Hoeveel is mijn bedrijf waard?

Waardering van de onderneming

Financiële gegevens zoals balans, exploitatierekeningen en begrotingscijfers, samen met een SWOT-analyse, geven je een inzicht in sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen. Hiermee rekening houdend worden de strategische opties vastgelegd en een realistisch businessplan opgemaakt. Ook de due diligence leverde nuttige bijkomende informatie. Dit alles maakt het mogelijk een zo goed mogelijke inschatting te maken van de huidige en toekomstige situatie alsook van te verwachten risico’s. Deze informatie en de uitgevoerde analyses vormen de bouwstenen voor de waardering van de onderneming.

Waardering is echter geen exacte wetenschap. Het resultaat zal verschillen naargelang het belang dat men hecht aan de volgende componenten:

 • de fundamentele waarde: gebaseerd op de inkomsten die het bedrijf kan genereren in het bestaande bedrijfsmodel
 • het groeipotentieel: de waarde van reële nieuwe inkomstenbronnen die nog kunnen aangeboord worden
 • het innovatiepotentieel: de waarde van toekomstige innovaties.

De waarde van de drie componenten is voor iedereen anders, afhankelijk van de bril waarmee men naar de onderneming kijkt.

Waarde versus prijs

Hoewel er geen objectieve maatstaven zijn die eenduidig de waarde van een bedrijf kunnen bepalen, kan je wel gebruik maken van bedrijfseconomische methoden en technieken. Dit laat je toe op een zo objectief mogelijke manier een richtinggevende waarde naar voor te schuiven.

De prijs van een onderneming komt tot stand in de onderhandelingen tussen overdragende en overnemende partijen. Waarde en prijs kunnen soms duidelijk verschillen. Diverse factoren, meestal subjectieve, spelen hier een rol: onderhandelingskwaliteiten, hoogdringendheid, veel of weinig gegadigden…

Factoren die de waarde beïnvloeden

De waarde van het bedrijf kan verhoogd worden door de risico’s te verlagen. Voorbeelden van deze risicofactoren zijn:

 • een te grote afhankelijkheid van leveranciers
 • een te grote afhankelijkheid van klanten
 • een verouderd personeelsbestand
 • een beperkte kwaliteit van de interne organisatie
 • de slechte spreiding van het productenportfolio
 • de bedreiging van substituutproducten
 • sterke afhankelijkheid van bepaalde personeelsleden
 • • …