Internationaal maatwerkproject

Laatst gewijzigd op 17 jun 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's
Voor wat
creatieve projecten gericht op internationaal ondernemen
Subsidie
van 50% of 75% van de aanvaarde kosten

Wat houdt de maatregel in

Kmo's in het Vlaamse Gewest kunnen bij Flanders Investment and Trade (FIT) sinds 1 mei 2016 een subsidie bekomen van 50% of 75% om creatieve projecten te realiseren die het internationaal ondernemen vanuit Vlaanderen bevordert in, bij voorkeur, opkomende economieën of groeilanden. De aanvaarde kosten bedragen maximaal € 25.000 (excl. btw) per internationaal maatwerkproject, inclusief een forfait van maximaal € 4.000 voor de personeelskosten.

De Vlaamse Regering heeft beslist om het Corona Exit-plan van FIT en haar aangepaste dienstverlening uit te breiden met bijkomende steunmaatregelen. Het doel? Bedrijven voorbij de coronacrisis loodsen met acties op tal van fronten, in binnen- en buitenland. Dit pakket omvat onder meer volgende steun: 1. Het Corona-Steunpakket Internationalisering geeft aan maximaal 1.000 ervaren Vlaamse exporteurs een duw in de rug om hun exportactiviteiten in 2020 en 2021 te versterken. Deze eenmalige subsidie van € 5.000 per onderneming zal beschikbaar zijn vanaf het najaar 2020. 2. Het Corona-Starterspakket internationalisering zal maximaal 300 nieuwe Vlaamse exporteurs ondersteunen om in 2020 en 2021 hun exportactiviteiten op te starten. Deze eenmalige subsidie van € 7.000 per bedrijf zal eveneens vanaf het najaar 2020 kunnen worden aangevraagd. 3. Het ‘Reboot your export’-pakket zal beschikbaar zijn op korte termijn en laat Vlaamse bedrijven toe om tegen een lagere kost en verbeterde betalingsvoorwaarden deel te nemen aan FIT-groepsstanden op internationale (vak)beurzen en/of niche-evenementen.

Wie komt in aanmerking

Deze steunmaatregel staat open voor kmo's die een exploitatiezetel hebben in het Vlaamse Gewest en die beantwoorden aan de volgende definitie:

  • de onderneming moet minder dan 250 werknemers tewerkstellen;
  • de jaaromzet mag maximaal € 50 miljoen bedragen, of het balanstotaal maximaal € 43 miljoen;
  • niet meer dan 25% van het kapitaal of van de stemrechten mag in handen zijn van één onderneming of van verscheidene ondernemingen gezamenlijk die niet aan deze definitie beantwoorden.

Ook ondernemersorganisaties en (gemengde) kamers van koophandel, die niet in aanmerking komen voor structurele financiering bij FIT, kunnen voor dit steuntype een aanvraag indienen.

Wie komt niet in aanmerking:

  • Aanvragers die niet in orde zijn met de sociale en fiscale wetgeving;
  • Aanvragers die geen Belgisch ondernemingsnummer hebben (uitgezonderd de gemengde kamers van koophandel in het buitenland);
  • Ondernemingen die hun verbintenissen t.a.v. FIT niet hebben nageleefd.

Wat komt in aanmerking

Het project dient een meerwaarde te betekenen voor het economisch bedrijfsleven in het Vlaamse Gewest, wat bijvoorbeeld resulteert in meer werkgelegenheid, meer technologische innovatie, nieuwe investeringen, ...

Het maatwerkproject mag wel niet in aanmerking komen voor een van de generieke subsidies van FIT, met name:

  • prospectiereis buiten de Europese Economische Ruimte (EER), d.w.z. buiten EU, Ijsland, Liechtenstein en Noorwegen;
  • deelname aan een buitenlandse beurs of niche-evenement ;
  • ontwikkeling en vertaling van digitale internationale commerciële communicatie ;
  • oprichting van een prospectiekantoor buiten de EER .

Omvang steun

De steun bestaat uit een bijdrage van 50% in de kosten voor de ontwikkeling, organisatie en uitvoering van een internationaal maatwerkproject ter bevordering van het internationaal ondernemen. Voor kmo's die voor 1 april 2012 geen subsidie hebben ingediend bij FIT én sinds 1 april 2012 minder dan 5 goedgekeurde subsidieaanvragen hebben bij FIT, bedraagt de bijdrage 75%.

De aanvaarde kosten bedragen maximaal € 25.000 (excl. btw) per internationaal maatwerkproject, inclusief een forfait van maximaal € 4.000 voor de personeelskosten.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Dit bedrag wordt door dezelfde regelgeving beperkt tot € 100.000 voor de land- en tuinbouwsector, het maritiem goederenvervoer en het goederenvervoer over de weg en het spoor. Meer informatie kan je terugvinden op www.vlaio.be/de-minimis.

Bijkomende voorwaarden

Het maatwerkproject heeft bij voorkeur betrekking op initiatieven in opkomende economieën of groeilanden. De lijst van deze landen kan u raadplegen op de website: www.flandersinvestmentandtrade.com/export/subsidie/subsidie-voor-een-internationaal-maatwerkproject.

Het land waarop het project is gericht, dient tevens een 'nieuwe markt' te zijn voor de onderneming, met name een markt waar nog geen of slechts een beperkte afzet gerealiseerd wordt.

De aanvrager mag in de voorbije 2 jaar geen subsidie hebben ontvangen voor een ander maatwerkproject en mag geen financiële steun voor het project ontvangen van een andere instelling of overheid.

Aanvraag- en uitbetalingsprocedure

De aanvraag verloopt digitaal via www.flanderstrade.be.

De volledige elektronische aanvraag moet uiterlijk zeven kalenderdagen voor de aanvang van het project ingediend worden. Slechts bij aanvaarde hoogdringendheid kan hiervan worden afgeweken. Aanvragen ingediend tijdens of na afloop van het project kunnen nooit worden gesubsidieerd.

FIT streeft ernaar om binnen de 75 kalenderdagen na ontvangst van de volledige aanvraag een beslissing te nemen over de toekenning van de subsidie.

De subsidie wordt uitbetaald indien FIT uiterlijk 6 maanden na goedkeuring van de subsidieaanvraag in het bezit is van de bewijsstukken en van het verslag. Een model voor opmaak van verslag is beschikbaar op de website van FIT.

Contact

Afdeling / Dienst
Dienst Financiële Tegemoetkomingen
Adres

Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
België

Telefoon