Kinderopvang: subsidies van Kind & Gezin

Laatst gewijzigd op 18 mei 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kinderdagverblijven
Voor wat
opvang van baby’s en peuters
Subsidies
varieert per instrument

Wat houdt de maatregel in

Het decreet Kinderopvang van Baby’s en Peuters voorziet in een subsidiesysteem met verschillende trappen. Per trede zijn er bijkomende voorwaarden waaraan de kinderopvang moet voldoen. Naast de subsidies opgenomen in het trappensysteem zijn ook nog subsidies voor inclusieve opvang en subsidies voor ruimere openingsmomenten en dringende kinderopvang in groepsopvang mogelijk.

De Vlaamse Regering werkte een specifieke compensatieregeling uit voor de kinderopvang die open en beschikbaar blijft tijdens de coronacrisis. Meer informatie kan je terugvinden in de rubriek 'Compensatiesubsidie Coronavirus'. 

Wat komt in aanmerking

De subsidies zijn gekoppeld aan opdrachten en voorwaarden. Elke organisator van kinderopvang die deze opdrachten opneemt en aan de voorwaarden voldoet, komt in principe in aanmerking voor de subsidie. Meer info : www.kindengezin.be/img/subsidies-baby-en-peuters.pdf 

De basissubsidie, de subsidie voor inkomenstarief en de plussubsidie werken zoals een trap. Wie de subsidies van een hogere trede krijgt, krijgt ook de subsidies van de lagere trede(s) en moet ook aan de voorwaarden voor die lagere trede(s) voldoen.

kinderopvang

De basissubsidie kan aangevraagd worden voor kinderopvang met:

  • minstens 220 openingsdagen;
  • actieve kennis van het Nederlands voor alle kinderbegeleiders.

De subsidie voor inkomenstarief is mogelijk voor kinderopvang waar:

  • gezinnen een prijs betalen op basis van het inkomen;
  • kinderen van bepaalde gezinnen voorrang krijgen en, samen met kwetsbare gezinnen, minstens 20% van de opgevangen kinderen uitmaken.

De plussubsidie is mogelijk voor kinderopvang:

  • die kwetsbare gezinnen ondersteunt;
  • waar kinderen van deze gezinnen voorrang krijgen en minstens 30% van de opgevangen kinderen uitmaken.

Naast deze subsidies opgenomen in het trappensysteem zijn ook nog volgende subsidies mogelijk:

De subsidie voor inclusieve opvang is voor opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte samen met kinderen zonder specifieke zorgbehoefte. Zowel individuele inclusieve opvang (vergunning volstaat) als structurele inclusieve opvang (minstens subsidie voor inkomenstarief nodig) is mogelijk, evenals een subsidie voor een Centrum voor Inclusieve opvang.

De subsidie flexibele gezinsopvang is bedoeld voor kinderopvang op atypische openingsmomenten in een gezinsopvang. Ze geldt ook voor samenwerkende aangesloten onthaalouders.

Vanaf 1 januari 2019: subsidie voor ruimere openingsmomenten in groepsopvang: deze subsidie is voor kinderopvang op atypische openingsmomenten in groepsopvang. De organisator heeft minstens een basissubsidie.

Vanaf 1 januari 2019: subsidie voor dringende kinderopvang in groepsopvang: dit is een subsidie voor de groepsopvang om een plaats vrij te houden voor een gezin dat binnen de maand behoefte heeft aan kinderopvang. De organisator heeft minstens een subsidie voor inkomenstarief.

Wie komt in aanmerking

In trap 0 zitten alle initiatieven die geen enkele subsidie van Kind en Gezin ontvangen (tenzij eventueel de subsidie voor individuele inclusieve opvang). Wie in trap 1 zit, krijgt een basissubsidie. In trap 2 komt daar nog de subsidie voor inkomenstarief bij en in trap 3 de plussubsidie.

Wie tot een bepaalde trap behoort, krijgt ook de subsidie van de lagere trappen.

Daarenboven kan ook de subsidie voor individuele inclusieve opvang aangevraagd worden, indien aan de voorwaarden wordt voldaan.

Hou er rekening mee dat je niet automatisch recht hebt op subsidies. Wanneer de Vlaamse regering budget voor bijkomende gesubsidieerde plaatsen vrijgeeft, zal Kind en Gezin een oproep doen. De plaatsen worden verdeeld op basis van programmatieregels die bij die oproep bekend gemaakt worden. Als er onvoldoende budget is om iedereen een subsidie te geven, worden de nieuwe middelen ingezet in regio’s waar de nood het hoogst is. Ze worden volgens een spreidingssleutel en vooraf bepaalde criteria verdeeld.

Omvang steun

De bedragen verschillen naargelang:

De organisator ontvangt elk kwartaal een voorschot. Na het kalenderjaar komt er een afrekening. Een rechtzetting is mogelijk als de berekening gebeurde op basis van foutieve gegevens.

De bedragen voor de basissubsidie, de plussubsidie en de subsidie voor structurele inclusieve opvang bestaan uit een vast bedrag per gesubsidieerde kinderopvangplaats per jaar.

De bedragen voor de subsidie inkomenstarief bestaat uit twee delen, een gedeelte is gelinkt aan de geleverde kinderopvangprestaties, een gedeelte is gelinkt aan de gemiddelde leeftijd van de kinderbegeleiders.

De subsidie voor individuele inclusieve opvang wordt verstrekt per dag dat het kindje met een specifieke zorgbehoefte opgevangen wordt.

Meer info omtrent de subsidievoorwaarden en de berekening van de subsidies:
www.kindengezin.be/img/subsidies-berekening-babysenpeuters.pdf /

Een overzicht van de subsidiebedragen: www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/subsidies-en-financieel/subsidiebedragen/ .

Aanvraagprocedure

De aanvraag om toe te treden tot trap 1, 2 of 3 van het subsidiesysteem is enkel mogelijk wanneer de Vlaamse Regering daarvoor een oproep lanceert en je aan bepaalde voorwaarden voldoet. De beschikbare middelen zullen dan verdeeld worden tussen de aanvragers aan de hand van programmatiecriteria. Er zal m.a.w. een afweging gemaakt worden tussen de vraag in de gemeente of de regio en het reeds beschikbare aanbod. Met deze middelen kunnen zowel volledig nieuwe plaatsen als overgangen van plaatsen van een lagere naar een hogere subsidietrap worden gecreëerd.

Ook de subsidie voor ruimere openingsmomenten en voor dringende kinderopvang in groepsopvang wordt toegekend op programmatiebasis. Voor de creatie van structurele inclusieve opvangplaatsen zal Kind en Gezin een oproep lanceren indien de Vlaamse Regering hiervoor de nodige financiële middelen ter beschikking stelt. Om op de hoogte te blijven van eventuele oproepen kan je de nieuwsbrief en/of de website van Kind & Gezin raadplegen: www.kindengezin.be .

De aanvraag van een subsidie voor individuele inclusieve kinderopvang wordt ingediend, per opgevangen kind met specifieke zorgbehoefte, via het aanvraagformulier van Kind en Gezin.

Compensatiesubsidie Coronavirus

Baby's en peuters

De Vlaamse Regering werkte een specifieke compensatieregeling uit voor de kinderopvang die open en beschikbaar blijft tijdens de coronacrisis. Ouders moeten niet betalen wanneer hun kind niet naar de opvang komt in de periode van 14 maart tot alvast minstens 8 juni 2020. Er mogen ook geen respijtdagen worden ingeroepen. Hierdoor werkt de kinderopvang met een merkelijk lagere bezetting. Om dit te compenseren kan er een compensatiesubsidie worden aangevraagd. De voorwaarden verschillen per categorie:

Meer informatie kan je raadplegen op www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/procedures-formulieren-software/coronavirus-compensatiesubsidie.jsp#Aangesloten-onthaalouder

Schoolkinderen

Ook voor de opvang van schoolgaande kinderen werd een specifieke compensatieregeling uitgewerkt. Ouders moeten niet betalen wanneer hun kind niet naar de opvang komt in de periode van 14 maart tot alvast minstens 8 juni 2020. Hierdoor zijn er minder kinderen aanwezig in de buitenschoolse opvang en ontvangen de organisatoren minder ouderbijdragen dan gewoonlijk. Om dit te compenseren kan er een compensatiesubsidie worden aangevraagd. De voorwaarden verschillen per categorie:

Meer informatie kan je raadplegen op www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-schoolkinderen/procedures-formulieren-software/coronavirus-compensatiesubsidie.jsp#Buitenschoolse-opvang