Kledingwinkel

Leegstaande of vrijkomende handelspanden en bedrijfsruimten

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen
Terug naar Projecten

Goedgekeurde projecten 2021-2022

Aarschot - aankoop en transformatie van de Stadsbazuin (Jozef Tielemansstraat 43)

De voormalige horecazaak en feestzaal is goedgelegen in het kernwinkelgebied en is omgeven door overheidsdiensten, het Stadspark, toeristische trekpleisters en woon- en winkelstraten. Door de langdurige leegstand en verkrotting zijn er heel wat investeringen nodig. De stad zal met het project het pand aankopen, renoveren en opnieuw bestemmen. De precieze invulling moet nog vastgelegd worden, maar in de visie van de stad zal er ruimte zijn voor events, optredens, recepties, horeca, kantoren, flexwerkplekken en creatieve activiteiten.

Avelgem – aankoop en sloop van een handelspand (Doorniksesteenweg 38)

De drukke gewestweg N8 snijdt dwars door de kern van Avelgem en brengt daardoor heel wat problemen met zich mee: een tekort aan groen, een slechte luchtkwaliteit, een onaangename winkelervaring en toenemende leegstand. De visie van de gemeente om deze uitdaging aan te pakken wordt momenteel vertaald in een masterplan, waarin de ambitie wordt uitgesproken om de N8 op verschillende punten te breken door de aanleg van dwarse, trage verbindingswegen om de verschillende dorpskernen met elkaar en met de omliggende natuur te verbinden en het omliggende groen en water tot in de kernen door te trekken. De Kloosterstraat in Avelgem vormt één van de strategische sites voor deze ambitie om als zachte verbinding de N8 door te snijden.

Het aan te kopen pand is gelegen in de handelskern op de hoek van de N8 (Doorniksesteenweg) en de Kloosterstraat. Het pand is verouderd en de drukkerij die er zich momenteel bevindt zal op korte termijn verdwijnen als de eigenaar op pensioen gaat. De gemeente zal het gebouw daarom op termijn slopen en het perceel opnemen in het openbaar domein om het te ontharden en vergroenen. Hierdoor ontstaat er een bredere doorsteek die het centrum voorziet van meer groenstructuur en regenwateropvang en een groene ontmoetingsruimte creëert die ten dienste staat van de bestaande handel in de straat. De doorsteek komt bovendien uit op een grote centrumparking die daardoor beter gekoppeld wordt aan de N8.

Bilzen - aankoop en transformatie van 2 handelspanden en de doorgang in de Arcade-galerij (Genutstraat 1)

Bilzen transformeert samen met eigenaars, handelaars en de vastgoedsector de verouderde Arcade-winkelgalerij tot een strategisch hefboomproject in de stadskern. De stad koopt 2 winkelpanden en zal verbredings-, inrichtings- en transformatiewerken laten uitvoeren aan de galerij. Met de realisatie van dit project worden er diverse doelen bereikt die samen een beduidende bijdrage leveren aan het goed functioneren van het handelsgebeuren in het centrum en de bedrijvigheid in de kern. De belangrijkste winkel-wandellus door het kernwinkelgebied wordt vervolledigd door de strategische doorgang door de galerij te verwerven en toe te voegen aan het openbaar domein. De galerij wordt bovendien opgewaardeerd en de (leegstaande) handelspanden vergroot en omgevormd waardoor de gewenste gebruikers aangetrokken kunnen worden. Bijkomend wordt er rond de galerij een bijzondere ontmoetings-en verblijfsplek gecreëerd bij het Klokkeplein waar ruimte zal zijn voor verwevenheid van handel, horeca, beleving, cultuur, entertainment en sociale cohesie. Er worden mogelijkheden gecreëerd voor interessant tijdelijk gebruik door starters, pop-ups, daghoreca, foodtrucks, marktjes, exposities, maakactiviteiten enzovoort. Op die manier creëert de stad een volwaardig complementair plein aan het marktplein dat vanaf dan meer betrokken wordt bij de activiteiten die op het hoofdplein plaatsvinden.

Boom - aankoop en transformatie van een handelspand (Hoogstraat 7)

De gemeente koopt met dit project een voormalige winkel en pakhuis aan die al een tijdje leegstaan. Door haar centrale ligging biedt het gebouw heel wat opportuniteiten voor kernversterking en het aantrekken van bijkomende bezoekers. De tweeledigheid leent zich uitstekend voor een hybride bestemming waarbij hardere winkelfuncties vooraan gecombineerd worden met zachtere, bezoek genererende activiteiten achteraan.

Deerlijk – aankoop van een handelspand (Harelbekestraat 31)

De gemeente wil een voormalig Blokker-filiaal aankopen dat al sinds 2018 in het register van leegstaande bedrijfsgebouwen staat. Het pand bevindt zich in het centrum naast het gemeentehuis en de voormalige brandweerkazerne, waarvoor de gemeente al een masterplan heeft opgesteld met het oog op een herontwikkeling naar een groene zone met woningen en ruimte voor ondernemerschap en vrije tijd. De aankoop van het gebouw kadert in de integratie van het plaatselijke OCMW in de gemeentelijke diensten. Het gemeentebestuur wil namelijk haar werknemers centraliseren in één locatie en het leegstaande handelspand na de nodige aanpassingswerken laten aansluiten op het gemeentehuis. Daarnaast wordt er in het pand ook ruimte gecreëerd voor ondernemers en zal er een tijdelijke invulling door een startende ondernemer voorzien worden.

Denderleeuw – transformatie van een leegstaand handelspand (A. De Cockstraat 18)

Het gemeentebestuur van Denderleeuw wil haar dorpskern bedrijviger en levendiger maken, en één van de ingrepen om dit te realiseren is de centralisering van haar dienstverlening. Daarom kocht de gemeente in 2020 een leegstaande, voormalige lingeriefabriek aan: de Triolet-site. Dit pand, dat op een boogscheut van het Administratief Centrum in de dorpskern gelegen is, wordt getransformeerd tot Vrijetijdshuis. Het Vrijetijdshuis wordt een tweede thuis voor de Denderleeuwenaren met o.a. een belevingsbibliotheek, een leescafé, een lees- en beleeftrap, ruimten en advies voor ondernemers en verenigingen, werk- en studieplekken en een gameroom. De site is langs twee zijden toegankelijk wat de bereikbaarheid ten goede komt. Een bijkomende troef is de grote en natuurlijk ingerichte buitenruimte die aansluit op het leescafé en uitkijkt op de Dender. Het zal een open huis zijn dat van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat toegankelijk is. Dit project fungeert ook als katalysator van de heropleving van het lokale ondernemerschap in en rond de kern. Verschillende projectontwikkelaars springen mee op de kar om ook andere projecten in het centrum op te starten. Zo zal het centrum van Denderleeuw binnen enkele jaren een volledig nieuwe aanblik krijgen en omgevormd zijn tot een bedrijvige, aantrekkelijke dorpskern.

Harelbeke - aankoop van 7 handelspanden (Marktplein)

Het centrum van Harelbeke onderging de laatste jaren een metamorfose waarbij verschillende verfraaiingen werden uitgevoerd. Eén van de laatste pijnpunten is een appartementsgebouw met op het gelijkvloers 9 kleine handelspanden. De panden staan grotendeels leeg en zijn door hun beperkte afmetingen moeilijk verkoopbaar. De gemeente had al 2 panden verworven en zal nu met dit project de resterende 7 panden aankopen en samenvoegen tot een tweetal commerciële ruimtes.

Herne – aankoop van een horecapand (Centrum 20)

Het projectvoorstel kadert in de uitdaging van Herne om haar dorpskern leefbaar te houden. De laatste jaren zijn er verschillende detailhandels- en horecazaken stopgezet en de coronapandemie heeft deze negatieve situatie alleen maar verergerd. Een aantal leegstaande horeca- en handelspanden werd de afgelopen jaren opnieuw ontwikkeld naar appartementsgebouwen zonder commerciële plint, wat de bedrijvigheid en levendigheid in de kern van Herne niet ten goede is gekomen. De gemeente is bovendien niet altijd bij machte om bouwvergunningen te weigeren.

Het gemeentebestuur is zich duidelijk bewust van het belang van horecazaken voor een bedrijvige en levendige kern en wil voorkomen dat de horeca volledig verdwijnt uit de gemeente. Om het probleem aan te pakken heeft gemeente al werk gemaakt van een toekomstvisie voor de dorpskern, die nu vertaald wordt naar een ruimtelijk structuurplan, en een bouwpauze die begin 2023 afloopt. De gemeente wil nu nog meer proactief te werk gaan door zelf een horecapand op te kopen en via een concessie ter beschikking te stellen van een horecaondernemer. Het betreft De Kring, een centraal op het dorpsplein gelegen café met 2 bijhorende feestzalen. De huidige uitbaters hebben te kennen gegeven hun zaak te willen stopzetten. Na aankoop zal de gemeente een openbare concessie uitschrijven zodat het zelf de touwtjes over de nieuwe invulling in handen kan houden. Dit gebeurt in een participatief proces waar ook het verenigingsleven bij betrokken zal worden.

Kruisem – aankoop en transformatie van een leegstaand handelspand (Waregemsesteenweg 2)

Het project betreft de aankoop en transformatie van een hoekpand in de kern van Kruishoutem, centraal gelegen tegenover het gemeentehuis en de kerk, dat momenteel gebruikt wordt als opslagruimte zonder actieve verkoop. Bovendien is het bezwaard met een rooilijn die bij een verbouwing een aanzienlijke daling van de beschikbare oppervlakte met zich meebrengt. Het pand geraakt daardoor op de private markt niet verkocht en dreigt dus verder te verloederen. De gemeente Kruisem wil de volledige leegstand van het pand tegengaan en een nieuwe invulling met economische activiteiten verzekeren zodat het lokaal ondernemerschap in de kern vergroot wordt en het basisniveau van voorzieningen gegarandeerd blijft. Het project omvat naast de verbeterde uitstraling en de kwaliteit van invulling van het centraal gelegen hoekpand, ook de uitbreiding van het woonaanbod in het dorpscentrum en verbreding van het voetpad met toegang tot de markt. Concreet zal er een nieuwbouwproject komen met een gemengde invulling van een economische en een woonfunctie. Door de centrale ligging biedt het pand heel wat opportuniteiten voor kernversterking en het aantrekken van bijkomend ondernemerschap. De aard van de voorzieningen wordt afgestemd op de schaal en het verzorgingsgebied van de kern, waarbij er gekeken wordt naar een invulling met handel, horeca of kantoorfuncties.

Leopoldsburg – aankoop en transformatie van een voormalig koetshuis (Koningin Louisa-Marialaan 4)

Het project betreft de aankoop en transformatie van een voormalig koetshuis gelegen op dezelfde site waar binnenkort het Liberation Garden Museum de deuren zal openen. Het museum is gewijd aan de geallieerde operatie ‘Market Garden’ die een belangrijk kantelpunt vormde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het koetshuis is een historisch pand in dezelfde stijl als het museumgebouw en dringend aan een renovatie toe. De gemeente wil er een horecazaak in onderbrengen ter ondersteuning van het museum en de toekomstige wandel- en speelroute tussen het museum en het centrum. Op termijn krijgt het kleine pand daarom een uitbreiding. De horecazaak zal ook kunnen inspelen op de toeristische troeven van de regio, zoals fiets- en mountainbikeroutes.

Lievegem – aankoop van een leegstaand handelspand (Dreef 15-17)

De gemeente Lievegem koopt een voormalige buurtsuperette aan die al 2 jaar leegstaat. Door de centrale ligging in de dorpskern zijn er heel wat opportuniteiten voor kernversterking, zoals het creëren van extra groene ruimte en het verhogen van de belevingsfactor, om bijkomende bezoekers aan de dorpskern aan te trekken. Het aangekochte handelspand zal gesloopt worden en het vrijgekomen openbaar domein zal onthard en ingericht worden als groene ruimte. De strategische ligging van dit handelspand zorgt ervoor dat er in de toekomst een aantrekkelijke, groene verbinding gerealiseerd zal worden tussen de verschillende delen van de dorpskern. De aankoop kadert ook in het feit dat de Dreef door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken naar voor geschoven als mogelijke locatie voor een hoppinpunt, een knooppunt waar voorzieningen voor openbaar vervoer en deeltransportsystemen samenkomen. Een deel van de vrijgekomen ruimte kan in dat geval aangewend worden voor de aanleg van bijkomende parkeerplaatsen. Een laatste mogelijkheid tenslotte is de inplanting van een pakjespunt ter ondersteuning van de lokale e-commerce.

Lommel - aankoop van leegstaande handelspanden (Vryheyt 4A, B en C) en transformatie van het Huis Aerts

Lommel wil de aangekochte handelspanden gebruiken om wisselende tentoonstellingen over glaskunst te huisvesten, één van de absolute trekpleisters in de gemeente. Het Huis Aerts zal dan weer getransformeerd worden naar een centrum van creativiteit, beleving en glaskunst, waar ook de publiek toegankelijke glaskunstcollectie ondergebracht zal worden. Lommel wil zo de site laten heropleven en haar link met de glaskunsten sterker in de verf zetten, en op die manier meer toeristen en creatieve ondernemers aantrekken.

