Opheffing Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen afgerond

Publicatiedatum
De opheffing van het Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen en de overgang van haar taken naar andere diensten is afgerond. Met het oog op een slankere overheid heeft de Vlaamse Regering in het regeerakkoord 2019-2024 beslist om het Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen stop te zetten en haar diensten over te hevelen naar andere organisaties zodat de continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd blijft. De ondernemerschapsopleidingen worden geïntegreerd bij VLAIO, de werkplekcomponent van duaal leren en andere alternerende opleidingen gaan naar WSE en de leertijd gaat de VDAB.
concept van transitie van SYNTRA Vlaanderen

SYNTRA Vlaanderen houdt op te bestaan

SYNTRA Vlaanderen heeft de voorbije jaren de ondernemerschapsopleidingen, de leertijd en het duaal leren in samenwerking met diverse partners op professionele wijze uitgebouwd en geeft nu de fakkel door. De opheffing van het agentschap en de toewijzing van de taken ervan aan drie andere overheidsentiteiten - waaronder VLAIO - dragen bij aan een vereenvoudiging van het overheidslandschap met het oog op klantgerichtheid, efficiëntie, transparantie en een duidelijke taakafbakening.

Alle personeelsleden van SYNTRA Vlaanderen nemen de opgebouwde kennis, expertise en relaties binnen het werkveld mee naar de andere diensten en blijven zorg dragen voor de continuïteit van de werking voor burgers en bedrijven.

De opheffing en overgang van SYNTRA Vlaanderen gaat over meer dan wetgeving en het overhevelen van bevoegdheden. Het gaat ook over mensen. Ik ben iedereen bij SYNTRA Vlaanderen erg dankbaar voor de professionaliteit en het engagement waarmee elk van hen deze integratie tot een goed einde heeft gebracht. De stempel van oud-Syntra-collega zal in de toekomst een blijvend keurmerk zijn van kwaliteit, professionalisme en sterke samenwerking.
Hilde Crevits
Hilde Crevits
minister van Economie

Ondernemerschapsopleidingen naar VLAIO

De bevoegdheden rond ondernemerschapsopleidingen worden geïntegreerd bij Agentschap Innoveren & Ondernemen. Het VLAIO Netwerk zal als toekomstig regisseur ondernemerschapstrajecten en bijscholingen voor ondernemers in de markt blijven zetten en beheersovereenkomsten met de Syntra-vzw’s afsluiten. Met de integratie van de ondernemerschapsopleidingen in VLAIO wordt de oorspronkelijke band hersteld die er was met het vroegere Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen op vlak van ondernemersopleiding en begeleiding.

Werkplekcomponent duaal leren naar Departement Werk en Sociale Economie

De bevoegdheden rond werkplekcomponent in duaal leren en andere alternerende opleidingen worden overgenomen door het Departement Werk en Sociale Economie. Ook het toezicht op de duale trajecten en de leertijdopleidingen, het decreet Overeenkomst alternerende opleidingen en de ondernemerschapstrajecten wordt ondergebracht in het Departement WSE. De bestaande samenwerking en de gemaakte afspraken met de onderwijsinspectie en -administratie voor het toezicht op de duale trajecten en de leertijdopleidingen worden ongewijzigd voortgezet. 

Het Vlaams Partnerschap Duaal Leren wordt ingebed in het Departement WSE en de regierol van het Vlaams Partnerschap wordt bevestigd. De secretariaatsrol van het Vlaams Partnerschap Duaal Leren wordt samen waargenomen door het Departement WSE en het Departement Onderwijs en Vorming. Het partnerschap stuurt dit secretariaat aan en blijft gelijk samengesteld uit een vertegenwoordiging van onderwijs, werk en de sociale partners. Ook wordt er een expertisecentrum innovatieve leerwegen opgericht in de schoot van het Departement WSE, waarvan het onderzoeksprogramma wordt opgesteld en opgevolgd in overleg met het Partnerschap Levenslang Leren.
 

Leertijd naar VDAB

De bevoegdheden met betrekking tot de leertijd die door SYNTRA Vlaanderen werden opgenomen, in principe uitsluitend regietaken, worden vanaf 1 januari 2021 door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) uitgevoerd. Doel is het garanderen van de continuïteit van de dienstverlening. Ook de erkenning en opvolging van leerondernemingen waarvoor nog geen sectoraal partnerschap werd opgericht en die onder de bevoegdheid van het Vlaams Partnerschap Duaal Leren vallen, zijn taken die de VDAB vanaf 1 januari 2021 opneemt.

Hilde Crevits
Ik ben heel tevreden dat de opheffing van SYNTRA Vlaanderen en de overheveling van haar taken succesvol is afgerond. Het proces werd in bijzonder goede banen geleid door transitiemanager en leidend ambtenaar van het Departement WSE, Dirk Vanderpoorten. Dit in nauwe samenwerking met Wim Adriaens, leidend ambtenaar van VDAB en Mark Andries van VLAIO, samen met een groot aantal medewerkers van SYNTRA Vlaanderen en de ontvangende diensten. De personeelsleden van SYNTRA Vlaanderen hebben vele jaren de ondernemingen, de Syntra’s, de jongeren, lesgevers en vele anderen met veel professionalisme en enthousiasme ondersteund. Ze zetten deze dienstverlening nu onverminderd en vooral even kwaliteitsvol voort in VLAIO, VDAB en het Departement WSE.
Hilde Crevits
minister van Economie

Geen impact op opleidingen SYNTRA-opleidingscentra

De opheffing van het agentschap heeft geen impact op de werking en continuïteit van de SYNTRA-opleidingscentra en campussen. Hoewel SYNTRA Vlaanderen niet langer de link is tussen de lokale SYNTRA-opleidingscentra en de Vlaamse overheid, blijven de verschillende Vlaamse entiteiten vanaf het nieuwe jaar samen met het netwerk van de lokale SYNTRA-opleidingscentra bouwen aan een innovatieve toekomst.

Meer informatie vanaf 1 januari 2021

Duaal Leren is een geïntegreerd traject in het secundair onderwijs waarin algemene vorming, beroepsgerichte vorming en werkervaring één geheel vormen. Jongeren verwerven de vaardigheden die ze nodig hebben om een kwalificatie te behalen zowel op de werkvloer als in een schoolse omgeving. Het leertraject bestaat dus uit een les- en werkplekcomponent die op elkaar zijn afgestemd en samen een coherent geheel vormen. Meer info: www.vlaanderen.be/duaal-leren

De leertijd is een opleidingsvorm binnen het secundair onderwijs, waarbij de leerjongere 1 dag per week les volgt en 4 dagen per week meedraait en ervaring opdoet in een leerbedrijf. Meer info: www.vdab.be/leren-op-de-werkvloer

Meer info over ondernemerschapsopleidingen op www.vlaio.be.