Herontwikkeling Axalta Coating Systems in Mechelen via brownfieldconvenant

Publicatiedatum
Het brownfieldconvenant Mechelen – Axalta werd principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het brownfieldconvenant schept het kader voor de herontwikkeling door Pinus Mugo nv (MG Real Estate) van de leegstaande bedrijfssite tot een modulair opgebouwde bedrijfsloods en kantoorruimtes voor de bedrijven uit de omgeving.

Uitvalsbasis voor bedrijven

Het projectgebied betreft de site van het bedrijf Axalta Coating Systems Belgium bv en van het naastliggende perceel van ODTH in Mechelen-Zuid. 

De herontwikkeling van deze leegstaande bedrijfssite zal zich, na de sloop en sanering, vertalen in de oprichting van een dynamische bedrijfsloods (CO2- en energieneutraal), een duurzame herinrichting van de terreinen, de nodige bijhorende voorzieningen en omgevingsaanleg. De herontwikkelde site zal een gecentraliseerde uitvalsbasis vormen voor bedrijven uit de omgeving. Onder meer warehousing en bijhorende kantoorruimtes zijn voorzien.

Modulaire ruimtes

De ruimtes worden modulair opgebouwd zodat ingespeeld kan worden op toekomstige behoeften. De afstemming van de nieuwe invulling op de ruimtenoden van de bestaande bedrijven in de omgeving is een belangrijke meerwaarde. Met het oog op zuinig ruimtegebruik worden de mogelijkheden van gedeeld en meervoudig ruimtegebruik maximaal onderzocht.

Verbinding met ander bedrijventerrein 

Verder worden ook de mogelijkheden onderzocht voor de realisatie van een fysieke verbinding die de op te richten loods verbindt met het bedrijventerrein aan de overkant van het spoor. Die verbinding zou dan gebruikt worden voor het transport van goederen en/of voor het overbrengen van elektriciteit in het kader van een warmtenet.

Sanering van de bodem

De site kent een ernstige bodemvervuiling van minerale olie, BTEX en trimethylbenzeen. In het grondwater zijn verhoogde concentraties aan PFAS gemeten. Momenteel worden de gebouwen gesloopt, waarna de vervuiling wordt aangepakt. In samenwerking met OVAM worden de nodige maatregelen genomen voor verder onderzoek en opvolging. Na voltooiing van de saneringswerken zal er indien nodig een langdurige grondwatermonitoring voorzien worden.

Binnenkort volgt een inspraak- en informatieperiode over dit ontwerp brownfieldconvenant. Gedurende de daaropvolgende 14 dagen kunnen opmerkingen, aanbevelingen of bezwaren worden ingediend. Daarna kan de definitieve goedkeuring van het brownfieldconvenant volgen.