Fiscale maatregelen naar aanleiding van het coronavirus (COVID-19)

Laatst gewijzigd op 19 mrt 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
zelfstandigen & ondernemingen
Voor wat
betalingsproblemen ingevolge coronavirus
Afbetalingsplan- uitstel aangiften-uitstel van betalingen
voor verschillende belastingen

Wat houdt de maatregel in

Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus (COVID-19), kunnen voor de betaling van de verschillende belastingen een afbetalingsplan vragen bij FOD Financiën.

Daarnaast werden er nieuwe maatregelen getroffen in de vorm van een uitstel voor het indienen van bepaalde aangiften en een uitstel van betaling van bepaalde schulden.

Afbetalingsplan voor fiscale schulden

Wie komt in aanmerking

Ondernemingen (natuurlijke en rechtspersonen), ongeacht hun activiteitensector, die kunnen aantonen effectieve hinder te ondervinden ten gevolge van het coronavirus kunnen deze steunmaatregelen aanvragen.
De steunmaatregelen kunnen niet toegekend worden aan ondernemingen die onafhankelijk van het coronavirus structurele betaalmoeilijkheden kennen.

Betalingsplan

Het afbetalingsplan kan worden gevraagd voor de volgende fiscale schulden:

  • Bedrijfsvoorheffing;
  • Btw;
  • Personenbelasting;
  • Vennootschapsbelasting;
  • Rechtspersonenbelasting.

Voor deze schulden is er ook:

  • er is een gegarandeerde vrijstelling van nalatigheidsinteresten;
  • er geldt een kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling.

De schulden mogen niet voortvloeien uit fraude en de voorwaarden voor het indienen van de aangiften moeten nageleefd worden.
De steunmaatregelen zullen worden ingetrokken wanneer het toegestane afbetalingsplan niet werd nageleefd (tenzij de schuldenaar tijdig contact opneemt met de administratie) of wanneer er een collectieve insolventieprocedure ontstaat.

Aanvraagprocedure

Per schuld moet er een aanvraag worden ingediend op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht.
Je gebruikt hiervoor dit formulier (DOCX, 21.74 KB)
Deze aanvraag dient per e-mail of brief te worden bezorgd aan het Regionaal Invorderingscentrum bevoegd voor je gemeente.
De aanvraag dient uiterlijk tegen 30 juni te gebeuren.

Je mag een antwoord verwachten binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf het indienen van de aanvraag.

Voor meer info zie financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19.

UItstel voor het indienen van bepaalde aangiften

Wie komt in aanmerking

Deze maatregelen gelden om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers maar ook voor gezinnen. Zo wil ze de financiële gevolgen van het virus zoveel mogelijk verzachten.

Uitstel voor het indienen van de aangiften in de VenB, RPB en BNI-ven met limietdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020

Je krijgt extra tijd tot en met donderdag 30 april 2020 middernacht voor het indienen van de aangifte in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen.

Deze bijkomende termijn geldt alleen voor de aangiften met uiterste indieningdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020.

Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften

Periodieke aangiften

Aangifte over 
Termijn verlengd tot
Februari 2020 6 april 2020
Maart 2020 7 mei 2020
1ste kwartaal 2020 7 mei 2020

Ben je een starter of heb je een vergunning maandelijkse teruggaaf en wens je de maandelijkse teruggaaf van je btw-krediet te kunnen genieten? Ook dan kan je uitstel krijgen, maar slechts tot de 24ste van de maand volgend op de aangifteperiode.

Intracommunautaire opgaven

Opgave over 
Termijn verlengd tot
Februari 2020 6 april 2020
Maart 2020 7 mei 2020
1ste kwartaal 2020 7 mei 2020

Jaarlijkse klantenlisting

De termijn wordt verlengd tot 30 april 2020.

Als je je activiteit hebt stopgezet: ten laatste op het einde van de 4de maand na het stopzetten van je aan de btw onderworpen activiteit. 

Voor informatie zie financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen

Uitstel betaling van btw en bedrijfsvoorheffing

Wie komt in aanmerking

Deze maatregelen gelden om extra financiële ademruimte te geven aan bedrijven en ondernemers maar ook aan hun gezinnen. 

Betaling van btw en bedrijfsvoorheffing

Je krijgt een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen.

Dit uitstel geldt voor:

Btw

Betaling over
Termijn verlengd tot
Maandaangifte  februari 2020 20 mei 2020
Maandaangifte  maart 2020 20 juni 2020
Kwartaalaangifte 1ste kwartaal 2020 20 juni 2020

Bedrijfsvoorheffing

Betaling over
Termijn verlengd tot
Maandaangifte februari 2020 13 mei 2020
Maandaangifte maart 2020 15 juni 2020
Kwartaalaangifte 1ste kwartaal 2020 15 juni 2020
Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners (BNI) en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk. 

Voor informatie zie financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen

Contact

Deze maatregelen, maar ook andere meer specifieke maatregelen (vb. Douane en Accijnzen) kan je terugvinden op de overzichtspagina financien.belgium.be/nl/coronavirus . 

Afdeling / Dienst
Contactcenter
Adres

Koning Albert II-laan 33 bus 25
1030 Brussel
België

Telefoon