Kinderopvang: subsidies van Kind & Gezin

Laatst gewijzigd op 23 nov 2017 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kinderdagverblijven
Voor wat
opvang van baby’s en peuters
Subsidies
varieert per instrument

Wat houdt de maatregel in

Het decreet Kinderopvang van Baby’s en Peuters voorziet in een subsidiesysteem met verschillende trappen. Per trede zijn er bijkomende voorwaarden waaraan de kinderopvang moet voldoen. Naast de subsidies opgenomen in het trappensysteem zijn ook nog subsidies voor inclusieve opvang en subsidies voor flexibele opvang mogelijk.

Wat komt in aanmerking

De subsidies zijn gekoppeld aan opdrachten en voorwaarden. Elke organisator van kinderopvang die deze opdrachten opneemt en aan de voorwaarden voldoet, komt in principe in aanmerking voor de subsidie. Meer info : www.kindengezin.be/img/subsidies-baby-en-peuters.pdf 

De basissubsidie, de subsidie voor inkomenstarief en de plussubsidie werken zoals een trap. Wie de subsidies van een hogere trede krijgt, krijgt ook de subsidies van de lagere trede(s) en moet ook aan de voorwaarden voor die lagere trede(s) voldoen.

kinderopvang

De basissubsidie kan aangevraagd worden voor kinderopvang met:

De subsidie voor inkomenstarief is mogelijk voor kinderopvang waar:

De plussubsidie is mogelijk voor kinderopvang:

Naast deze subsidies opgenomen in het trappensysteem zijn ook nog volgende subsidies mogelijk:

  • De subsidie voor inclusieve opvang is voor opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte samen met kinderen zonder specifieke zorgbehoefte. Meer info: www.kindengezin.be/img/subsidie-inclusieve-opvang.pdf . Zowel individuele inclusieve opvang (vanaf vergunning) als structurele inclusieve opvang (minstens subsidie voor inkomenstarief nodig) is mogelijk.
  • De subsidie voor flexibele kinderopvang is de subsidie voor de realisatie van kinderopvang op flexibele openingstijden. Meer info: www.kindengezin.be/img/subsidie-flexibele-opvang.pdf .

Wie komt in aanmerking

In trap 0 zitten alle initiatieven die geen enkele subsidie van Kind en Gezin ontvangen (tenzij eventueel de subsidie voor individuele inclusieve opvang). Wie in trap 1 zit, krijgt een basissubsidie. In trap 2 komt daar nog de subsidie voor inkomenstarief bij en in trap 3 de plussubsidie.

Wie tot een bepaalde trap behoort, krijgt ook de subsidie van de lagere trappen.

Daarenboven kan ook de subsidie voor individuele inclusieve opvang aangevraagd worden, indien aan de voorwaarden wordt voldaan.

Hou er rekening mee dat je niet automatisch recht hebt op subsidies. Als de Vlaamse regering budget voor bijkomende gesubsidieerde plaatsen vrijgeeft, zal Kind en Gezin een oproep doen. Nieuwe subsidies worden toegekend op basis van de programmatieregels. Als er geen voldoende budget is om iedereen een subsidie te geven, worden de nieuwe middelen ingezet in regio’s waar de nood het hoogst is. Ze worden volgens een spreidingssleutel en vooraf bepaalde criteria verdeeld.

Omvang steun

De bedragen verschillen naargelang:

De organisator ontvangt elk kwartaal een voorschot. Na het kalenderjaar komt er een afrekening. Een rechtzetting is mogelijk als de berekening gebeurde op basis van foutieve gegevens.

De bedragen voor de basissubsidie, de plussubsidie en de subsidie voor structurele inclusieve opvang bestaan uit een vast bedrag per gesubsidieerde kinderopvangplaats per jaar.

De bedragen voor de subsidie inkomenstarief bestaat uit twee delen, een gedeelte is gelinkt aan de geleverde kinderopvangprestaties, een gedeelte is gelinkt aan de gemiddelde leeftijd van de kinderbegeleiders.

De subsidie voor individuele inclusieve opvang wordt verstrekt per dag dat het kindje met een specifieke zorgbehoefte opgevangen wordt.

Meer info omtrent de subsidievoorwaarden en de berekening van de subsidies:
www.kindengezin.be/img/subsidies-berekening-babysenpeuters.pdf /

Een overzicht van de subsidiebedragen: www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/subsidies-en-financieel/subsidiebedragen/ .

Aanvraagprocedure

De aanvraag om toe te treden tot trap 1, 2 of 3 van het subsidiesysteem is enkel mogelijk wanneer de Vlaamse Regering daarvoor een oproep lanceert en u aan bepaalde voorwaarden voldoet. De beschikbare middelen zullen dan verdeeld worden tussen de aanvragers aan de hand van programmatiecriteria. Er zal m.a.w. een afweging gemaakt worden tussen de vraag in de gemeente of de regio en het reeds beschikbare aanbod. Met deze middelen kunnen zowel volledig nieuwe plaatsen als overgangen van plaatsen van een lagere naar een hogere subsidietrap worden gecreëerd. Ook de subsidie voor flexibele opvang wordt toegekend op programmatiebasis. Voor de creatie van structurele inclusieve opvangplaatsen zal Kind en Gezin een oproep lanceren indien de Vlaamse Regering hiervoor de nodige financiële middelen ter beschikking stelt. Om op de hoogte te blijven van eventuele oproepen kan u de nieuwsbrief en/of de website van Kind & Gezin raadplegen: www.kindengezin.be .

De aanvraag van een subsidie voor individuele inclusieve kinderopvang wordt ingediend, per opgevangen kind met specifieke zorgbehoefte, via het aanvraagformulier van Kind en Gezin.