Duurzame bedrijfshuisvesting en -omgeving

Laatst gewijzigd op 25 mrt 2022 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
investeren in een duurzame bedrijfsinfrastructuur en -omgeving
Subsidie
varieert per oproep/steunmaatregel

Wat houdt de maatregel in

Om het verduurzamen en vergroenen van de bedrijfshuisvesting, bedrijventerreinen en de bedrijfsomgeving te stimuleren bestaan er gerichte subsidies. Op deze pagina worden er een aantal kort toegelicht.

Asbestverwijdering

Asbest verwijderen in combinatie met zonnepanelen 

Wie investeert in het verwijderen van asbest in combinatie met het leggen van zonnepanelen op het dak van een niet-verwarmd niet-residentieel gebouw, kan hiervoor een premie krijgen. Het gaat om bijvoorbeeld loodsen en stallen. Er moet een offerte voor de asbestverwijdering en asbestafvoer ondertekend zijn en een voorschotfactuur betaald zijn tussen 1/1/2022 en 31/12/2022. De zonnepanelen moeten uiterlijk op 31 december 2024 geplaatst zijn en tijdig aangemeld zijn bij Fluvius. Deze tijdelijke premie kan je activeren vanaf 1 april 2022 tot en met 31 maart 2023 via het premieloket van Fluvius. Nadat de asbestverwijdering en -afvoer is voltooid en de zonnepanelen werden geplaatst, kan je de premie-aanvraag vervolledigen, uiterlijk op 31 maart 2025. Meer informatie vind je op website www.energiesparen.be

Versneld verwijderen van asbestdaken - Landbouw

Land- en tuinbouwers kunnen zich aanmelden bij de OVAM als ze een beroep willen doen op een inzamelaar die werd aangesteld om de gedemonteerde asbestdaken bij landbouwers aan huis in te zamelen. Deze inzamelaar komt het asbestafval ophalen en brengt het naar een erkende stortplaats of afvalverwerker. Er is een tegemoetkoming voor de asbestmeerkost ten opzichte van een asbestvrij dak. Meer informatie en het aanvraagformulier kan je terugvinden op de website van de OVAM Ondersteuning voor land- en tuinbouwers bij asbestverwijdering.

Meer informatie over asbestverwijdering en de steunmogelijkheden kan je vinden op de website van de OVAM Ondersteuning en subsidies bij asbestverwijdering.

Bodemsanering

Financiële tussenkomst bij sanering van ernstige historische verontreiniging

Particulieren, ondernemingen en openbare besturen kunnen bij de OVAM een financiële tussenkomst vragen voor de sanering van ernstige historische verontreiniging via cofinanciering. De financiële ondersteuning wordt bepaald op basis van de voorgelegde facturen en verloopt in maximaal drie schijven. De OVAM steunt bij ondernemingen maximaal 35% van de bodemsanering, met een plafond van € 200.000.

Belangrijke voorwaarden zijn dat men voor 1 juni 2008 eigenaar moet geworden zijn van de grond, het conformiteitsattest BSP moet van na die datum moet zijn, en het moet gaan om historische bodemverontreinigingen. Als een huidige eigenaar de grond pas verworven heeft na 31 maart 2019, kan hij toch in aanmerking komen voor cofinanciering. Dit kan alleen als de voormalige eigenaar ook in aanmerking kwam voor cofinanciering. De huidige eigenaar moet dit kunnen aantonen. Bovendien moet de huidige eigenaar een verbintenis tot uitvoering van de bodemsaneringswerken getekend hebben.

Hier kan je meer informatie over de voorwaarden en de aanvraag van Cofinanciering bij bodemsanering terugvinden.

Fonds bodemsanering stookolietanks: Promaz

Het fonds Promaz kan je als de eigenaar of gebruiker van een voor verwarming gebruikte stookolietank ontzorgen en financieel ondersteunen bij de bodemsanering indien er bodemverontreiniging is veroorzaakt door een lek in de opslagtank of de leidingen. Het fonds Promaz is volledig operationeel vanaf 1 april 2022. Vanaf dan kan je een subsidie aanvragen voor de bodemsanering bij bodemverontreiniging veroorzaakt door een lek in de opslagtank of de leidingen.
De tussenkomst van het fonds bij een bodemsanering van een verontreinigde site of terrein is altijd beperkt tot de reële kosten met een maximumbedrag van € 200.000 (incl.btw) per site of terrein, in geval van tussenkomst voor mazouttanks voor verwarming van gebouwen met een woonfunctie. Voor gebouwen zonder woonfunctie is dit maximaal € 100.000 (incl.btw). 

Meer informatie over dit fonds kan je vinden op www.promaz.be

Vergroening

Bebossing en herbebossing

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) verleent subsidies voor de (her)aanleg van een bos met inheemse soorten. Hier kan je meer informatie vinden over de subsidies bebossing en herbebossing. Een aanvraag indienen kan het heel jaar door voor bebossingsprojecten. Voor herbebossing wordt er gewerkt met twee indienperiodes: van 1 mei tot 31 augustus en van 1 september tot 30 april. Zowel natuurlijke personen, privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen, uitgezonderd de federale staat, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest of (een publiekrechtelijke rechtspersoon van) het Vlaams Gewest kunnen deze subsidies verkrijgen. Meer informatie op de website van Agentschap voor Natuur en Bos > subsidies.

Natuur in je buurt

De projectoproep 'Natuur in je Buurt 2021' wil projecten ondersteunen die bijdragen aan de oplossing van een maatschappelijke uitdaging via natuurontwikkeling of door de aanleg van natuurelementen. Het doel is enerzijds meer bereikbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle natuur in de nabijheid van mensen en anderzijds een meer robuuste en veerkrachtige Vlaamse natuur zodat ook de biodiversiteit blijvend ondersteund wordt. Deze subsidie van Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) kan worden aangevraagd door overheden, verenigingen en organisaties, alsook samenwerkingsverbanden tussen de doelgroepen. Er wordt met een jaarlijkse projectoproep gewerkt. Een projectvoorstel indienen kon van 1 juni tot en met 31 juli 2021. Hier kan je meer informatie terugvinden over deze oproep.

Projectoproep Natuur

Met de ‘Projectsubsidies natuur’ wil ANB concrete initiatieven stimuleren die hoofdzakelijk een bijdrage leveren aan de Europese natuurdoelen of inspelen op het ontwikkelen van een hogere natuurkwaliteit. In 2022 schenkt het Agentschap daarbij bijzondere aandacht aan projecten die natte natuur realiseren in gebieden waar maximale meerwaarde gecreëerd kan worden. De basissubsidie bedraagt 50, 80 of 90% van de totale projectkost afhankelijk van het type natuurbeheerplan dat men ambieert. Het gaat hier over éénmalige natuurinrichtings-, herstel- en ontwikkelingsmaatregelen, hoofdzakelijk voor Europees te beschermen habitats en soorten of binnen projecten voor het ontwikkelen van een hogere natuurkwaliteit. Natte natuurprojecten gaan vooral over (herstel van) veengebieden, vallei- en moerasgebieden (bv. hydrologieherstel), vochtige graslanden in valleien en polders. Ook ondernemingen kunnen een definitief projectvoorstel indienen tot 30 april 2022. Meer informatie op de website www.natura2000.vlaanderen.be/projectsubsidies-natuur

Vergroening Landbouw

Landbouwers kunnen een vergroeningspremie verkrijgen als compensatie voor de inspanningen die ze leveren voor het toepassen van klimaat en milieuvriendelijke praktijken. Hier kan je alle details over deze maatregel terugvinden.

Er is daarnaast ook ondersteuning vanuit sommige provincies voor de land- en tuinbouwsector: 

Duurzame projecten - Limburg

De Provincie Limburg heeft een subsidie voor 'kleine duurzame projecten' voor verenigingen, bedrijven, scholen en Limburgse gemeenten. Ook terreinrealisaties komen in aanmerking, hierbij gaat het om initiatieven die een concrete, zichtbare en/of tastbare verandering teweegbrengen in de natuurlijke en/of menselijke leefomgeving en zo bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van Limburg. Het subsidiebedrag bedraagt minimaal € 1.500 en maximaal € 15.000 per project.

Aanvragen voor deze subsidie moeten worden ingediend ten laatste op 1 maart van het lopende jaar. Op de website van de provincie Limburg  kan je meer informatie terugvinden: Kleine duurzame projecten

Lokale vergroening

ANB verleent daarnaast ook met specifieke oproepen subsidies voor lokale vergroeningsprojecten. Meer informatie op de website van Agentschap voor Natuur en Bos > subsidies.

Verduurzaming en (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen

Ontwikkelen en herontwikkelen van bedrijventerreinen

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen kan aan projectontwikkelaars (publieke en private) en samenwerkingsverbanden, subsidies toekennen voor het voortraject (maximaal 50%) en de (her)aanleg (maximaal 50-85%) van bedrijventerreinen. De subsidies zijn bedoeld voor de herontwikkeling van knelpuntterreinen, verouderde terreinen, onrendabele nieuwe bedrijventerreinen, wetenschapsparken, erkende strategische bedrijventerreinen en brownfields.

Een project moet steeds aan bepaalde kwaliteitsvoorwaarden voldoen. Zo moet het bedrijventerrein op een duurzame manier worden ingericht, uitgegeven en beheerd en moet het klimaatneutraal zijn. De naleving van de kwaliteitsvoorwaarden vereisen de opmaak en de implementatie van een (her)inrichtingsplan, een uitgifteplan en een beheerplan.

Meer informatie kan je raadplegen in de Subsidiedatabank: Ontwikkeling en herontwikkeling van bedrijventerreinen.

Verduurzamen van bedrijventerreinen - Oost-Vlaanderen

De Provincie Oost-Vlaanderen kan een subsidie toekennen van maximaal € 20.000 (maximaal steunpercentage van 80%) aan een samenwerkingsverband van minstens vijf Oost-Vlaamse kmo's, gevestigd op een bedrijventerrein die gezamenlijk verduurzamende acties ondernemen. De deelnemende kmo's/lokaal bestuur engageren zich gedurende een jaar tot concrete implementaties en praktische toepassingen gericht op de ontwikkeling van een duurzaam bedrijventerrein, zoals die in het projectvoorstel opgenomen zijn.

De subsidieaanvraag moet ten laatste op 31 oktober van elk werkjaar ingediend worden. Meer informatie kan je terugvinden op de website van de provincie Oost-Vlaanderen: Subsidie voor het verduurzamen van bedrijventerreinen.

Waterbesparing en droogtebestrijding

Blue deal waterbesparende investeringen

De Blue deal waterbesparende investeringen is een maatregel voor investeringen in waterbesparing, droogtebestrijding en het herstel van het grondwaterpeil. Alle kmo's met vestiging in het Vlaams Gewest die een aanvaardbare hoofdactiviteit uitvoeren komen in aanmerking. Ook eenmanszaken, vrije beroepen en vzw's met economische activiteit komen in aanmerking. Kleine ondernemingen kunnen rekenen op 20% steun, middelgrote op 10%. Er dient mimimaal € 10.000 geïnvesteerd te worden en het maximale steunbedrag is € 500.000. Een nieuwe oproep wordt eind maart 2022 verwacht. Meer informatie over deze oproep kan je lezen op Blue deal waterbesparende investeringen

Proeftuinen Droogte

Via de Proeftuinen Droogte worden onder meer innovatieve projecten ondersteund die het risico op waterschaarste verminderen. Deze subsidie-oproep wordt jaarlijks gelanceerd. Meer informatie over deze proeftuinen kan je terugvinden in de Subsidiedatabank: Proeftuinen Droogte.

Droogte Innovatie Fonds (DIF) - Limburg

Met deze projectsubsidie wil de provincie Limburg de land- en tuinbouwsector weerbaarder maken tegen droogte. Het Droogte Innovatie Fonds steunt projecten met de focus op waterbesparende maatregelen, klimaat-adaptieve maatregelen, alternatieve waterbronnen, het vertraagd afvoeren van water, buffering, infiltratie en waterdoorlatende verhardingen, maar ook op precisielandbouw en bedrijfsondersteunende systemen. Ook ondernemingen kunnen van dit fonds gebruik maken.

De aanvraag moet na een oproep door de deputatie en voor het verstrijken van de door de deputatie gestelde uiterste datum ingediend worden. Alle informatie en de aanvraagdocumenten kan je vinden op de website van de provincie Limburg: Droogte Innovatie Fonds (DIF).

Waterpreventieve maatregelen - Vlaams-Brabant

Met deze subsidie wil de provincie Vlaams-Brabant iedereen die te kampen kreeg met wateroverlast, beschermen tegen wateroverlast. De oproep is er voor bestaande gebouwen, ook panden in gebruik voor beroepsdoeleinden komen in aanmerking. De subsidie bedraagt 75% van de bewezen kosten, met een maximum van € 7.500 voor een bewoonde woning of een pand dat in gebruik is voor beroepsdoeleinden en € 10.000 voor een gebouw in collectief gebruik. Meer informatie over de aanvraagprocedure vind je op de website van de provincie Vlaams-Brabant: Waterpreventieve maatregelen

Afgelopen initiatieven

Aanleg van groendaken en groengevels

Voor de aanleg van groendaken en groengevels kunnen bedrijven, bedrijventerreinverenigingen en lokale overheden bij het Departement Omgeving een projectsubsidie aanvragen. Enkel projecten die leiden tot een netto toename van groendaken en/of groengevels met een minimum oppervlakte van 150 m² komen in aanmerking. De minimumoppervlakte per locatie voor een groendak bedraagt 15 m², voor een groengevel 8 m².

De subsidie bedraagt maximaal € 250.000 per project en maximaal 75% van de totale projectkost. Er wordt gewerkt met oproepen. De laatste oproep had als deadline 15 mei 2019. 

Hier vind je meer informatie over het resultaat van deze oproep.

Onthardingsprojecten

In 2018-2019 waren er subsidies mogelijk voor burgers, bedrijven en lokale overheden die grondverhardingen in beton of asfalt uitbreken en vergroenen. Zo kan regenwater in de grond sijpelen in plaats van in de riolering terecht te komen, waardoor de kans op wateroverlast en waterschaarste vermindert. Voorlopig is er geen nieuwe projectoproep gepland. Meer informatie over de verschillende goedgekeurde onthardingsprojecten is hier terug te vinden.

Water+Land+Schap 2.0 

De oproep Water+Land+Schap 2.0. van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) wil de gevolgen van droogte te lijf gaan. De oproep focuste op twee paden: 'Pad 1: systeeminnovaties op kleinere schaal’ en 'Pad 2: gebiedsprogramma's’. In deze inspiratiegids ​kan meer informatie gevonden worden over beide paden en over enkele referentieprojecten. Geïnteresseerden konden hun innovatieve projectvoorstel ten laatste op zaterdag 31 juli 2021 indienen. Daarna werden de gebiedsprogramma's en innovaties die het best aansluiten bij de oproep geselecteerd. Meer informatie is terug te vinden op de website van VLM

De-minimis

Sommige subsidies vermeld op deze pagina vallen onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. 

Dit is o.m. het geval voor de Proeftuinen Droogte, Verduurzaming van de bedrijventerreinen in Oost-Vlaanderen en de maatregel Cofinanciering voor bodemsanering.

Voor landbouwondernemingen vallen de provinciale subsidies ook onder de de-minimissteun. Per landbouwonderneming mag het totale bedrag van toegekende subsidies het plafond van € 20.000 niet overschrijden over een periode van 3 belastingjaren.

Voor meer info zie Veelgestelde vragen: De-minimis.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.