Bedrag

Het budget voor deze oproep is 4 miljoen euro.

De subsidie bedraagt 80% van de aanvaarde projectkosten en maximaal het netto te financieren saldo (zie verder). Voor deze oproep is het minimumpercentage eigen inbreng bepaald op 20%. Het maximale steunbedrag per project bedraagt € 200.000.

Projectbegroting

Er moet in de bijlage ‘Projectbegroting’ bij het aanvraagformulier een projectbegroting worden opgenomen voor het volledige project. Deze begroting moet een gedetailleerde raming van alle kosten bevatten - ongeacht of die volledig door de subsidie worden gedekt of niet - en van alle inkomsten. 

De kosten die in aanmerking worden genomen voor de berekening van de subsidie zijn beperkt. Voor de aanvaardbare kosten wordt verwezen naar de bijlage ‘Controlerichtlijnen’.

Als personeelsleden van wie kosten worden ingebracht in dezelfde periode ook nog werkzaam zijn op andere gesubsidieerde projecten van alle overheden of projecten waarvoor kosten gefactureerd worden aan derden moet bij de eindafrekening een overzicht worden toegevoegd van de tijd, die door het personeelslid in die periode aan elk van die andere projecten werd besteed. Uiteraard kan slechts maximum 100% van het loon over de verschillende projecten heen worden toegewezen.

Netto te financieren saldo (NFS)

Het ‘netto te financieren saldo’ is het saldo van het aanvaardbaar projectbedrag dat nog moet gefinancierd worden na aftrek van de beschikbare middelen in natura (zoals bv. sponsoring, giften, eigen werk, eigen inbreng in natura) en de financiële middelen (zoals bv. cash middelen) zoals voorzien in de begroting van het project.

Voor de bepaling van de 20% eigen bijdrage komen zowel eigen inbreng, projecteigen opbrengsten,  sponsoring in geld en sponsoring in natura in aanmerking. 

Voor deze oproep is voorzien in een steunpercentage van maximaal 80% van de aanvaarde projectbegroting met een maximum van 200.000 euro naargelang het projecttype; desgevallend beperkt tot maximaal het netto te financieren saldo.
Bij maximum 200.000 euro steun beperkt tot 80% van het aanvaardbare projectbedrag en een vereiste eigen inbreng van minstens 20% is de minimale projectkost dus 250.000 euro.

Venster sluiten

In oktober 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Wat als de nieuwe coalitie van een van de partners in een project beslist om toch niet deel te nemen?

Een subsidie neemt u op of niet. Een partij kan steeds kiezen om zijn deel van de steun niet te benutten.

Voor een kleine gemeente is dit thema helemaal nieuw. Als we een project indienen, zullen we – door gebrek aan ervaring en door voorzichtigheid - wellicht ruim budgetteren.

Het voorzichtigheidsprincipe hanteren is altijd goed. Aan het einde van de projecten zal het Agentschap Innoveren & Ondernemen een controle uitvoeren. Het gebeurt regelmatig dat we na deze controle niet alle steun moeten uitbetalen.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail