Nieuwe steun voor zware energiekosten bij bedrijven in Vlaanderen

Publicatiedatum
De Vlaamse Regering beslist om ondernemingen geconfronteerd met stijgende energie-uitgaven als gevolg van de Oekraïnecrisis, financieel te ondersteunen. Deze steun moet gezonde ondernemingen continuïteit bieden en hen vrijwaren van faillissement. Er gelden strikte voorwaarden om in aanmerking te komen. Zo moet het gaan om een operationeel verlies en een verdubbeling van de energiekosten in het vierde kwartaal van 2022. Aanvragen kan vanaf mid-december via de website van VLAIO. We houden je op de hoogte.

Voor verlies in vierde kwartaal 2022 

Concreet komen ondernemingen met een operationeel verlies in de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2022 in aanmerking voor steun. Het moet gaan over meer dan een verdubbeling van de energiekosten in het vierde kwartaal 2022 ten opzichte van 2021. Het gedeelte (meerkost) van de eenheidsprijzen voor gas en elektriciteit (inclusief de heffingen en andere kosten) boven het dubbele van het gemiddelde van de prijzen op maandbasis door het bedrijf betaald voor haar vestigingen in Vlaanderen in 2021 komt voor steun in aanmerking.  

Daarnaast is ook verhoogde steun voorzien voor energie-intensieve ondernemingen actief in specifiek getroffen sectoren. Ook energie-intensieve ondernemingen die in het vierde kwartaal 2022 alleen in hun Vlaamse bedrijfstakken verlies leden – en dus niet op ondernemingsniveau -, kunnen deze steun krijgen. 

De Vlaamse Regering voorziet een budgettaire enveloppe van € 125 miljoen voor deze eerste steunperiode. 

Hoeveel steun kan een onderneming krijgen? 

Er onderscheiden zich 3 steuncategorieën: 

 • Categorie a: 25% op de meerkost van het vierde kwartaal 2022, beperkt tot 80% van het operationele verlies van dat kwartaal en tot maximaal € 500.000 per kwartaal. Eénmanszaken behoren steeds tot deze categorie. 
 • Categorie b voor meer energie-intensieve onderneming: 30% op de meerkost van het vierde kwartaal 2022, beperkt tot 80% van hun operationele verlies van dat kwartaal en tot maximaal € 4.000.000 per kwartaal.  
 • Categorie c voor ondernemingen actief in energiegevoelige sectoren (1): 35 % op de meerkost van het vierde kwartaal 2022, beperkt tot 80% van hun operationele verlies van dat kwartaal en tot maximaal € 7.500.000 per kwartaal.  

Deze steunplafonds gelden op ondernemingsniveau en groepsniveau. Voor bedrijfstakken is de maximale steun beperkt tot 75% van de steunplafonds op ondernemings- en groepsniveau.  

We hebben steeds gezegd dat we niet ongelimiteerd de kraan wilden opendraaien, maar dat het steunpakket tijdelijk, doelgericht en voorwaardelijk moest zijn. Ik ben dan ook tevreden dat we dergelijke maatregelen samen met de Vlaamse Regering hebben kunnen uitwerken.

Jo Brouns
Minister van Economie

Wie komt in aanmerking? 

Elke gezonde onderneming met minstens € 7.500 (excl. btw) aan uitgaven voor elektriciteit en gas in haar Vlaamse vestigingen in 2021 en met een operationeel verlies in het vierde kwartaal 2022 komt in aanmerking. Voor ondernemingen behorend tot categorie b of c dient de meerkost minstens 50% van het operationeel verlies te bedragen. 

Steun is alleen mogelijk onder deze strikte voorwaarden

 • De onderneming blijft gedurende 5 jaar actief in de Vlaamse vestiging(en) waarvan de energiekosten werden gesubsidieerd. 
 • De onderneming keert in de periode van 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2023 geen dividend uit.  
 • Een ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling van meer dan 10 personen zet niet meer dan 35% van het personeel tijdens het vierde kwartaal 2022 op tijdelijke werkloosheid omwille van de verhoogde energiekosten. 
 • Een onderneming die tot het toepassingsgebied van een energiebeleidsovereenkomst (EBO) behoort, tekent hierop in en leeft de voorwaarden na. 

Cumulbepalingen en controles

Ook worden ongezonde ondernemingen specifiek uitgesloten van steun. Het gaat dan onder andere over ondernemingen die zowel in het boekjaar 2019 als in het boekjaar 2021 een negatief eigen vermogen hadden.

Daarnaast zijn enkele cumulbepalingen opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering. Zo is de energiesteun niet cumuleerbaar met strategische transformatiesteun in 2023, noch kan gebruik gemaakt worden van de kmo-groeisubsidie. De combinatie met steun voor maatregelen in het kader van de energietransitie (ecologiepremie+, STRES), of met de kmo-portefeuille, blijft wel mogelijk.

VLAIO zal de steunaanvragen op voorhand rigoureus beoordelen en kan daarnaast tot vijf jaar na de uitbetaling van de steun controles verrichten op de door de ondernemingen gerapporteerde omzet, het operationeel verlies (EBITDA) en de energie-uitgaven. Indien een onderneming doelbewust foutieve informatie heeft opgegeven, kan zij gedurende een periode van vijf jaar uitgesloten worden van reguliere VLAIO-steunmaatregelen.

Wanneer kan je deze steun aanvragen? 

Deze maatregel wordt momenteel aangemeld bij de Europese Unie in het kader van de Tijdelijke Crisiskaderregeling. Pas na goedkeuring door Europa kan de Vlaamse Regering een definitieve beslissing nemen en kan VLAIO de steunmaatregel verder uitwerken.  

De start voor de online indieningsperiode voor deze steun is voorzien vanaf eind november 2022. 

Door je in te schrijven voor de VLAIO-nieuwsbrief, blijf je op de hoogte van de openstelling van de online aanvraagmodule.  

 

(1) De energie-gevoelige sectoren welke onder de categorie c kunnen vallen zijn: 

 • Productie van metalen 
 • Deelsectoren uit de chemie en kunstmeststoffen 
 • Papierindustrie 
 • Textielindustrie 
 • Synthetische vezels en glasvezels 
 • Raffinaderijen 
 • Glasindustrie 
 • Vervaardigen van houten panelen (fineer, OSB, multiplex, spaanderplaat, …) 
 • Vervaardigen van keramische tegels 
 • Vervaardigen van minerale wollen (isolatie) 
 

Delen: