Wijzigingen aan Landbouw en tuinbouw: investerings- en innovatiesteun

Bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij kan je van 1 maart tot en met 30 april 2024 projecten indienen in het kader van volgende oproepen. 1. Via VLIF innovatiesteun kunnen land- en tuinbouwbedrijven op steun rekenen om innovatieve ideeën en concepten op het vlak van productie, verwerking en afzet van landbouwproducten in de praktijk te realiseren. Aanvragers kunnen een project uitwerken rond reductie van emissies in de veehouderij of rond een thema naar keuze. Een deel van het budget is voorbehouden voor projecten rond reductie van emissies. die vernieuwend zijn op het vlak van productie, verwerking en afzet op niveau van hun landbouwbedrijf. 2. Projecten van EIP-samenwerking bieden de mogelijkheid om blijvende innovatieve samenwerkingen tussen landbouwers en/of andere actoren te creëren met het oog op nieuwe wijzen van vermarkten of organisatiestructuren om de duurzaamheid en weerbaarheid van land- en tuinbouwbedrijven te verhogen. Voor elk van deze types EIP-projecten kunnen projecten rond een thema naar keuze aangevraagd worden. Een deel van het budget voor EIP-innovatie is wel voorbehouden voor projecten met het oog op de reductie van broeikasgassen. Onder de categorieën EIP-samenwerking en EIP-Samenwerking voorbereiding is een deel van het budget voorbehouden voor projecten met als thema’s “Samenwerking in de eiwitketen” of “valorisatie nevenstromen”. 3. Demonstratieprojecten maken land- en tuinbouwers bewust van nieuwe mogelijkheden op het vlak van duurzame praktijken en technieken. Vanuit non-profit organisaties die expertise hebben in duurzame landbouwpraktijken, worden land- en tuinbouwers geholpen om deze toe te passen op hun bedrijf. De thema’s van deze oproep zijn ‘Duurzaam nutriëntenbeheer’ en ‘Reductie van broeikasgassen’.

Het Departement Landbouw en Visserij veranderde op 1 januari 2024 van naam. De naamsverandering in 'Agentschap Landbouw en Zeevisserij' is het gevolg van de oprichting van het nieuwe beleidsdomein Werk, Economie, Wetenschap, Innovatie, Landbouw en Sociale Economie dat de Vlaamse Regering in het najaar van 2023 goedkeurde.

1. Vanaf 6 november 2023 is het Departement Landbouw en Visserij bereikbaar via één telefoonnummer 02 214 48 48 en één e-mailadres info@lv.vlaanderen.be. Deze contactgegevens vervangen heel wat algemene telefoonnummers en e-mailadressen die in omloop waren. 2. Nog tot en met 31 januari 2024 kan je steun aanvragen voor de opstart of omschakeling naar een toekomstgerichte duurzame ondernemingsstrategie op een landbouwbedrijf. Je krijgt ondersteuning bij een zoektocht naar andere verdienmodellen die meer inzetten op het creëren van toegevoegde waarde. De forfaitaire steun bedraagt € 20.000 of 40.000 afhankelijk van de omzet die met het vernieuwend verdienmodel wordt gerealiseerd na het uitvoeren van een bedrijfsplan. Er is slechts één aanvraagperiode per jaar voorzien.

Vanaf 6 november 2023 is het Departement Landbouw en Visserij bereikbaar via één telefoonnummer 02 214 48 48 en één e-mailadres info@lv.vlaanderen.be. Deze contactgegevens vervangen heel wat algemene telefoonnummers en e-mailadressen die in omloop waren. Voor alle vragen aan het departement kan je nu terecht op één telefoonnummer en één e-mailadres.

1. De oproep Projectsteun voor innovaties in de landbouw 2023 staat momenteel open voor de actieve landbouwer die innovatieve investeringen wil uitvoeren. Deze innovaties komen voor de eerste keer voor in Vlaanderen in een bepaalde deelsector en betreffen investeringen met een voldoende potentieel om de economische, ecologische en sociale kracht van de landbouwsector te versterken. De maximum steun bedraagt € 500.000 per steunaanvraag en per kandidaat-begunstigde. Je kan een subsidie bekomen van 50% tot 80% afhankelijk van de soort investeringen en bijhorende meerkosten (minimaal € 25.000). Je kan indienen van 21 juni tot en met 15 september 2023. 2. Ook de nieuwe oproep Europees partnerschap voor innovatie (EIP) - operationele groepen staat momenteel open tot en met 15 september 2023. In een operationele groep gaan landbouwers en eventueel andere actoren (uit de agro-voedingsketen, adviseurs, onderzoekers, andere (kmo) ondernemers, innovatie ondersteunende diensten, productenorganisaties, branche-organisaties, …) aan de slag om voor een bepaalde problematiek/opportuniteit een innovatieve oplossing te vinden of een innovatief samenwerkingsverband te ontwikkelen. In deze oproep kan het onderwerp van het projectvoorstel vrij gekozen worden. Bij het thema EIP-samenwerking worden bijkomend wel de volgende twee subthema’s opengesteld in het kader van de voedseldeals: 'samen werken aan eerlijke prijsvorming en echte prijzen' en 'gezonde, duurzame en betaalbare voedselpatronen aanmoedigen via diverse catering-settings'.