Hoeveel is mijn bedrijf waard?

Waarderingsmethodes

Gecorrigeerd netto actief (statische methode)

Deze methode is gebaseerd op activa en passiva zoals ze voorkomen in de rekeningen. Wanneer de waarden zoals ze voorkomen op de balans, bijvoorbeeld ten gevolge van versnelde afschrijvingen, niet overeenstemmen met de economische waarde, dienen deze waarden aangepast te worden. Deze methode is statisch en balansgeoriënteerd en er wordt geen rekening gehouden met toekomstige winstcapaciteiten van de onderneming. Ondanks deze tekortkoming wordt deze methode nog dikwijls toegepast.

Actualisering van de toekomstige cashflows of discounted cash flow (dynamische methode)

Deze waarde is gelijk aan de geactualiseerde waarde van de inkomsten die in de toekomst zullen worden gerealiseerd. Inkomsten zijn de gerealiseerde kasstromen ter beschikking van de aandeelhouders. Deze methode geeft bevredigende resultaten. De raming van de toekomstige inkomsten en het bepalen van de discontovoet maken echter dat de technische toepassing van deze methode niet altijd even gemakkelijk is.

De goodwill methode

Deze methode probeert tegemoet te komen aan de nadelen van de statische methode door aan de gecorrigeerde netto actief waarde, de kapitalisatie van de goodwill toe te voegen. Deze bestanddelen zijn niet opgenomen in het boekhoudkundig netto actief van uw onderneming maar kunnen in de toekomst evenwel een waarde creëren voor de onderneming en moeten bijgevolg in rekening gebracht worden. In wezen komt dit neer op de waardering van het ‘handelsfonds’ (cliënteel, knowhow,…) van de onderneming. Deze goodwill wordt vervolgens gekapitaliseerd over een periode van vijf tot acht jaar.

Methode van multiples

Hier voegt men een multiple op basis van een financieel kengetal ( winst, EBIT, EBITDA, netto winst, omzet,…) toe aan het gecorrigeerde netto actief. Deze methode wordt vooral gebruikt voor de waardering van het handelsfonds bij vrije beroepen of bepaalde types van handelsactiviteiten.

Voor een verdere uitwerking van de methodes verwijzen we naar de beschikbare literatuur. Hou vooral voor ogen dat de waardering van een onderneming geen loutere invuloefening is. Kennis van zaken, ervaring en inzicht in de bekomen waarderingen zijn van groot belang om tot een realistische waarde te komen als basis voor verdere onderhandelingen.