Groene warmte, restwarmte en warmtenetten: investeringssteun (call groene warmte)

Laatst gewijzigd op 13 mei 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen
Voor wat
investeringen in productie van groene warmte, restwarmtegebruik of warmtenetten
Subsidie via oproep
van 30% tot 65% afhankelijk van het type en grootte onderneming

Wat houdt de maatregel in

Ondernemingen en andere aanvragers die in het Vlaamse Gewest investeren in installaties voor de productie van groene warmte, de benutting van restwarmte of voor warmtenetten, kunnen via een oproep subsidies ontvangen.

Jaarlijks worden er twee steunoproepen 'Call groene warmte' gelanceerd. De tweede oproep van 2023 liep van 12 september tot en met 25 september 2023. 

Wie komt in aanmerking

Zowel ondernemingen als andere aanvragers kunnen steun aanvragen. De doelgroep van de call is heel breed, maar door de grootte van de projecten zijn het vooral grotere ondernemingen, besturen of gemeentes die een steunaanvraag indienen.

De steun wordt niet verleend aan een aanvrager die tot een doelgroep behoort waarvoor de Vlaamse Regering een energiebeleidsovereenkomst (EBO) definitief heeft goedgekeurd, en die de aanvrager niet heeft ondertekend of die hij niet naleeft.

Als het gaat om de benutting van restwarmte binnen een bedrijf dat kan toetreden tot de EBO, voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiënte in de Vlaamse energie-intensieve industrie (voor VER- en niet-VER-bedrijven), komen de maatregelen enkel in aanmerking indien het bedrijf voor deze vestiging is toegetreden tot de EBO en de EBO ook naleeft, en voor zover het bedrijf niet verplicht is om deze maatregel uit te voeren om te voldoen aan de verplichtingen van die EBO.

Wat komt in aanmerking

Er is steun te verkrijgen voor drie types van installaties:

  • Nieuwe nuttige-groenewarmte-installaties met een bruto thermisch vermogen van meer dan 300 kWth (of een uitbreiding van meer dan 300 kWth) komen in aanmerking indien deze warmte produceren aan de hand van bepaalde technologieën.
  • Projecten waar restwarmte wordt uitgekoppeld komen in aanmerking indien het gaat over nieuwe of vernieuwde installaties, waarbij de oorsprong van de warmte proceswarmte is die vrijkomt uit bepaalde processen
  • Investeringen in energie-efficiënte stadsverwarming (koeling) indien de stadsverwarming gebruik maakt van bepaalde warmtebronnen.

Er dient aan bepaalde algemene en specifieke voorwaarden voldaan te worden.

Vanaf 2023 kan er geen steun meer worden aangevraagd voor nuttige-groenewarmte-installaties en warmtenetten met enkel warmte-afnemers waarvoor de eisen gelden van het minimumaandeel hernieuwbare energie voor nieuwbouw en energetische ingrijpende renovatie.

De investeringen moeten gebeuren in het Vlaams Gewest. Het betreffen installaties waaraan geen groenestroomcertificaten of geen warmtekrachtcertificaten werden toegekend of kunnen worden toegekend én niet in aanmerking komen voor 'de ecologiepremie+' of 'de strategische ecologiesteun' van VLAIO

Omvang steun

De aanvrager vraagt als steun een percentage aan van de investeringskosten van het project die in aanmerking komen binnen de call. De in aanmerking komende kosten worden berekend als de extra investeringskosten van de installatie ten opzichte van de investeringskosten van een referentie-installatie zonder de exploitatiekosten en –baten in rekening te nemen. De kosten moeten bij de uitbetalingsaanvraag altijd gestaafd worden door facturen.

De steun wordt toegekend in de vorm van een investeringssubsidie.

De steun wordt toegepast op het aanvaarde percentage van de in aanmerking komende kosten.
Het maximum aan te vragen steunpercentage hangt af van het type investering, de grootte van de onderneming/andere aanvragers:

Type investering
 ko
 mo
 go
andere aanvragers
Nuttige-groenewarmte-installaties en energie-efficiënte warmtenetten met een ontwerptoevoertemperatuur aan productiezijde van minder dan 70°C 65% 55% 45% 65%
Benutting van restwarmte en energie-efficiënte warmtenetten met een ontwerptoevoertemperatuur aan productiezijde van 70°C of meer 50% 40% 30% 50%

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) kan steun toekennen van maximaal € 1 miljoen per investeringsproject voor groene-warmte-installaties en de uitkoppeling van restwarmte. Voor energie-efficiënte stadsverwarming kan het VEKA tot € 2 miljoen steun toekennen. Vraag je meer steun aan voor jouw project, dan kan de Vlaamse Regering van het maximale steunbedrag afwijken en beslissen over een hogere steuntoekenning. De maximale steunpercentages moeten altijd gerespecteerd worden. Hieronder zie je een overzicht van hoe het steunbedrag van een project berekend moet worden.

Berekening steunbedrag van een project
 
Totale kosten van de investering (1)Geef de kosten van de investering waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
Kosten van de referentie-installatie (2)De kosten van een referentie-installatie worden afgetrokken van de kosten van de investering voor groenewarmte-installaties of de recuperatie van restwarmte.
In aanmerking komende kosten (3) = (1) - (2)De in aanmerking komende kosten zijn de extra investeringskosten van de installatie ten opzichte van de investeringskosten van een referentie-installatie, zonder de exploitatiekosten en -baten in rekening te nemen.
Aangevraagd steunpercentage van de in aanmerking komende kosten (4)Het maximaal aan te vragen percentage hangt af van de grootte van de onderneming en het type van project. Zie tabel hier boven.
Aangevraagde steun = (4) * (3)Een steunaanvraag tot € 1 miljoen (of € 2 miljoen voor stadsverwarming) wordt voorgelegd aan de Administrateur-Generaal van het VEKA. Een steunaanvraag boven de € 1 miljoen (of € 2 miljoen voor stadsverwarming) wordt voorgelegd aan de Vlaamse Regering.

Meer uitgebreide informatie vind je hier. Meer uitgebreide informatie vind je op de website van VEKA.

Aanvraag- en selectieprocedure

De tweede oproep van 2023 liep van 12 september tot en met 25 september.

De aanvrager dient een principeaanvraag in via het elektronisch formulier van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).

Meer informatie over de aanvraag- en selectieprocedure vind je op webpagina van VEKA.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.