Bedrijven krijgen steun voor hoge energiekosten en energietransitie

Publicatiedatum
Om gezonde bedrijven die lijden onder de gestegen energieprijzen te steunen en zo de werkgelegenheid, de productie en de koopkracht van de werknemers op peil te houden, heeft de Vlaamse Regering onder impuls van minister Brouns een steunpakket voor ondernemingen uitgewerkt. Het pakket komt neer op een tweesporenaanpak waarbij in de eerste plaats de toegenomen energiekost wordt gecompenseerd en de overbruggingslening wordt uitgebreid. Ten tweede komt er een impulsprogramma om de energietransitie bij bedrijven te versnellen.

1. Steunpakket energiekosten 

Hoeveel steun? 

Ondernemingen die in 2021 minstens € 7.500 aan energie-uitgaven hadden, komen in aanmerking voor een steun van 25% op de energiemeerkost, beperkt tot 80% van hun operationele verlies en tot maximaal € 500.000 per kwartaal. Voor meer energie-intensieve bedrijven bedraagt de steun 30% op de energiemeerkost, beperkt tot 80% van hun operationele verlies en tot maximaal € 4.000.000 per kwartaal en ondernemingen in gevoelige sectoren kunnen een steun genieten van 35 % op de energiemeerkost, beperkt tot 80% van hun operationele verlies en tot maximaal € 7.500.000 per kwartaal.  

De Vlaamse Regering maakt voor de steun gedurende twee kwartalen € 250 miljoen vrij. 

Wie komt in aanmerking? 

Er gelden strikte voorwaarden om beroep te kunnen doen op deze steun. Zo zal het bedrijf moeten bewijzen dat ze vóór de crisis voldoende gezond was en vandaag operationele verliezen lijdt door de energiecrisis. Concreet moet het gaan over meer dan een verdubbeling van de energiekosten in het vierde kwartaal 2022 ten opzichte van 2021.  

Bijkomende voorwaarden: dividenden en tijdelijke werkloosheid 

Om te vermijden dat gezonde bedrijven te snel beslissen hun activiteiten stil te leggen, mogen bedrijven in het jaar waarin ze steun ontvangen geen dividenden uitkeren aan aandeelhouders. Ook mogen zij slechts voor maximaal 35% van de tewerkstelling in dezelfde periode van het jaar ervoor gebruik maken van tijdelijke werkloosheid. 

Uitbreiding overbruggingslening 

De overbruggingslening is sinds februari 2022 bij VLAIO beschikbaar voor Vlaamse kmo’s die liquiditeitsnoden hebben naar aanleiding van zowel de coronacrisis (kan niet meer aangevraagd worden) als later de Oekraïnecrisis (wel nog operationeel). Het gaat om zeer voordelige leningen (1,5% interest) waarmee een kleine onderneming tot € 200.000 kan ontlenen en middelgrote ondernemingen maximaal € 400.000. Voor leningen tot € 50.000 geldt een looptijd van 24 maanden en voor bedragen daarboven is dat 36 maanden. De eerste 12 maanden moeten er geen aflossingen gebeuren. De maatregel werd veelvuldig benut door ondernemers uit alle sectoren en kon op zeer positieve feedback rekenen.  

Deze succesvolle maatregel wordt nu uitgebreid door het maximale ontleenbare bedrag voor kmo’s op te trekken tot € 750.000. Parallel wordt een nieuwe, uitgebreidere variant van de overbruggingslening uitgewerkt. Die lening zal voor alle ondernemingen (klein, middelgroot en groot) beschikbaar zijn, en toelaten om tot maximaal € 2 miljoen te ontlenen met een looptijd van 6 jaar. 

 

Meer info volgt 

De Vlaamse overheid is deze steunmaatregelen en het impulsprogramma momenteel volop aan het uitwerken. Van zodra je steun kan aanvragen bij VLAIO, hoor je het via onze nieuwsbrieven.  

 

2. Impulsprogramma energietransitie 

Het is belangrijk de energiekosten van ondernemingen op termijn te drukken en de afhankelijkheid van dure fossiele brandstoffen te verkleinen. Dit kan door versneld te investeren in nieuwe technologieën die de energie-efficiëntie en het aandeel hernieuwbare energie verhogen. Het gaat dan onder andere om de recuperatie van restwarmte, warmtepompen, elektrische boilers, zonne-energie, biomassa, geothermie, etc. 

De Vlaamse Regering wil via een impulsprogramma van bijna € 100 miljoen de transitie naar hernieuwbare energie bij Vlaamse ondernemingen in 2022 en 2023 versnellen. Dit zal een geïntegreerd programma zijn met maatregelen om bedrijven te informeren, te adviseren en te begeleiden, bijvoorbeeld door nieuwe toepassingen te demonstreren.  

 

Meer info over wat de klimaat- en energietransitie betekent voor jouw bedrijf?

Hoe kan je als bedrijf energie besparen en zo je steentje bijdragen voor het verminderen van schadelijke CO2-uitstoot? Welke (financiële) steun kan je krijgen om je onderneming te verduurzamen? Waar kan je terecht voor advies en begeleiding rond dit thema en hoe pakken collega-ondernemers hun transitie aan?

Een antwoord op deze vragen vind je op onze overzichtspagina 'Klimaat en energie'!

 

Delen: