Nieuwe oproepen voor GTI West Vlaanderen

Publicatiedatum
Op 28 februari lanceerde de EFRO beheersauthoriteit 3 oproepen die zich specifiek richten op projecten die inpasbaar zijn binnen de GTI West-Vlaanderen, goed voor een steunbedrag van 12 miljoen euro.

2 oproepen situeren zich binnen de beleidsdoelstelling Slim Vlaanderen. Waarbij ingezet wordt op het versterken van onderzoeks- en innovatiecapaciteit en op digitalisering.  De eerste oproep richt zich op het versterken van de toegepaste R&D-capaciteit in West-Vlaanderen, in sectorale context, m.b.t. de West-Vlaamse industriële speerpuntsectoren (Nieuwe Materialen, Voeding, Blue Energy, Machinebouw & Mechatronica, Drones, Digital Health). Een nadrukkelijke vraaggedrevenheid en betrokkenheid van de betreffende industrie/kmo’s bij de investerings- en onderzoeksvoorstellen is  daarbij van groot belang. Projectvoorstellen dragen bij voorkeur bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van toepassing op eerder vermelde sectoren. Het projectvoorstel zetten daarbij maximaal in op de wisselwerking met, versterking van en/of toeleiding naar de bestaande speerpuntgerichte O&O&I-faciliteiten in West-Vlaanderen. Daarbij wordt eveneens in een cross-sectorale dimensie voorzien. De valorisatie-opportuniteiten van de resultaten in het West-Vlaams economisch weefsel, met bijzondere aandacht voor starters en kmo’s vormen een belangrijk beoordelingscriterium. 

Een tweede oproep mikt specifiek op het faciliteren van het digitaliseringstraject voor een duurzame digitale transformatie van productieondernemingen, enerzijds, van transport-logistieke ondernemingen en faciliteiten in het kader van een supply chain management, anderzijds. In beide gevallen behoren ook acties gericht op het bijscholen van werknemers richting digitalisering tot de scope van de oproep. 

Projectvoorstellen richten zich voor wat betreft de productieondernemingen in hoofdzaak op de industriële kmo's. Wat betreft het supply chain management moeten projecten in spelen op de West-Vlaamse multimodale infrastructuur, er gebruik van maken en/of deze optimaliseren. 

Een derde oproep past binnen de beleidsdoestelling Duurzaam Vlaanderen en in het bijzonder op het versnellen van de verduurzaming van het goederentransport en de transport-logistieke infrastructuren. Deze oproep richt zich hierbij specifiek op de flankerende realisatie van duurzaam ingerichte efficiënte en veilige vrachtwagenparkings. De prioritaire focus ligt daarbij op grensovergangen in het licht van afwijkende regelgevingen voor het (uitzonderlijk) vrachtvervoer tussen regio’s, als onderdeel van een globaal duurzaam goederentransport-plan. Het project dient aandacht te hebben voor de disseminatie van de projectresultaten, waarbij deze kunnen worden uitgerold naar andere poorten. 

Voor de 3 oproepen geldt dat projecten duidelijk inpasbaar moeten zijn in en uitvoering geven aan de strategie van de GTI West-Vlaanderen, zoals omschreven in de startnota voormeld. Projectvoorstel moeten aandacht hebben voor de disseminatie van de projectresultaten, inzonderheid voor de valorisatie-opportuniteiten van de resultaten in het West-Vlaams economisch weefsel, met bijzondere aandacht voor starters en kmo's. 

Voor deze oproepen werken we met een verplichte vooraanmelding, deze moet voor 28 april via e-mail aan de EFRO beheersauthoriteit bezorgd worden. Definitieve projectvoorstellen moeten voor 14 juli via het EFRO E-loket ingediend worden.

Meer informatie kan je terugvinden via het luik 'Meer info over de EFRO oproepen via vlaio.be/efro

Delen: