt een beroep gedaan op de definities die de regio’s, federale en Europese instellingen/agentschappen die rond innovatie werken, hanteren. Producten die met publieke innovatiesteun zijn ontwikkeld worden dus als dusdanig erkend. Deze steun kan plaatsgevonden hebben in het O&O proces en/of de product- of procesontwikkeling.
Indien een product niet ontwikkeld is met publieke steun kan dit nog steeds in aanmerking komen, mits grondige motivering in het aanvraagformulier.

Ontwikkelingen ter aanpassing aan de lokale context kunnen gefinancierd worden, alsook de training die verschaft wordt aan personeelsleden van de klant om met dit product na levering aan de slag te gaan.

Andere voorwaarden
 • De steun mag slechts eenmaal aangevraagd worden voor eenzelfde product en het moet dus gaan over de eerste export van een product.
 • De steun kan enkel worden aangevraagd voor een export naar een ontwikkelingsland op de DAC lijst.
 • Enkel projecten van Belgische kmo's met een voldoende Belgisch belang (30% of 50%) kunnen een beroep doen op dit instrument. Het percentage 'Belgisch belang' bepaalt de hoogte van de steun.
 • De klant dient een publieke entiteit te zijn.
 • Het contractbedrag is maximaal € 876.000. 
Omvang steun

Er zal voor dit instrument een gift gegeven worden tussen 80,01% en 100% van de contractwaarde.

Minimaal Belgisch belang
Maximum contractbedrag
Maximum giftbedrag
50% € 874.000 € 700.000
30% € 624.000 € 500.000

Hernieuwbaar energie en circulair-instrument voor kmo’s

Hernieuwbaar energie en Circulair economieproject

Hernieuwbaar energieproject

Finexpo ondersteunt projecten die het gebruik van hernieuwbare, ecologische energie stimuleren en in lijn zijn met de hernieuwbare energieprojecten, zoals in onderstaande, niet-exhaustieve opsomming: 

 • Hernieuwbare elektriciteit door middel van windenergie, zonne-energie, waterkrachtenergie, oceaanenergie, aardwarmte
 • Hernieuwbare verwarming en koeling door middel van bijvoorbeeld solar, thermische of warmtepomp
 • Duurzaam transport
 • Horizontale thema’s zoals gridintegratie en opslagmogelijkheden
 • Technologieën die in dit kader passen binnen het Federaal Relanceplan

Ook projecten die een alternatief bieden voor fossiele brandstoffen en bijdragen aan een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, komen in aanmerking.
De projecten moeten zorgen voor diversificatie van de energievoorziening en een afnemende afhankelijkheid voor olie en gas. 

Circulair economieproject

Circulaire economie is een economisch en industrieel systeem dat erop gericht is om producten, hun componenten en grondstoffen zo lang mogelijk in het systeem te laten circuleren en tegelijkertijd de kwaliteit van hun gebruik te waarborgen. Circulaire economie staat in dit opzicht lijnrecht tegenover de lineaire economie, die producten en grondstoffen afdankt op het einde van hun economische levenscyclus.

De circulaire economie bevordert:

 • het onderhoud, de herstelling en het hergebruik van producten
 • een aangepast ontwerp van de producten met het oog op het volledige of gedeeltelijke hergebruik ervan aan het einde van de levenscyclus
 • de vervaardiging van nieuwe producten op basis van afgedankte onderdelen, bestanddelen of producten
 • de recyclage van grondstoffen en industrieel, landbouwkundig of huishoudelijk afval
 • een efficiënt gebruik van grondstoffen in de productie- en verbruiksfasen.

Belangrijk is dat deze projecten moeten gaan over de export van kapitaalgoederen en aanverwante diensten en aligneren met het Federaal Relanceplan.

Finexpo richt zich met dit instrument enkel tot Belgische kapitaalgoederen (= machines, apparatuur, etc.) en aanverwante diensten, die volledig functioneel zijn.

Het product en aanverwante dienst dient dus volledig functioneel te zijn, maar ontwikkelingen om zich aan te passen aan de lokale context kunnen gefinancierd worden.

De training die verschaft wordt aan personeelsleden van de klant om met dit product na levering aan de slag te gaan, mag gefactureerd worden.

Andere voorwaarden
 • Het moet gaan over de eerste export van een product naar een bepaald ontwikkelingsland. De steun kan tweemaal aangevraagd worden maar dan telkens voor een andere ontwikkelingsland.
 • De steun kan enkel worden aangevraagd voor een export naar een ontwikkelingsland op de DAC-lijst.
 • Enkel projecten van Belgische kmo's met een voldoende Belgisch belang (minimaal 30%) kunnen een beroep doen op dit instrument. Het percentage Belgisch belang bepaalt de hoogte van de steun.
 • De klant dient een publieke entiteit te zijn. 
 • Het contractbedrag bedraagt maximaal € 874.000.
Omvang steun

De steun bestaat uit de toekenning van een gift tussen 80,01% en 100% van de contractwaarde met een maximum van € 700.000 en € 500.000 afhankelijk van het Belgisch belang.

Intereststabilisatie

Deze tool biedt de garantie van een vaste rentevoet bij exportfinanciering in euro, USD of Yen. Voor dit instrument komen alle landen in aanmerking.

De voornaamste voorwaarden zijn: 

 • zowel voor kmo's als grote onderneming toegankelijk;
 • je exporteert uitrustings- of investeringsgoederen en aanverwante diensten;
 • naar eender welk land;
 • het project mag niet commercieel leefbaar zijn (geen positieve investeringscashflow zijn gedurende de eerste 10 jaar)
 • je klant wil niet contant betalen, maar wil een betalingsuitstel onder de vorm van een krediet, en als dat laatste minimaal 2 jaar bedraagt.
 • dit krediet wordt uitgedrukt in euro, USD of Yen;
 • het contractbedrag mag niet meer bedragen dan € 100 miljoen;
 • je project wordt gedekt door Credendo.

De vaste rentevoet die in het kader van een intereststabilisatie aan de koper gegarandeerd wordt, is de Commercial Interest Reference Rate (CIRR). De CIRR wordt elke maand vastgelegd door de OESO voor de verschillende deviezen op basis van economische parameters en wordt meegedeeld aan de Lidstaten. De tussenkomst van Finexpo in het kader van een stabilisatie gebeurt op basis van het verschil tussen de gegarandeerde, gestabiliseerde rentevoet (CIRR) en de rentevoet waaraan de banken zich herfinancieren op de korte termijnmarkt (Euribor of Libor) verhoogd met een bankmarge. Op dit moment is die marge 0,75%.

De aanvraag verloopt via de bank die de lening toekent 

Technische Assistentie

Technische assistentie in het kader van een investeringsproject in een ontwikkelingsland bestaat uit diensten die: 

 • bij ambtenaren, arbeiders en bedienden in het begunstigde land expertise opbouwen in het kader van de uitvoering van een investeringsproject,
 • de vorm aannemen van technische opleiding, adviesverlening en ondersteuning door personeel van het begunstigde land.

Kenmerken van dit instrument:

 • zowel kmo's als grote Belgische bedrijven kunnen een beroep doen op deze ondersteuning;
 • de klant moet een overheidsinstelling zijn;
 • de maximale financiering bedraagt 1 miljoen Speciale Trekkingsrechten (STR) of 3% van het contractbedrag (het laagste van deze bedragen wordt als maximumdrempel gehanteerd).

Je kan de gift voor technische assistentie dus niet combineren met een 'intrestbonificatie' of een 'gebonden lening van Staat tot Staat'. Je kan ze wel combineren met een 'ongebonden Lening van Staat tot Staat' of een 'intreststabilisatie'.

Gebonden Staatsleningen

Gebonden Staatsleningen worden door Finexpo toegekend aan ontwikkelingslanden voor de financiering van ontwikkelingsprojecten die worden uitgevoerd door Belgische bedrijven. Het gaat meestal om Belgische infrastructuurprojecten of de export van Belgische uitrustingsgoederen en aanverwante diensten zoals watervoorziening, saneringswerken, gezondheidssector, enzovoort.

De staatsleningen hebben een dubbel doel. Enerzijds dragen ze bij tot de ontwikkeling in de begunstigde landen. Anderzijds ondersteunen ze de Belgische economie door de Belgische verre export te bevorderen.

Kenmerken van deze leningen:

 • de bedragen voor deze leningen van Staat tot Staat zijn beperkt tot € 12 miljoen;
 • de interestvoet is 0% en het schenkingsdeel is 35%;
 • de terugbetalingsperiode van een pure gebonden staatslening is zeer lang;
 • het project mag commercieel niet leefbaar zijn;
 • er moet concurrentie bestaan;
 • het project moet voldoende Belgische belang hebben.

Ongebonden lening van Staat tot Staat

Dit programma biedt hulp aan een ontwikkelingsland zonder de verplichting om uitrustingsgoederen of diensten aan te kopen bij bedrijven afkomstig van het land dat de hulp geeft. Bij ongebonden hulp wordt een internationale openbare aanbesteding uitgevoerd. Hierdoor kan het een bedrijf/organisatie uit eender welk land zijn dat het project zal uitvoeren.

Ongebonden hulp wordt uitsluitend verstrekt via Leningen van Staat tot Staat.

Kenmerken van deze leningen:

 • de bedragen voor deze leningen van Staat tot Staat zijn beperkt tot € 8 miljoen;
 • de interestvoet is 0% en het schenkingsdeel is minstens 35%;
 • de terugbetalingsperiode is zeer lang;
 • enkel de minst ontwikkelde landen (MOL) komen in aanmerking.

Gift

De gift is een hulpinstrument waarbij volgens de regels van de OESO een schenkingsdeel van minimum 35% moet worden gerespecteerd. Het totale schenkingsdeel van 35% van het contractbedrag wordt betaald tijdens de uitvoeringsperiode van het project onder de vorm van een gift. De resterende 65% moet contant of via een financiering betaald worden.

Kenmerken van een gift: 

 • het project mag niet commercieel leefbaar zijn. Dat betekent dat er geen positieve investeringscashflow mag zijn gedurende de eerste tien jaar.
 • het project moet ontwikkelingsrelevant zijn;
 • het project moet een prioriteit zijn voor het begunstigde land;
 • er moet concurrentie bestaan die ook hulp krijgt;
 • het project moet voldoende Belgisch belang hebben (minimum 40%).
 • het contractbedrag mag niet hoger zijn dan € 14 miljoen.

Interestbonificatie met of zonder gift

Voor dit instrument wordt een schenkingsdeel van 38% gegeven. Dat schenkingsdeel wordt berekend door de combinatie van een interestvoet van 0% met een lange terugbetalingsperiode, tussen 10 en 15 jaar. 

Bij gebruik van de interestbonificatie betaalt Finexpo de volledige interestkosten van het krediet, (contractbedrag plus de Credendopremie), dat wordt toegekend aan de klant. Die laatste betaalt gewoon het kapitaal terug. Concreet betaalt Finexpo het verschil tussen de referentierentevoet die gebruikt wordt door de betrokken bank, en de 0%-rentevoet die aan de klant op het krediet wordt toegekend. Finexpo betaalt die interestkosten tijdens de uitvoerings- en terugbetalingsperiode op basis van de documenten die haar elke zes maanden door de bank worden opgestuurd.

Een aanvullende gift kan toegevoegd worden om de terugbetalingstermijn korter te maken. 

Kenmerken van een intrestbonificatie:

 • het project mag niet commercieel leefbaar zijn. (geen positieve investeringscashflow gedurende de eerste 10 jaar);
 • het project moet ontwikkelingsrelevant zijn; 
 • het project moet een prioriteit zijn voor het begunstigde land;
 • er moet concurrentie bestaan die ook hulp krijgt;
 • het moet project voldoende Belgisch belang hebben;
 • het project moet gedekt worden door Credendo;
 • het krediet moet uitgedrukt zijn in euro.
 • het contractbedrag van de interestbonificatie met of zonder gift mag niet meer dan € 10 miljoen bedragen.

Aanvraagprocedure

Meer informatie over de aanvraagprocedure kan je vinden op de pagina's van de verschillende instrumenten.

De documenten die je nodig hebt bij de aanvraag kan je vinden op de pagina Documenten van Finexpo.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.