Terug naar Vervolgstappen

Zijn (nog) niet uitgekeerde personeelskosten subsidieerbaar?

Kan ik als bedrijfsleider/vennoot van een startend bedrijf personeelskosten indienen hoewel ik mezelf (nog) geen loon uitkeer om financiële redenen? En wat is het effect op de overige kosten?

Personeelskosten

Het kostenmodel stelt in de eerste plaats dat kosten alleen subsidieerbaar zijn indien het gaat over reële kosten. Bijgevolg kunnen er dus geen personeelskosten voorzien worden indien de bedrijfsleider/vennoot niet in de mogelijkheid verkeert om zich een loon uit te betalen of verkiest dit niet te doen om het bedrijf maximale kansen te geven.

Indien de bedrijfsleider/vennoot zich nu nog geen loon kan/wil uitbetalen, maar dit plant in een latere fase retroactief te doen en dit correct regelt via rekening courant, kan dit wel door het Agentschap Innoveren & Ondernemen als aanvaardbare personeelskost beschouwd worden. De rekening-courant is een boekhoudkundige manier om geld te lenen aan of van zijn vennootschap. We onderscheiden de twee voornaamste gevallen:

1. Een zelfstandig bedrijfsleider zonder managementvennootschap

Hij kan beslissen om zich voorlopig geen (netto)-loon te laten uitbetalen, maar dit te boeken op een rekening-courant met het oog dit op te nemen wanneer het financieel haalbaar is voor de vennootschap. De kost die men dan boekt op de 618-rekening is een aanvaardbare personeelskost voor het agentschap op voorwaarde dat men aan het agentschap effectief kan aantonen dat het bedrag op een rekening-courant geboekt werd. Het is van belang hierbij te noteren dat men bedrijfsvoorheffing en sociale lasten verschuldigd is van zodra men iets op deze rekening boekt. Het is dus aan te raden dit  door te spreken met je boekhouder alvorens je deze beslissing neemt. Bij de eindafrekening van het project volstaat het aan te tonen dat het loon op een rekening courant geboekt werd en maandelijks of trimestrieel bedrijfsvoorheffing en sociale lasten werden betaald.

Samengevat gaat het dus om een subsidieerbare kost, die eventueel in een latere fase tot uitbetalingen zal leiden. Er zijn echter fiscale consequenties aan verbonden met betrekking tot de belasting en de sociale zekerheid, zowel voor het bedrijf als voor het privévermogen van de bedrijfsleider zelf.

2. Een zelfstandig bedrijfsleider met managementvennootschap

De bedrijfsleider kan een factuur versturen voor geleverde prestaties naar de steun vragende vennootschap, waarvan de bedrijfsleider/vennoot eveneens aandeelhouder is. Op deze factuur kan de bedrijfsleider vermelden dat deze niet meteen hoeft betaald te worden, maar dat er een uitstel gegeven wordt van x-aantal maanden. De fiscus vraagt wel dat er een marktconforme interest aangerekend wordt. Beide vennootschappen kunnen deze factuur ook boeken op een rekening-courant.

Werkingskosten

Ook als men geen aanvaardbare personeelskosten begroot, is het  steeds mogelijk om overige kosten (werkings- en investeringskosten, vaste kosten) te voorzien met een maximum van € 40.000/VTE. Praktisch gezien duidt men hiertoe in de kostentemplate (excel) de code ‘o(nbezoldigd)’ aan en geeft men vervolgens aan hoeveel mensmaanden deze persoon op het project begroot wordt. Daarna kunnen de overige kosten ingegeven worden.

Voor verdere informatie kan je terecht bij de verificatiedienst van Agentschap Innoveren & Ondernemen via verificatie@vlaio.be.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Innovatiesteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail