Medisch iets - decoratief

Strategische Transformatiesteun COVID-19 (tijdelijke uitbreiding)

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Wat houdt deze tijdelijke uitbreiding in?

Subsidie voor investeringen voor de productie en het aanbieden van COVID-19-gerelateerde producten en diensten.

Op 19 maart 2020 heeft de Commissie haar mededeling “Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak” (“de tijdelijke kaderregeling”) gepubliceerd (C(2020) 1863). Deze tijdelijke kaderregeling werd daarna nog gewijzigd en uitgebreid op 3 april 2020 (C(2020) 2215), 8 mei 2020 (C(2020) 3156), 29 juni 2020 (C(2020) 4509) en 13 oktober 2020 (C(2020) 7127).

In deze tijdelijke kaderregeling worden een heel aantal mogelijkheden uiteengezet op basis waarvan de lidstaten kunnen zorgen voor liquiditeit en toegang tot financiering voor ondernemingen, zowel voor kmo’s als voor grote ondernemingen die tijdens deze periode met een plotseling tekort aan liquiditeit te maken hebben, om hen toe te laten de situatie te herstellen. Zo wordt de kaderregeling ook reeds gebruikt voor de crisiswaarborg en de achtergestelde leningen die door PMV worden aangeboden. De Tijdelijke kaderregeling bevat ook de mogelijkheid om investeringssteun te geven voor de productie en het aanbieden van COVID-19-gerelateerde producten en diensten. Het gaat hier om een vorm van investeringssteun, die open staat voor zowel kmo’s als voor grote ondernemingen, zonder de normale beperkingen van de regionale steunkaart. Bovendien worden tijdelijk ook hogere steunpercentages toegepast. 

Meer specifiek gaat het om de nodige geneesmiddelen (met inbegrip van vaccins) en behandelingen, tussenproducten daarvan, werkzame farmaceutische bestanddelen en grondstoffen, medische hulpmiddelen, ziekenhuis- en medische apparatuur (met inbegrip van beademingsapparatuur, beschermende kleding en beschermingsmiddelen en diagnostisch materiaal) en noodzakelijke grondstoffen, desinfecteermiddelen en tussenproducten daarvan en chemische grondstoffen die nodig zijn voor de productie ervan en ten slotte instrumenten voor dataverzameling en -verwerking.

Wettelijk kader

Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak Europese algemene groepsvrijstellingsverordening 

Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard

Verordening (EU) nr. 2017/1084 van de Commissie van 14 juni 2017 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 651/2014

Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige Covid-19 uitbraak van de Commissie (geconsolideerde versie - 28 januari 2021).

Vierde amendement bij deze tijdelijke kaderregeling van 13 oktober 2020

Vijfde amendement bij deze tijdelijke kaderregeling van 28 januari 2021

Europese regionale richtsnoeren

Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 2014-2020 (2013/C 209/01)

Europese beschikking regionale steunkaart

Beschikking van de Europese Commissie van 16 september 2014 tot vaststelling van de Belgische regionale steunkaart 2014-2020

Kaderdecreet

Decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid

Besluit van de Vlaamse Regering

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest

Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaams Gewest die investeringen doen betreffende de productie van Covid-19 relevante producten

Ministerieel Besluit

Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2020 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaams Gewest die investeringen doen betreffende de productie van Covid-19 relevante producten 

Ministerieel besluit van 1 oktober 2013 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest

Ministerieel besluit van 7 maart 2016 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 houdende de aanpassing van een aantal besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de steunverlening aan ondernemingen en tot wijziging van een aantal ministeriële besluiten betreffende de steunverlening aan ondernemingen, wat betreft de bepaling van het begrip werkzame personen, en tot bepaling van de inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 en artikel 28 van het decreet van 20 november 2015

Ministerieel besluit van 23 december 2015 houdende de uitvoering van artikel 16 en de aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest en de aanpassing van de ministeriële besluiten ecologiepremie en strategische ecologiesteun aan de algemene groepsvrijstellingsverordening

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail