Nieuwe oproep ‘Digitale School’ voor sterke digitale skills in het secundair onderwijs

Publicatiedatum
Krijg steun voor het ontwikkelen en uitrollen van begeleidingstrajecten in scholen rond de thema's digitale competenties en mediawijsheid.

Verneem meer over deze nieuwe oproep en stel je vraag door deel te nemen aan onze online infosessie op maandag 21 juni 2020!

Waarom deze nieuwe oproep? 

De wereld om ons heen is volop aan het digitaliseren. Meer en meer artificiële intelligentie (AI) wordt daarbij ingezet. Daarenboven volgen digitale en technologische evoluties elkaar razendsnel op. Dat brengt nieuwe risico’s met zich mee. Investeringen in cybersecurity zijn nodig. De impact van digitalisering laat zich zo op meerdere vlakken voelen. Onze samenleving evolueert naar een netwerk- en informatiesamenleving. Vlaanderen wil volop inzetten op de transitieprioriteit digitalisering. Leerlingen en scholen kunnen deze evolutie niet missen. Deze oproep draagt bij aan het realiseren van digitale competenties en mediawijsheid, inclusief het luik cybersecurity, bij leerlingen, en dat door het stimuleren van de digitalisering van de organisatie en leerprocessen in scholen.

Vlaams AI- en cybersecuritybeleidsplannen zetten in op flankerend onderwijsbeleid 

Op 22 maart 2019 keurde de Vlaamse Regering het Vlaams beleidsplan Artificiële Intelligentie en het Vlaams beleidsplan cybersecurity goed. Het doel is om Vlaanderen als kennisregio op het vlak van AI en cybersecurity op de kaart zetten, door enerzijds het onderzoek te stimuleren en anderzijds ondernemingen warm te maken voor alle mogelijkheden die deze nieuwste technologieën en cybersecurity-oplossingen bieden en hun de kennis aan te reiken om te kunnen innoveren.

De Vlaamse Regering wil deze doelen ondersteunen met een sterk flankerend beleid dat gericht inzet op bewustmaking, opleiding en ethische omkadering. Ook voor de digitalisering van de organisatie en leerprocessen in scholen werden middelen voorzien, met als finale doelstelling het realiseren van digitale competenties en mediawijsheid, inclusief het luik cybersecurity, bij leerlingen. Om de middelen voor onderwijs uit de beleidsplannen AI en cybersecurity efficiënt in te zetten, werden deze middelen gepoold voor de oproep ‘Digitale School’. Het budget voor deze oproep is 1,4 miljoen euro.

Versnelde digitalisering in secundair onderwijs

Een belangrijke stap naar het realiseren van digitale competenties en mediawijsheid (inclusief het luik cybersecurity) bij leerlingen, is de digitalisering van de organisatie en leerprocessen in scholen. Digitale competenties en mediawijsheid kunnen geoperationaliseerd worden in drie bouwstenen: Met het gebruik van de bouwstenen ‘digitale media en toepassingen, om te creëren, te participeren en te interageren’ en ‘computationeel denken en handelen’ wordt ingegaan op de digitale ontwikkelingen en het belang van basiskennis en goed gebruik van ICT om de kunnen participeren aan de samenleving. Met de bouwsteen ‘verantwoord, kritisch en ethisch omgaan met digitale en niet-digitale media en informatie’ krijgt mediawijsheid bijzondere aandacht. 

Tegelijk met realiseren van digitale vaardigheden bij leerlingen in het secundair onderwijs, wil deze oproep via bovenstaande middelen gelinkt aan de beleidsagenda’s AI en cybersecurity concrete acties ontwikkelen om deze implementatie te ondersteunen. Hiervoor werd een samenwerking aangegaan met het departement Onderwijs en het werkveld van stakeholders om de oproep.
 

Oproep Digitale School

De oproep 'Digitale School' die daaruit volgt, is gericht op het voorzien van voldoende coaching en begeleidingsmogelijkheden voor scholen en leerkrachten om op een transversale manier digitale competenties en mediawijsheid, inclusief het luik cybersecurity, bij de leerlingen te realiseren. Scholen en leerkrachten vertrekken hiervoor vanuit een gedragen visie en operationalisering van de digitale school.

De oproep zet de ontwikkeling van een begeleidingstraject voorop, en dat op een co-creatieve manier waarbij vanuit een ondernemende leercontext versneld invulling wordt gegeven digitale vaardigheden bij leerlingen in het secundair onderwijs. Ook wil de oproep de duurzame opzet en het testen van een begeleidingstraject realiseren zodat een snelle opschaling binnen de werking van de begeleidende organisatie mogelijk is. Indienende projecten omvatten dan ook een ontwikkelingsfase, een testfase met verschillende secundaire scholen en de uitwerking en opstart van een ruimere uitrolfase naar alle Vlaamse secundaire scholen toe. De ambitie is dat elke Vlaamse secundaire school een digitale school wordt.

Op deze website vind je alle info over de oproep: 

 

Nieuwe website gidst je naar de #digitaletoekomst  

Vandaag investeren we in het ondernemerslandschap van morgen. Het door de Vlaamse overheid gesteunde aanbod rond digitalisering is dan ook groter dan ooit! VLAIO bundelt daarom op  digitaletoekomst.be alle initiatieven rond starten met digitalisering, artificiële intelligentie, cybersecurity en industrie 4.0.