Kinderopvang: subsidies van Kind & Gezin

Laatst gewijzigd op 13 nov 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kinderdagverblijven
Voor wat
opvang van baby’s en peuters
Subsidies
varieert per instrument

Wat houdt de maatregel in

Het decreet Kinderopvang van Baby’s en Peuters voorziet in een subsidiesysteem met verschillende trappen. Per trede zijn er bijkomende voorwaarden waaraan de kinderopvang moet voldoen. Naast de subsidies opgenomen in het trappensysteem zijn ook nog subsidies voor inclusieve opvang en subsidies voor ruimere openingsmomenten en dringende kinderopvang in groepsopvang mogelijk.

De Vlaamse Regering werkte een specifieke compensatieregeling uit voor de kinderopvang die open en beschikbaar blijft tijdens de coronacrisis. Meer informatie kan je terugvinden in de rubriek 'Compensatiesubsidie Coronavirus'. 

Wat komt in aanmerking

De subsidies zijn gekoppeld aan opdrachten en voorwaarden. Elke organisator van kinderopvang die deze opdrachten opneemt en aan de voorwaarden voldoet, komt in principe in aanmerking voor de subsidie. Meer info in dit document op de website van Kind en Gezin: Subsidies voor kinderopvang van baby's en peuters  

De basissubsidie, de subsidie voor inkomenstarief en de plussubsidie werken zoals een trap. Wie de subsidies van een hogere trede krijgt, krijgt ook de subsidies van de lagere trede(s) en moet ook aan de voorwaarden voor die lagere trede(s) voldoen.

kinderopvang

De basissubsidie kan aangevraagd worden voor kinderopvang met:

 • minstens 220 openingsdagen;
 • actieve kennis van het Nederlands voor alle kinderbegeleiders.

De subsidie voor inkomenstarief is mogelijk voor kinderopvang waar:

 • gezinnen een prijs betalen op basis van het inkomen;
 • kinderen van bepaalde gezinnen voorrang krijgen en, samen met kwetsbare gezinnen, minstens 20% van de opgevangen kinderen uitmaken.

De plussubsidie is mogelijk voor kinderopvang:

 • die kwetsbare gezinnen ondersteunt;
 • waar kinderen van deze gezinnen voorrang krijgen en minstens 30% van de opgevangen kinderen uitmaken.

Naast deze subsidies opgenomen in het trappensysteem zijn ook nog volgende subsidies mogelijk:

De subsidie voor inclusieve opvang is voor opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte samen met kinderen zonder specifieke zorgbehoefte. Zowel individuele inclusieve opvang (vergunning volstaat) als structurele inclusieve opvang (minstens subsidie voor inkomenstarief nodig) is mogelijk, evenals een subsidie voor een Centrum voor Inclusieve opvang.

De subsidie flexibele gezinsopvang is bedoeld voor kinderopvang op atypische openingsmomenten in een gezinsopvang. Ze geldt ook voor samenwerkende aangesloten onthaalouders. De organisator heeft een subsidie inkomenstarief.

De subsidie voor ruimere openingsmomenten in groepsopvang (ROM): deze subsidie is voor kinderopvang op atypische openingsmomenten in groepsopvang. De organisator heeft minstens een basissubsidie.

De subsidie voor dringende kinderopvang in groepsopvang (DOP): dit is een subsidie voor de groepsopvang om een plaats vrij te houden voor een gezin dat binnen de maand behoefte heeft aan kinderopvang. De organisator heeft minstens een subsidie voor inkomenstarief.

Wie komt in aanmerking

In trap 0 zitten alle initiatieven die geen enkele subsidie van Kind en Gezin ontvangen (tenzij eventueel de subsidie voor individuele inclusieve opvang). Wie in trap 1 zit, krijgt een basissubsidie. In trap 2 komt daar nog de subsidie voor inkomenstarief bij en in trap 3 de plussubsidie.

Wie tot een bepaalde trap behoort, krijgt ook de subsidie van de lagere trappen.

Daarenboven kan ook de subsidie voor individuele inclusieve opvang aangevraagd worden, indien aan de voorwaarden wordt voldaan.

Hou er rekening mee dat je niet automatisch recht hebt op subsidies. Wanneer de Vlaamse regering budget voor bijkomende gesubsidieerde plaatsen vrijgeeft, zal Kind en Gezin een oproep doen. De plaatsen worden verdeeld op basis van programmatieregels die bij die oproep bekend gemaakt worden. Als er onvoldoende budget is om iedereen een subsidie te geven, worden de nieuwe middelen ingezet in regio’s waar de nood het hoogst is. Ze worden volgens een spreidingssleutel en vooraf bepaalde criteria verdeeld.

Omvang steun

De bedragen verschillen naargelang:

De organisator ontvangt elk kwartaal een voorschot. Na het kalenderjaar komt er een afrekening. Een rechtzetting is mogelijk als de berekening gebeurde op basis van foutieve gegevens.

De bedragen voor de basissubsidie, de plussubsidie en de subsidie voor structurele inclusieve opvang bestaan uit een vast bedrag per gesubsidieerde kinderopvangplaats per jaar.

De bedragen voor de subsidie inkomenstarief bestaat uit twee delen, een gedeelte is gelinkt aan de geleverde kinderopvangprestaties, een gedeelte is gelinkt aan de gemiddelde leeftijd van de kinderbegeleiders.

De subsidie voor individuele inclusieve opvang wordt verstrekt per dag dat het kindje met een specifieke zorgbehoefte opgevangen wordt.

Meer info omtrent de subsidievoorwaarden en de berekening van de subsidies in dit document op de website van Kind en Gezin: Subsidieberekening voor kinderopvang van baby's en peuters.

Voor een overzicht van de subsidiebedragen zie kinderopvang: sector baby's en peuters > subsidies en financieel > subsidiebedragen.

Aanvraagprocedure

De aanvraag om toe te treden tot trap 1, 2 of 3 van het subsidiesysteem is enkel mogelijk wanneer de Vlaamse Regering daarvoor een oproep lanceert en je aan bepaalde voorwaarden voldoet. De beschikbare middelen zullen dan verdeeld worden tussen de aanvragers aan de hand van programmatiecriteria. Er zal m.a.w. een afweging gemaakt worden tussen de vraag in de gemeente of de regio en het reeds beschikbare aanbod. Met deze middelen kunnen zowel volledig nieuwe plaatsen als overgangen van plaatsen van een lagere naar een hogere subsidietrap worden gecreëerd.

Ook de subsidie voor ruimere openingsmomenten en voor dringende kinderopvang in groepsopvang wordt toegekend op programmatiebasis. Voor de creatie van structurele inclusieve opvangplaatsen zal Kind en Gezin een oproep lanceren indien de Vlaamse Regering hiervoor de nodige financiële middelen ter beschikking stelt. Om op de hoogte te blijven van eventuele oproepen kan je de nieuwsbrief en/of de website van Kind en Gezin raadplegen: www.kindengezin.be.

De aanvraag van een subsidie voor individuele inclusieve kinderopvang wordt ingediend, per opgevangen kind met specifieke zorgbehoefte, via het aanvraagformulier van Kind en Gezin.

Compensatiesubsidie Coronavirus

Baby's en peuters

De Vlaamse Regering werkte een specifieke compensatieregeling uit voor de kinderopvang die open en beschikbaar blijft tijdens de coronacrisis. Ouders moeten niet betalen wanneer hun kind niet naar de opvang komt in de periode van 14 maart tot 30 juni 2020. Er mogen ook geen respijtdagen worden ingeroepen. Vanaf 1 juli kan de kinderopvang kiezen om ofwel terug te keren naar de 'gewone' regeling zoals voor de coronacrisis, ofwel de compensatieregeling nog tot ten laatste 30 september verder te zetten. Je kan je compensatiesubsidie aanvragen tot 1 november 2020. De voorwaarden van de compensatieregeling verschillen per categorie:

Meer informatie kan je raadplegen op kinderopvang: sector babys en peuters > Compensatiesubsidies coronavirus

De compensatieregeling die van start ging in maart 2020 stopt na 30 september 2020. Je keert dus vanaf oktober terug naar de regeling die gold vóór de corona-epidemie. Vanaf oktober tot december 2020 kan je enkel een compensatiesubsidie krijgen in de volgende twee situaties:

 • een verplichte sluiting van de volledige locatie of de sluiting van minstens één volledige leefgroep
 • een verplichte doelgroepbeperking

Indien je in juli, augustus of september uit de vorige compensatieregeling bent gestapt, kan je vanaf oktober terug gebruik maken van deze nieuwe compensatieregeling als je aan de voorwaarden voldoet. Meer informatie kan je raadplegen in het document 'Maatregelen om de gevolgen van het coronavirus op te vangen voor organisatoren van opvang voor baby's en peuters voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020'. 

Update: door de enorme toename van besmettingen in Vlaanderen zijn er echter intussen veel afwezige kinderbegeleiders omwille van besmetting of quarantaine. Bovendien zijn er, onder andere door de strengere coronamaatregelen (bijvoorbeeld het sluiten van horeca), opnieuw veel meer afwezige kinderen. Daarom heeft de Vlaamse regering beslist om vanaf 1 november 2020 een aantal maatregelen opnieuw in te voeren voor de gezinnen en de organisatoren:

 • gezinnen zullen alvast in november niet moeten betalen voor afwezigheden.
 • organisatoren krijgen in november terug de mogelijkheid om beroep te doen op een algemene compensatiesubsidie. Die is bedoeld om het inkomstenverlies ten gevolge van een dalende bezetting of van een verplichte - gedeeltelijke of gehele - sluiting te compenseren.

De minister zal maandelijks de situatie evalueren. Er zal een systeem voorzien worden waarin per maand kan geschakeld worden tussen ofwel een algemene compensatie ofwel een selectieve compensatie voor sluiting en doelgroepbeperking (zoals in oktober van toepassing was). Voor de maand november wordt alvast voorzien in een algemene compensatie. Meer informatie kan je raadplegen in het document 'Maatregelen om de gevolgen van het Covid-19 virus op te vangen voor organisatoren van opvang voor baby's en peuters en buitenschoolse opvang vanaf 1 november 2020'.

Schoolkinderen

Ook voor de opvang van schoolgaande kinderen werd een specifieke compensatieregeling uitgewerkt. Ouders moeten niet betalen wanneer hun kind niet naar de opvang komt in de periode van 14 maart tot 30 juni 2020. Hierdoor zijn er minder kinderen aanwezig in de buitenschoolse opvang en ontvangen de organisatoren minder ouderbijdragen dan gewoonlijk. Om dit te compenseren kan er een compensatiesubsidie worden aangevraagd. Vanaf 1 juli tot en met 30 september kan de organisator ervoor kiezen om niet langer gebruik te maken van het compensatiesysteem en terug te keren naar de regeling opgenomen in de overeenkomst met de gezinnen. Je kan de compensatiesubsidie aanvragen tot 1 november 2020.

Meer informatie kan je raadplegen op kinderopvang: sector schoolkinderen > Compensatiesubsidies coronavirus > Buitenschoolse opvang

De compensatieregeling die van start ging in maart 2020 stopt na 30 september 2020. Je keert dus vanaf oktober terug naar de regeling die gold vóór de corona-epidemie. Vanaf oktober tot december 2020 kan je enkel een compensatiesubsidie krijgen in de volgende twee situaties:

 • een verplichte sluiting van de volledige locatie of de sluiting van minstens één volledige leefgroep
 • een verplichte doelgroepbeperking

Indien je in juli, augustus of september uit de vorige compensatieregeling bent gestapt, kan je vanaf oktober terug gebruik maken van deze nieuwe compensatieregeling als je aan de voorwaarden voldoet. Meer informatie kan je raadplegen in het document 'Maatregelen om de gevolgen van het coronavirus op te vangen voor organisatoren van buitenschoolse opvang voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020'. 

Update: door de enorme toename van besmettingen in Vlaanderen zijn er echter intussen veel afwezige kinderbegeleiders omwille van besmetting of quarantaine. Bovendien zijn er, onder andere door de strengere coronamaatregelen (bijvoorbeeld het sluiten van horeca), opnieuw veel meer afwezige kinderen. Daarom heeft de Vlaamse regering beslist om vanaf 1 november 2020 een aantal maatregelen opnieuw in te voeren voor de gezinnen en de organisatoren:

 • gezinnen zullen alvast in november niet moeten betalen voor afwezigheden.
 • organisatoren krijgen in november terug de mogelijkheid om beroep te doen op een algemene compensatiesubsidie. Die is bedoeld om het inkomstenverlies ten gevolge van een dalende bezetting of van een verplichte - gedeeltelijke of gehele - sluiting te compenseren.

De minister zal maandelijks de situatie evalueren. Er zal een systeem voorzien worden waarin per maand kan geschakeld worden tussen ofwel een algemene compensatie ofwel een selectieve compensatie voor sluiting en doelgroepbeperking (zoals in oktober van toepassing was). Voor de maand november wordt alvast voorzien in een algemene compensatie. Meer informatie kan je raadplegen in het document 'Maatregelen om de gevolgen van het Covid-19 virus op te vangen voor organisatoren van opvang voor baby's en peuters en buitenschoolse opvang vanaf 1 november 2020'.

Projecten FCUD zieke kinderen

De projecten FCUD zieke kinderen werden, net als de opvang van baby's en peuters en de buitenschoolse opvang, gevraagd om tijdens de coronacrisis open te blijven. Naar aanleiding van de maatregelen tegen het coronavirus zien heel wat projecten FCUD zieke kinderen het aantal opvangvragen drastisch dalen. Dit betekent een verlies aan inkomsten voor de organisatoren. De Vlaamse Regering besliste daarom om ook voor deze organisatoren een compensatie te voorzien. Deze compensatiesubsidie stopt vanaf 1 oktober 2020. 

Meer info kan je raadplegen op kinderopvang: compensatiesubsidie projecten FCUD zieke kinderen.