Steun voor investeringen in milieu- en energievriendelijke technologieën

Als ondernemer word je geconfronteerd met steeds stijgende grondstof- en energieprijzen. Het verduurzamen van de bedrijfsvoering, producten en processen kan hiervoor een oplossing bieden. 

Eco-efficiënte maatregelen en rationeel energiegebruik zorgen voor een daling van de milieudruk. Aangezien de zorg voor het milieu steeds aan belang wint en het adequaat inspelen hierop op lange termijn ongetwijfeld een competitief voordeel oplevert, ondersteunt de overheid bedrijven die investeringen doen in milieuvriendelijke of energiezuinigere technologieën.

Ecologiepremie

Kleine, middelgrote en grote ondernemingen die bepaalde ecologische beroepsinvesteringen uitvoeren in het Vlaamse Gewest kunnen genieten van de zogenaamde ecologiesteun. Deze investeringssteun geldt voor energiebesparende en milieuvriendelijke investeringen die voorkomen op de limitatieve technologieënlijst. De premie dient aangevraagd te worden voorafgaand aan de investering.

De premie geldt niet voor land- en tuinbouw, openbare besturen en vzw's.

Op onze pagina's van de ecologiepremie vind je meer informatie en de webapplicatie voor het aanvragen van de steun: www.ecologiepremie.be.

Verhoogde investeringsaftrek

Een onderneming die bij oprichting of uitbreiding een investering uitvoert, kan onder bepaalde voorwaarden een investeringsaftrek verkrijgen. Dit is een fiscaal voordeel waarbij men een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen uitgevoerd tijdens het belastbaar tijdperk, mag aftrekken van de belastbare winst. Voor energiebesparende investeringen in vaste activa in België geldt een aftrekpercentage van 13 tot 15,5% naargelang het aanslagjaar. Onder deze investeringen vallen activa voor een rationeler energiegebruik, voor de verbetering van de industriële processen uit energetische overwegingen en voor de terugwinning van energie in de industrie.

Mogelijk in aanmerking komend hiervoor zijn:

 • verbetering rendement van verbrandings-, verwarmings-, klimatiserings-, en verlichtingsapparatuur;
 • isolatie van gebouwen, leidingen, apparaten en ovens;
 • beperking van ventilatieverliezen van gebouwen;
 • recuperatie van afvalwarmte;
 • industriële productieprocessen;
 • warmekrachtkoppelingen;
 • energieproductie op basis van hernieuwbare energie;
 • productie en gebruik van energie door omzetting van biomassa en/of afvalstoffen;
 • vervoer via spoor- of waterweg.

Meer informatie over de maatregel en aanvraagprocedure in de subsidiedatabank of via www.energiesparen.be/verhoogdeinvesteringsaftrek.

Premies van distributienetbeheerders

De elektriciteitsdistributienetbeheerders geven premies voor talrijke energiebesparende investeringen. Kijk voor een gepersonaliseerd overzicht van beschikbare premies op de website www.energiesparen.be > subsidies > voor bedrijven.

Voor deze premie komen o.a. in aanmerking:

 • verlichtingsrenovatie (relighting)
 • zonneboiler
 • isolatie en HR-beglazing
 • warmtepompen
 • reg-premie voor investeringen na energiestudie

Meer info en aanvraag

Op de website van de VREG kan je nagaan via welke elektriciteitsdistributienetbeheerder je bent aangesloten.

Via de websites van de verschillende distributienetbeheerders zelf kan je nagaan welke premies zij aanbieden voor professionelen:

 • Fluvius
 • ELIA (enkel elektriciteit aan hoogspanningsklanten aangesloten op het plaatselijk vervoersnet <70kV)

Call groene warmte, restwarmte en biomethaan van het Vlaams Energieagentschap (VEA)

Ondernemingen kunnen steun genieten voor de investering in volgende thema’s:

 • nuttige groenewarmte installaties (biomassa >300 kWth, geothermie > 1MWth, aangesloten warmtenet of organic rankine cycle)
 • restwarmte (benutting restwarmte, aangesloten warmtenet of organic rankine cycle én voor energie-efficiënte stadsverwarming en –koeling (warmtenet))
 • productie (en injectie) van biomethaan

De steun is niet combineerbaar met het certificatensysteem. Als er ecologiesteun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen kan verkregen worden is er geen steun van de call.

De steun bedraagt 30 tot 65% op de ecologische meerkosten naargelang het thema en de grootte van de onderneming.

Meer info en aanvraag

Op de website van de VEA vind je alle informatie over de steunmaatregel en een openstaande call.