windmolens - Foto van Karsten Würth (@inf1783) on Unsplash

Steunmaatregelen

Steun voor investeringen in milieu- en energievriendelijke technologieën

Aangezien de zorg voor het klimaat en milieu aan belang wint en het adequaat inspelen hierop op lange termijn ongetwijfeld een competitief voordeel oplevert, ondersteunt de overheid bedrijven die investeringen doen in milieuvriendelijke of energiezuinigere technologieën.

Een volledig overzicht met informatie over de steunmaatregelen, vind je in de Subsidiedatabank.

Ecologiesteun: ecologiepremie plus en strategische ecologiesteun

Kleine, middelgrote en grote ondernemingen die bepaalde ecologische investeringen uitvoeren in het Vlaamse Gewest kunnen genieten van ecologiesteun. Ecologische investeringen zijn investeringen in energiereductie, hernieuwbare energie, verbetering van het klimaat (CO2-reductie en tegen droogte) en het milieu en in circulaire economie. 

Via de ecologiepremie plus kunnen ondernemingen investeringssteun verkrijgen voor investeringen die voorkomen op de limitatieve technologieënlijst (LTL). De technologieën die in aanmerking komen, houden verband met de thema’s koeling, transport, verlichting, warmte, water en diverse. De steun bedraagt 15 tot 55% op de ecologische meerkosten van de essentiële investeringscomponenten naargelang de technologie en de grootte van de onderneming. 

Ondernemingsspecifieke strategische investeringsprojecten vanaf 3 miljoen euro kunnen genieten van de strategische ecologiesteun. De steun bedraagt 20 tot 40% op de ecologische meerkosten van de in de aanmerking komende investeringscomponenten naargelang de technologie en de grootte van de onderneming.

De ecologiesteun geldt niet voor land- en tuinbouw, openbare besturen en vzw's.
De steunaanvraag moet voor de start van de investeringen gebeuren. 

Subsidie Ecologisch en Veilig Transport

Ondernemingen die investeren in bepaalde maatregelen voor vrachtwagens (>3,5 ton) die een positieve impact hebben op het milieu en de veiligheid bevorderen, kunnen 30 of 80% steun genieten met een maximum van 5.000 euro steun per opgegeven vrachtwagen en een totaal maximum van 100.000 euro steun in een periode van drie opeenvolgende kalenderjaren.

Verhoogde en algemene investeringsaftrek

Een onderneming die bij oprichting of uitbreiding een investering uitvoert, kan onder bepaalde voorwaarden een investeringsaftrek verkrijgen. Dit is een fiscaal voordeel waarbij men een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen uitgevoerd tijdens het belastbaar tijdperk, mag aftrekken van de belastbare winst. 

Voor energiebesparende investeringen in vaste activa in België is er de verhoogde investeringsaftrek van 13 tot 15,5% naargelang het aanslagjaar. Onder deze investeringen vallen activa voor een rationeler energiegebruik, warmtekrachtkoppeling, hernieuwbare energie en overlaadinfrastructuur voor vervoer spoor- en waterweg.

Een fiscaal attest moet hiervoor aangevraagd worden.

Mogelijk in aanmerking komend hiervoor zijn:

 • verbetering rendement van verbrandings-, verwarmings-, klimatiserings-, en verlichtingsapparatuur;
 • isolatie van gebouwen, leidingen, apparaten en ovens;
 • beperking van ventilatieverliezen van gebouwen;
 • recuperatie van afvalwarmte;
 • industriële productieprocessen;
 • warmekrachtkoppelingen;
 • energieproductie op basis van hernieuwbare energie;
 • productie en gebruik van energie door omzetting van biomassa en/of afvalstoffen;
 • overlaadinfrastructuur vervoer via spoor- of waterweg.

Aanvraag fiscaal attest via www.energiesparen.be/verhoogdeinvesteringsaftrek.

Premies van netbeheerders

Netbeheerder Fluvius geeft premies aan de gebruikers van het distributienet voor volgende energie-investeringen:

 • verlichtingsrenovatie (relighting)
 • zonneboiler
 • isolatie en HR-beglazing
 • warmtepompen en warmtepompboilers
 • reg-premie voor investeringen na energiestudie

Meer info en aanvraag op: www.fluvius.be > premies

Netbeheerder Elia geeft steun aan de gebruikers van het plaatselijk vervoersnet (aansluitingen van 30 tot 70kV) voor energiebesparende investeringen.
Meer info en aanvraag op: www.elia.be/nl/producten-en-diensten/reg-actieplan

Call groene nuttige warmte, restwarmte en biomethaan

Ondernemingen kunnen steun genieten voor investeringen in volgende thema’s:

 • nuttige groene warmte installaties (biomassa >300 kWth grootschalige zonneboilers >425m2, boorgatenergieopslag en koudewarmteopslag (incl. warmtepomp), grootschalige warmtepompen, diepe geothermie > 1MWth, aangesloten stadsverwarming en –koeling of organic rankine cycle ≥300kWe)
 • restwarmte (benutting restwarmte, aangesloten warmtenet of organic rankine cycle én voor stadsverwarming en –koeling)
 • energie-efficiënte warmtenetten
 • productie (en injectie) van biomethaan

Als er ecologiesteun kan verkregen worden is er geen steun via de jaarlijkse call.

De steun bedraagt 30 tot 65% op de ecologische meerkosten naargelang het thema en de grootte van de onderneming.

Meer info en aanvraag: www.energiesparen.be/call-groene-warmte

Call kleine en middelgrote windturbines

Investeerders in kleine en middelgrote windturbines (10 tot 300 kW) kunnen investeringssteun genieten via een call. De steun bedraagt 50 tot 70% en is afhankelijk van de in aanmerking komende kosten en de grootte van de onderneming. 

Meer info en aanvraag: www.energiesparen.be/call-windturbines

Investeringssteun micro-warmtekrachtkoppeling

Investeerders in warmtekrachtkoppeling kleiner dan 10 kWe, kunnen 30 tot 65% investeringssteun genieten afhankelijk van de in aanmerking komende kosten en de grootte van de onderneming.

Meer info en aanvraag: www.energiesparen.be/steun-micro-wkk

Certificaten: groene stroom en warmtekrachtkoppeling

Investeerders in groene stroom en warmtekrachtkoppeling installaties kunnen in aanmerking komen voor certificaten gedurende een aantal jaren. Deze certificaten kunnen tegen minimum wettelijke prijzen verkocht worden aan de distributienetbeheerder Fluvius of aan de netbeheerder Elia van het plaatselijk vervoersnet (aansluitingen van 30 tot 70kV). Groenestroomcertificaten voor PV-systemen moeten via de netbeheerder aangevraagd worden. Voor andere technologieën moeten de certificaten via het Vlaams Energieagentschap aangevraagd worden.

Meer info en aanvraag: www.energiesparen.be/groenestroomcertificaten - www.energiesparen.be/warmte-krachtcertificaten

Duurzame bedrijfshuisvesting en bedrijventerreinen

Om het verduurzamen van bedrijfshuisvesting en bedrijventerreinen te stimuleren bestaan er gerichte subsidies.

Call Vlaanderen circulair