Investeringssteun groene warmte, restwarmte en biomethaan

Laatst gewijzigd op 26 apr 2018 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
investeringen in groenewarmte-installaties uit biomassa of diepe geothermie, restwarmtegebruik of de productie (en injectie) van biomethaan
Subsidie via oproep
van 20% tot 65% afhankelijk van het type en grootte onderneming

Wat houdt de maatregel in

Ondernemingen en entiteiten die in het Vlaamse Gewest investeren in nieuwe groenewarmte-installaties uit biomassa (>1 MWth) of diepe geothermie (>1 MWth), restwarmtegebruik of de productie (en injectie) van biomethaan, kunnen via een oproep subsidies ontvangen.

Het Vlaamse Gewest engageert zich om te voldoen aan de bindende Europese doelstellingen inzake het aandeel van hernieuwbare energie en de verhoging van de energie-efficiëntie tegen 2020. Groene warmte en biomethaan als hernieuwbare energiebron en restwarmtegebruik dragen bij tot het invullen van deze doelstellingen. 

De laatste oproep liep van 19 februari t.e.m. 30 maart 2018.

Wie komt in aanmerking

Ondernemingen en andere aanvragers (bv. gemeenten) komen in aanmerking voor steun. Als definitie voor een onderneming geldt: www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/milieuvriendelijke/ondernemingAGVV-def.pdf

De steun wordt niet verleend aan een aanvrager die tot een doelgroep behoort waarvoor de Vlaamse Regering een energiebeleidsovereenkomst (EBO) definitief heeft goedgekeurd, en die de aanvrager niet heeft ondertekend of die hij niet naleeft.

Als het gaat om de benutting van restwarmte binnen een bedrijf dat kan toetreden tot de EBO, voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiënte in de Vlaamse energie-intensieve industrie (voor VER- en niet-VER-bedrijven), komen de maatregelen enkel in aanmerking indien het bedrijf voor deze vestiging is toegetreden tot de EBO en de EBO ook naleeft, en voor zover het bedrijf niet verplicht is om deze maatregel uit te voeren om te voldoen aan de verplichtingen van die EBO.

Indien de aanvraag gebeurt door een grote onderneming dient de aanvrager aan te tonen dat aan één of meer van de volgende criteria is voldaan:

 • een wezenlijke toename van de omvang van het project of de activiteit als gevolg van de steun;

 • een wezenlijke toename van de reikwijdte van het project of de activiteit als gevolg van de steun;

 • een wezenlijke toename van de totale uitgaven van de begunstigde voor het project of de activiteit als gevolg van de steun;

 • een wezenlijke toename van de snelheid waarmee het betrokken project of de betrokken activiteit wordt voltooid.

Een project met indieners die in aanmerking komen voor de groene warmte/restwarmte/biomethaan steun en met indieners die in aanmerking komen voor ecologiepremie plus of strategische ecologiesteun, kunnen onder bepaalde voorwaarden als een gemeenschappelijk project in aanmerking komen voor steun.

Wat komt in aanmerking

De investeringen moeten gebeuren in het Vlaams Gewest. Het betreffen installaties waaraan geen groenestroomcertificaten of geen warmtekrachtcertificaten werden toegekend of kunnen worden toegekend én niet in aanmerking komen voor de ecologiepremie + of de strategische ecologiesteun. De investeringen hebben betrekking op nuttige groene warmteinstallaties uit biomassa of uit diepe geothermie, de benutting van restwarmte of de productie (en injectie) van biomethaan.

Meer info: www.energiesparen.be/investeringen-call

Omvang steun

De steun wordt toegepast op het aanvaarde percentage van de in aanmerking komende kosten.

Het budget van de oproep van 19 februari t.e.m. 30 maart 2018  bedroeg:

 • € 1.000.000 voor nuttige-groenewarmte-installaties uit biomassa > 1 MWth;

 • € 6.000.000 voor nuttige-groenewarmte-installaties uit diepe geothermie > 5 MWth;

 • € 7.362.225 voor installaties voor de benutting van restwarmte;

 • € 1.000.000 voor installaties voor de projectie (en injectie) van biomethaan.

Het maximum aan te vragen steunpercentage hangt af van het type investering, de grootte van de onderneming/ andere aanvragers

Type investering
 ko
 mo
 go
andere aanvragers
max. steunbedrag per project

Nuttige-groenewarmte-installaties uit biomassa > 1 MWth

 65%

 55%

 45%

 65%

 € 1 miljoen

Nuttige-groenewarmte-installaties uit diepe geothermie > 5 MWth

 65%  55%  45%  65%  € 2 miljoen

Benutting van restwarmte

 40%

 30%

 20%

 40%

 € 1 miljoen

Productie (en injectie) van biomethaan

 65%

 55%

 45%

 65%

 € 1 miljoen

De in aanmerking komende kosten worden berekend als de extra investeringskosten van de installatie ten opzichte van de investeringskosten van een referentie-installatie zonder de exploitatiekosten en –baten in rekening te nemen.

Komen in aanmerking:

 • uitgaven aan de installatie waarvan de uitgaven gerelateerd zijn aan de bouw of aan de vernieuwing van de installatie die dateren van na de principebeslissing van het Vlaams Energieagentschap, tenzij een nieuwe principe-aanvraag werd ingediend voor projecten die reeds een positieve principebeslissing hadden gekregen maar hun recht op steun zijn verloren;
 • uitgaven gerelateerd aan ontwerp, engineering of vergunningsaanvragen van na de principeaanvraag, ook als ze dateren van voor de principebeslissing van het Vlaams Energieagentschap.

Aanvraagprocedure

De aanvrager dient een principeaanvraag in via het elektronisch formulier van het Vlaams Energieagentschap.

 • Het gebruik van dit aanvraagformulier is verplicht;
 • Het formulier moet volledig en correct worden ingevuld;
 • Per installatie kan hoogstens één steunaanvraag ingediend worden binnen deze call.

Na de uiterste datum van indiening kunnen geen aanvragen meer worden ingediend in het kader van deze oproep. Er zijn dan ook geen wijzigingen meer mogelijk in de ingediende projectvoorstellen.

Projecten die geen steun krijgen toegekend omwille van een uitputting van het budget, kunnen bij een volgende call een nieuwe principeaanvraag indienen door de reeds ingediende principe-aanvraag te herbevestigen, indien de gegevens nog actueel zijn. Het tijdstip waarop de eerste principeaanvraag ontvankelijk werd verklaard blijft behouden als indientijdstip.

Momenteel is er geen openstaande oproep voor steunaanvragen. De laatste oproep liep van 19 februari t.e.m. 30 maart 2018.

Evaluatieprocedure

Het Vlaams Energieagentschap onderzoekt de ontvankelijke principe-aanvragen. Principe-aanvragen die aan alle voorwaarden voldoen, worden gerangschikt op basis van de aangevraagde steun uitgedrukt in een totaal steunpercentage van de in aanmerking komende kosten.

Het totaal steunpercentage is gelijk aan de aangevraagde steun vermeerderd met de financiële steun van andere ondersteuningsmaatregelen (bij volledige benutting) gedeeld door de in aanmerking komende investeringskosten. Projecten met een lager totaal steunpercentage worden beter gerangschikt. Projecten met éénzelfde totaal steunpercentage worden gerangschikt op indientijdstip, waarbij een vroeger indientijdstip beter gerangschikt wordt. De best gerangschikte projecten worden gesteund tot het budget van de oproep is opgebruikt.