Sectorale steunmaatregelen

Voor heel wat sectoren werden specifieke maatregelen uitgewerkt om ondernemingen binnen deze sector door de coronacrisis te loodsen. Zowel de overheid als de privésector biedt sectorale steunmaatregelen aan:

Creatieve en culturele sector

Culturele activiteitenpremie

Om de cultuursector een boost te geven wordt binnenkort de culturele activiteitenpremie gelanceerd. Je kan deze aanvragen om de kosten te dekken van activiteiten die plaatsvinden tussen 1 september 2020 en 31 mei 2021. De premie kan oplopen van € 2.000 tot € 20.000. Aanvragen is mogelijk tot 31 mei 2021. Meer informatie over de Culturele activiteitenpremie.

Soepele toegang tot kunstenaarswerkloosheid

Heb je als werknemer in de periode van 13 maart 2019 tot 13 maart 2020 voldoende artistieke activiteiten of technische activiteiten in de artistieke sector verricht, dan kan je gedurende een beperkte periode van 1 april 2020 tot 31 december 2020, onder bepaalde voorwaarden, uitkeringen volledige werkloosheid ontvangen. Op 6 november werd beslist om deze maatregel te verlengen. Meer informatie over de Soepele toegang tot kunstenaarswerkloosheid.

Uitvoerende kunstenaars

 • Steun aan acteurs en actrices: Het Fonds Norma Joossens heeft door de ernst van de covid19-crisis nu ook een deel van zijn middelen vrijgemaakt om financiële steun te bieden aan alle acteurs en actrices, ongeacht hun leeftijd. Zij kunnen op voorlegging van facturen, een tussenkomst aanvragen voor (speciale) uitgaven die zij door een gebrek aan inkomsten door de coronacrisis niet zelf kunnen bekostigen. Zonder deze steun zou de aanvrager in grote (financiële) moeilijkheden komen. Per goedgekeurd dossier wordt éénmalig een steunbedrag tussen € 700 en 2.000 uitgekeerd. Een dossier indienen kan tot 31 december 2020. Meer informatie over het Fonds Norma Joossens.
 • Steun voor uitvoerende kunstenaars: PlayRight is een vereniging voor muzikanten, acteurs, dansers, circus- en variétéartiesten. Leden kunnen voor de maanden waarin opdrachten (opnames, optredens,…)  geannuleerd werden steun aanvragen. In de maand waarvoor je steun vraagt krijg je geen vervangingsinkomen. Je kan nog steun aanvragen tot 13 december 2020 (voor november) en tot 17 januari 2021 (voor december). Meer informatie over deze steun voor uitvoerende kunstenaars.
 • Giften via State of the Arts (een open platform van kunstenaars en kunstwerkers): Via de solidariteitsactie SOS Relief kunnen mensen in financiële nood via een online platform financiële steun aanvragen. Aan de andere kant is er iemand die financieel wil bijdragen of ondersteunen. Wanneer vraag en aanbod overeenkomen zal de gever de rekeningnummer van de aanvrager krijgen en kan die zo een gift doen. Deze gift is volledig vrijwillig en zonder verdere uitwisseling van informatie. Je kan kiezen voor een bedrag van € 50, €100, € 200 of € 400 en slechts één keer steun ontvangen. Meer informatie over SOS Relief.

Mediasector

Om de door de coronacrisis getroffen producenten te ondersteunen, en ervoor te zorgen dat al gesteunde audiovisuele werken in deze moeilijke periode alsnog kunnen worden gerealiseerd, heeft Screen Flanders een aantal versoepelingen binnen haar regelgeving doorgevoerd. Deze versoepelingen vervallen van zodra het ministerieel besluit wordt opgeheven. Meer over de versoepelingen Screen Flanders-steun door COVID-19.

Muzieksector

De muziekwereld organiseert ter aanvulling van de steunmaatregelen van de overheid zelf verschillende initiatieven in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting.

 • Met LIVE2020 willen een aantal spelers uit de Belgische livemuzieksector geld inzamelen om de collega’s die zwaar getroffen zijn door de crisis, te ondersteunen. Met het ingezamelde geld wil LIVE2020 de livemuzieksector ondersteunen (van muzikanten en dj’s over backliners, geluidstechnici, concertorganisatoren en podiumbouwers tot boekingsagenten, managers, enz.). In eerste instantie richt men zich op wie momenteel van geen enkele steun kan genieten alsook de personen die wél op steun kunnen rekenen, maar zelfs daarmee de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen. Van 1 september tot 8 oktober werd er een eerste steunronde georganiseerd. Meer informatie over LIVE2020.
 • Het Belgian Music Fund richt zich op de relance van de Belgische muziekscene. Met eigen middelen en de steun van genereuze artiesten, fans, bedrijven en organisaties wil het fonds muziekprojecten ondersteunen uit alle hoeken van het land, en uit alle genres. Meer informatie over Belgian Music Fund.

Coronadossier van FlandersDC

Ondernemers in de creatieve sector verliezen door de crisis heel wat opdrachten. In dit dossier vind je meer over wat je hierbij kan helpen: steunmaatregelen en aanspreekpunten, een stand van zaken in de creatieve sector, inspirerende artikels, online sessies én tools en templates. Meer over de ondersteuning van FlandersDC.

Crisisbegeleiding Cultuursector

Ook het Cultuurloket krijgt financiële middelen uit het Vlaams noodfonds waarmee er o.m. gratis crisisbegeleiding wordt aangeboden aan individuen en organisaties uit de cultuursector. De consulenten kunnen je helpen om je businessmodel te herdenken, het opstellen en aanpassen van contracten, het informeren over verzekeringen en het zoeken naar overbruggingsfinanciering. Meer over de crisisbegeleiding van het Cultuurloket.

Cruciale sectoren

De Federale Regering heeft op 6 november beslist om een aantal maatregelen uit te werken om de cruciale sectoren te versterken die door de crisis extra zwaar onder druk staan. De focus ligt hierbij op de zorg, het onderwijs en de land- en tuinbouw:

 • Verhoging quotum vrijwillige overuren tot 220 uren in de zorgsector, andere cruciale sectoren en de essentiële diensten. Deze bijkomende overuren zullen fiscaal en parafiscaal worden vrijgesteld, en er is geen overloon op van toepassing. 
 • Het makkelijker maken om werknemers tijdelijk te detacheren naar een andere werkgever in de zorgsector of naar het onderwijs. 
 • Tijdelijk werklozen mogen met behoud van 75% van hun uitkering werken in de land- en tuinbouw, in de zorgsector en in het onderwijs. 
 • Toelaten dat tijdelijk werklozen opeenvolgende contracten van bepaalde duur van minstens 7 dagen sluiten bij een andere werkgever, in de zorg en in het onderwijs.
 • Verhoging plafonds voor cumul leefloon met inkomsten uit seizoensarbeid en voor inkomsten uit arbeid van studenten met een studiebeurs.
 • Verlenging COVID-19-schadeloosstellingsfonds voor vrijwilligers en toelating voor commerciële ziekenhuizen om vrijwilligers in te zetten.
 • Verlenging van een pakket pensioenmaatregelen, onder meer om er voor te zorgen dat gepensioneerden die bijklussen als werknemer of zelfstandigen, hun pensioen kunnen combineren met een uitkering wegens tijdelijke werkloosheid of een overbruggingsrecht. Daarnaast wordt de pensioenopbouw van mensen in tijdelijke werkloosheid veiliggesteld, inclusief de opbouw van de tweede pijler. Ook voorkomen we dat gepensioneerden die tijdelijk opnieuw aan de slag gaan, bijvoorbeeld in de zorgsector of in het onderwijs, een deel van hun pensioen verliezen. 
 • Verdubbeling quotum seizoensarbeid ook in het jaar 2021 en tijdelijke werkloosheid voor seizoenarbeiders die in België aankomen en in quarantaine moeten.

Deze maatregelen zijn nog niet operationeel. Hier verneem je meer over de ondersteuning cruciale sectoren zodra dit beschikbaar is.

Op zoek naar andere steun voor de land- en tuinbouwsector? Meer info over steun voor de land- en tuinbouwsector vind je hier.

Evenementsector

Soepele toegang tot kunstenaarswerkloosheid

Heb je als werknemer in de periode van 13 maart 2019 tot 13 maart 2020 voldoende artistieke activiteiten of technische activiteiten in de artistieke sector verricht, dan kan je gedurende een beperkte periode van 1 april 2020 tot 31 december 2020, onder bepaalde voorwaarden, uitkeringen volledige werkloosheid ontvangen. Op 6 november werd beslist om deze maatregel te verlengen. Meer informatie over de Soepele toegang tot kunstenaarswerkloosheid.

Tijdelijke werkloosheid overmacht corona - Evenementen

Je kan tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona 'evenementen' aanvragen wanneer men een belofte kan aantonen op een arbeidsovereenkomst (die dateert van ten laatste 15 april) voor een evenement dat had moeten plaatsvinden in de periode van 1 mei 2020 tot en met 31 december 2020. Ook voor de evenementen die normaal zouden plaatsgevonden hebben in de periode van 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020 was dit mogelijk. Het gaat om het niet vervullen van een overeengekomen tewerkstelling in de evenementensector en dit zowel voor de kunstenaars als voor de tijdelijke medewerkers en uitzendkrachten van festivals en andere evenementen. Meer informatie over Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (coronavirus).

Culturele activiteitenpremie

Om de cultuursector een boost te geven wordt binnenkort de culturele activiteitenpremie gelanceerd. Je kan deze aanvragen om de kosten te dekken van activiteiten die plaatsvinden tussen 1 september 2020 en 31 mei 2021. De premie kan oplopen van € 2.000 tot € 20.000. Aanvragen is mogelijk tot 31 mei 2021. Meer informatie over de Culturele activiteitenpremie.

Horeca- en handelszaken

Tijdelijke versoepeling voor inschrijving van ondernemingen in de KBO

Ondernemingen zijn sinds 13 maart 2020 niet meer verplicht om een wijziging van hun inschrijving in de KBO te vragen, wanneer ze hun activiteiten tijdelijk op een andere manier willen uitoefenen (bijvoorbeeld tijdelijk afhaalmaaltijden voorzien, tijdelijk een e-shop opzetten) tijdens de periode waarin voor hen de federale coronamaatregelen gelden. Hier lees je meer over deze versoepeling.

Vrijstelling van FAVV-heffing voor 2020

Er werd door de Federale Regering beslist om de horecaondernemers vrij te stellen van hun jaarlijkse bijdrage aan het federaal voedselagentschap FAVV. Deze maatregel moet nog via een wetswijziging worden goedgekeurd. We houden je op de hoogte van deze vrijstelling via deze rubriek.

Uitbetaling eindejaarspremie horecapersoneel

Er werd beslist om een subsidie toe te kennen aan het sectorfonds Horeca. Hierdoor zullen ook de werknemers die al enkele maanden tijdelijk werkloos zijn een volwaardige eindejaarspremie kunnen ontvangen. Meer informatie in deze rubriek.

Verlaagd btw-tarief

Om de winstmarges in de horecasector wat te vergroten geldt er vanaf 8 juni tot 31 december 2020 een verlaagd btw-tarief in de horeca voor restaurant- en cateringdiensten.

HorecaComeback

Horeca Vlaanderen lanceerde met de steun van Toerisme Vlaanderen het initiatief HorecaComeback. Iedereen kan via deze website waardebonnen kopen om zijn favoriete Vlaamse horecazaken te steunen – en eens langs te gaan wanneer zij terug open zijn. De waardebonnen kunnen ingeruild worden tot en met 31 oktober 2020. Bedrijven kunnen wel nog steeds company vouchers aankopen voor hun klanten, personeel of relaties tot en met 31 oktober. Meer info lees je op horecacomeback.be

Maand gratis auteursrechten

Sabam/Unisono sloot een akkoord met de horecafederaties en de unies van zelfstandige ondernemers UNIZO en UCM. Hierdoor kunnen horeca en handelszaken, maar ook ondernemingen van autocars, autobussen en taxi's, die door het verbod op niet-essentiële reizen en verplaatsingen hun activiteiten moeten staken, tussen 4 mei en 31 december 2020 een solidariteitsbijdrage aanvragen ter waarde van 1 maand auteursrechten. Hier lees je meer over de gratis maand auteursrechten voor horeca- en handelszaken..

Mobiliteitssectoren

Deelmobiliteitsector: subsidie

Op 13 november keurde de Vlaamse Regering maatregelen goed om de sector van de deelmobiliteit te ondersteunen. Deelfiets- en deelautobedrijven kunnen tot en met 13 december een subsidieaanvraag indienen. Meer over deze vergoeding.

Maand gratis auteursrechten

Sabam/Unisono sloot een akkoord met de horecafederaties en de unies van zelfstandige ondernemers UNIZO en UCM. Hierdoor kunnen ook ondernemingen van autocars, autobussen en taxi's, die door het verbod op niet-essentiële reizen en verplaatsingen hun activiteiten moeten staken, tussen 4 mei en 31 december 2020 een solidariteitsbijdrage aanvragen ter waarde van 1 maand auteursrechten. Hier lees je meer over de gratis maand auteursrechten.

Sociale Economie

Herstelkrediet corona

Ondernemingen uit de sociale economie kunnen een voordelig krediet aanvragen bij de erkende financiers Hefboom en Trividend. Dit krediet van € 50.000 tot € 250.000 moet deze ondernemingen meer slagkracht geven en zorgen dat zij zoveel mogelijk mensen uit kansengroepen blijven tewerkstellen. Aanvragen kan tot 1 december 2021. Meer informatie over het Herstelkrediet corona.

Aanpassingspremie

Vanaf 1 oktober tot 31 december 2020 kunnen maatwerkbedrijven en -afdelingen een tijdelijke aanpassingspremie aanvragen. De premie moet de bedrijven in staat stellen de extra kosten te dragen voor de noodzakelijke aanpassingen aan productieprocessen en dienstverlening als gevolg van de corona-veiligheidsmaatregelen. Meer informatie over de aanpassingspremie.

Versoepelingen bestaande maatregelen

De Vlaamse overheid heeft verschillende maatregelen versoepeld voor de sociale economie in de coronacrisis. Sommige gelden tot eind 2020. Meer informatie over deze versoepelingen.

Start SOON

Broed jij op een sociaal, duurzaam, innovatief, participatief of coöperatief ondernemersidee? Dan kan je dankzij de steun van de Vlaamse overheid een begeleidingstraject volgen jouw idee om te zetten naar een sociale onderneming. Meer over dit begeleidingstraject voor sociale ondernemers.

Toerisme

Toerisme Vlaanderen tracht in deze moeilijke tijden toeristische ondernemers zoveel mogelijk te ondersteunen. Dit gebeurde onder meer via bepaalde steunmaatregelen, maar ook door ondersteuning te bieden aan initiatieven van partners. Een overzicht van de steun voor de toeristische sector vind je hier.