nasa-robot in de ruimte

Doelstellingen

STEM@VLAIO

De Vlaamse Regering wil de interesse in Vlaanderen rond wetenschap en technologie versterken. Dit om een grotere instroom in STEM-onderwijs en doorstroming naar STEM-functies in het werkveld te realiseren, en tevens ook om de STEM-geletterdheid bij alle burgers te verhogen.

Vanuit haar kerntaak als actieve netwerkregisseur voor innoveren en ondernemen heeft VLAIO van de Vlaamse Regering de opdracht gekregen om als STEM-regisseur de diverse initiatieven rond STEM te versterken.

Wat? 

STEM staat voor Science, Technology, Engineering and Mathematics en omvat een waaier aan technologische, technische, wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen. 

De betrokken entiteiten binnen de Vlaamse overheid zijn departement Werk en Sociale Economie; departement Onderwijs en Vorming; departement Economie, wetenschap en Innovatie; VDAB; SYNTRA Vlaanderen en VLAIO.

Waarom?

Sinds de lancering van het actieplan 2012 – 2020  is er veel gebeurd rond STEM. Terzelfdertijd is het initieel uitgangspunt, nl. beter tegemoet komen aan de behoeften van de kennismaatschappij en de arbeidsmarkt nog steeds brandend actueel. Door de snelle technologische evoluties en digitalisering van bedrijfsprocessen blijft de vraag naar STEM-profielen sterk toenemen. Om de impact van de huidige inspanningen te vergroten wil de Vlaamse Regering meer handelen vanuit  een systeemperspectief, een heldere prioriteitstelling en een betere afstemming tussen de verschillende acties vanuit de betrokken beleidsdomeinen. Dit vraagt om een strakkere regievoering dan voorheen het geval was. VLAIO kreeg de opdracht aan om als STEM-regisseur deze uitdaging aan te gaan.

Hoe?

De krachtlijnen waarop de STEM-werking vanuit VLAIO zich het komende jaren wil richten zijn: 

Afstemming tussen beleidsdomeinen elk vanuit hun eigen rol en bevoegdheden

Op basis van een nieuw uitgewerkte governance willen we een kwalitatieve afstemming creëren tussen de verschillende beleidsdomeinen. Samen bouwen we een sterk fundament om het nieuw STEM actieplan op te enten.

Activeren van de STEM-actoren

Er zijn heel wat stakeholders die belang hebben bij een activering van het STEM-beleid. Het verbinden van de 4 actoren onderwijs & vorming; werk, bedrijven en sectoren; vrije tijd en wetenschapscommunicatie is een belangrijke uitdaging. Door een brug te slaan tussen de STEM-actoren kan een rijker en meer multidisciplinaire werking nagestreefd worden. 

Kennisopbouw en disseminatie rond STEM

De verschillende STEM-actoren hebben reeds een grote expertise opgebouwd. Hierop bouwen we verder. We zetten in op ruimere kennisdeling en detecteren nieuwe noden. We werken gemeenschappelijke criteria uit die bepalen wat een volwaardig STEM-activiteit precies is en kiezen gemeenschappelijke indicatoren en monitoring instrumenten om de diverse inspanningen te kunnen evalueren. 

Uitbreiden van aanbod en impact van STEM in de buitenschoolse context 

STEM-academies organiseren buiten de schooltijd activiteiten die bij kinderen van 5 tot 18 jaar de passie voor de wetenschap en technologie aanwakkeren. Om iedere jongere vlot toegang te geven tot diverse STEM-ervaringen wil de Vlaamse overheid een breder bereik van de STEM-academies. Hiertoe is een brede samenwerking noodzakelijk tussen alle betrokken partijen. We selecteerden en financieren13 STEM-partnerschappen verspreid over Vlaanderen. Zij werken enerzijds een samenwerking uit in de zogenaamde ‘quadruple helix’ – overheid, bedrijven, kennisinstellingen én burgers, en organiseren anderzijds (nieuwe) STEM-activiteiten.
Alle STEM-academies (andere dan de STEM-partnerschappen)  kunnen een financiële ondersteuning vragen bij VLAIO voor het organiseren van activiteiten buiten de schooltijd.

Subsidies