Land- en tuinbouwsector: investerings- en innovatiesteun

Laatst gewijzigd op 13 okt 2022 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen uit de land- en tuinbouwsector
Voor wat
stimulering van duurzame investeringen
Subsidies & Waarborgen
bedrag/steunpercentage varieert per initiatief

Wat houdt de maatregel in

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) ondersteunt de Vlaamse land- en tuinbouw door duurzame investeringen te stimuleren om de structuur van de land- en tuinbouwbedrijven te verbeteren, hun rendabiliteit te verzekeren en de kostprijs te verminderen.

Daarnaast voorziet het Departement Landbouw & Visserij via het Europees partnerschap voor innovatie (EIP) ook innovatiesteun voor samenwerkingsverbanden. Het doel is innovatie in de land- en tuinbouwsector te stimuleren om economische ontwikkelingen te realiseren, en tegemoet te komen aan maatschappelijke uitdagingen.

Van 17 oktober 2022 tot en met 10 november 2022 kan er steun aangevraagd worden in het kader van de 'Oproep 2022 Investeringen in agrovoedingssector'. Deze oproep beoogt investeringen en innovatie in de verwerking en afzet van landbouwproducten te stimuleren met als doel het verhogen van de toegevoegde waarde, de kwaliteit en de voedselveiligheid van landbouwproducten en het valoriseren of verminderen van afval of reststromen in de agrovoedingssector.
Belangrijk hierbij is dat de investeringen een directe meerwaarde moeten betekenen voor de landbouwer als leverancier van de te verwerken of af te zetten landbouwproducten. De oproep richt zich tot verwerkers die activiteiten uitvoeren gelinkt aan bepaalde Nacebel-codes, groepen van landbouwers en een combinatie van deze begunstigden.

VLIF-steun

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen volgende maatregelen:

Omvang steun

De steun kan worden toegekend in de vorm van een rentesubsidie, een krediet, een subsidie of een waarborg afhankelijk van het instrument. Ook de steunbedragen variëren afhankelijk van het instrument.

De-minimis

De maatregel Investeringssteun op land- en tuinbouwbedrijf is gebaseerd op de Europese de-minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Meer informatie kan je terugvinden op de webpagina De-minimissteun

Europees partnerschap voor innovatie (EIP)

Het Departement Landbouw & Visserij voorziet ook innovatiesteun via samenwerkingsverbanden. Het doel is innovatie in de land- en tuinbouwsector stimuleren om economische ontwikkelingen te realiseren, en tegemoet te komen aan maatschappelijke uitdagingen.

Land- en tuinbouwers, adviseurs, onderzoekers, ondernemers en/of andere actoren kunnen via deze maatregel een innovatief idee realiseren. Ze werken in een operationele groep samen aan een innovatieve, op het bedrijf toepasbare, oplossing voor een concreet vraagstuk of een opportuniteit. Zo ontwikkelen zij nieuwe praktijken, technologieën, processen en producten. De opgebouwde kennis wordt nadien breed verspreid. 

Jaarlijks wordt er een oproep gelanceerd. Operationele groepen kunnen tot en met 14 juni 2022 een projectvoorstel rond een zelf gekozen onderwerp indienen.

Omvang steun

De subsidie is beperkt tot maximaal € 75.000 aan bewijsbare kosten per project. De projecten worden betoelaagd ten belope van maximaal 90% van de totale projectkosten (met uitzondering van de overhead en investeringskosten die niet worden gesubsidieerd):

Meer informatie op de website van Departement Landbouw & Visserij Europees partnerschap voor innovatie (EIP) - operationele groepen.

Aanvraagprocedure

VLIF steunaanvragen verlopen via het e-loket. Voor meer informatie zie de webpagina VLIF-steunaanvraag.

Ook EIP-aanvragen verlopen via het e-loket. Voor meer informatie zie de webpagina Europees partnerschap voor innovatie (EIP) - operationele groepen.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Contact

Meer informatie is terug te vinden op de website lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun-voor-de-land-en-tuinbouw en Europees partnerschap voor innovatie (EIP) - operationele groepen.

Voor inhoudelijke vragen kan je de provinciale buitendiensten contacteren. 

Voor EIP kan je terecht op het email adres operationelegroepen@lv.vlaanderen.be

 

Afdeling / Dienst
Afdeling Ondernemen en Ontwikkelen
Adres

Koning Albert II laan 35 bus 40
1030 Brussel
België

Telefoon