Lommel – aankoop en transformatie van 2 handelspanden (De Vryheyt 4D en 4E)

Het project sluit aan bij het vorige project van Lommel in deze oproep, waarin een subsidie werd ontvangen voor de aankoop en transformatie van 3 aanpalende handelspanden om wisselende tentoonstellingen over glaskunst te huisvesten, één van de absolute trekpleisters in de gemeente. Het Huis Aerts zal dan weer getransformeerd worden naar een centrum van creativiteit, beleving en glaskunst, waar ook de publiek toegankelijke glaskunstcollectie ondergebracht zal worden. Lommel wil zo de site laten heropleven en haar link met de glaskunsten sterker in de verf zetten, en op die manier meer toeristen en creatieve ondernemers aantrekken. Door de 2 bijkomende panden aan te kopen die zich tussen de al verworven gebouwen bevinden kan de stad één geheel bekomen en bijkomende items uit de glaskunstcollectie tentoonstellen.

Meise - transformatie van het voormalige gemeentehuis van Wolvertem (Gemeenteplein)

Met dit project wil Meise de kern van Wolvertem versterken én een historisch en architecturaal waardevol gebouw bewaren. Het voormalige gemeentehuis is immers een monumentaal gebouw dat bepalend is voor het aanzicht van het Gemeenteplein, het dorpshart van Wolvertem. Het gebouw staat al geruime tijd leeg, en de gemeente Meise wil daar nu via een concessie een nieuwe invulling aan geven naar aanleiding van de heraanleg van het plein. De gemeente mikt op een handels- of horecazaak en voorziet met de heraanleg ook een aansluitend terras en bijkomende parkeerplaatsen.

Niel – transformatie van een voormalige pastorijwoning (Dorpstraat 52)

De gemeente Niel is eigenaar van de voormalige pastorijwoning en wil het waardevolle, historische pand een nieuw leven geven met een horeca-invulling. Omwille van de hoge renovatiekosten zal het gemeentebestuur voor de transformatie samenwerken met een maatwerkbedrijf, dat via een concessieovereenkomst als exploitant de horecazaak zal uitbaten. Het project levert zo ook tewerkstellingskansen op voor kansengroepen. In het pand moeten kleinschalige evenementen en recepties kunnen plaatsvinden en er wordt gestreefd naar een maximale publieke toegankelijkheid. De gemeente heeft ook aandacht voor de omgeving van de voormalige pastorijwoning: de zone waarin het pand zich bevindt moet een winkelstimuleringsgebied worden. Er werd de voorbije jaren geïnvesteerd in de heraanleg en vernieuwing van de buurt, met aandacht voor het onroerend erfgoed en het gemeenschapsgevoel in de gemeente.

Pelt – sloop van 2 leegstaande handelspanden (Kerkstraat 12-14)

Het project betreft de sloop van 2 verloederde panden met een verontreinigde bodem als gevolg van een voormalige wasserij. De gemeente heeft beide panden aangekocht in 2018 met het oog op een afbraak, bodemsanering en kernversterkende transformatie. Na sanering zullen de gronden bouwrijp gemaakt en verkocht worden. De gemeente Pelt heeft een goed uitgewerkte visie op haar handelskern. De panden liggen in het afgebakende kernwinkelgebied en van de Kerkstraat, met reeds veel aanwezig horecazaken, wil de gemeente een ‘horecawand’ maken. Er is dan ook een GRUP van kracht dat o.a. een horeca- en diensteninvulling oplegt aan resp. het gelijkvloers en de 1ste verdieping van het nieuwbouwproject. Het aansluitende Marktplein wordt volgend jaar volledig heraangelegd waarbij sterk ingezet zal worden op vergroening, ontmoeting en beleving.

Puurs-Sint-Amands - aankoop van het voormalige, leegstaande ACV-kantoor (Dorpshart 7-9)

De gemeente wil met dit project de bezoekers aan het dorpscentrum van Puurs meer beleving aanbieden via een gebalanceerde mix van detailhandel en horeca. Via een wedstrijdformule wenst de gemeente het pand in een latere fase te verkopen aan een horecaondernemer.

Puurs-Sint-Amands - aankoop van een handelspand (Emile Verhaerenstraat 14)

De gemeenten zal met dit project een leegstaand pand kopen in de kern van Sint-Amands en een nieuwe invulling geven in de vorm van een belevingscentrum. Rond het toekomstige belevingscentrum plant Puurs-Sint-Amands heel wat activiteiten rond toerisme, zoals een B&B, fietsenverhuur en een winkel met streekproducten. Naast het belevingscentrum zal er in het pand ook plaats zijn voor kantoren en ateliers die in concessie gegeven worden.

Puurs-Sint-Amands – aankoop van een leegstaand handelspand (Lippelodorp 27)

In het kader van het nieuwe masterplan voor Lippelo heeft de gemeente Puurs-Sint-Amands het leegstaande handelshuis te Lippelodorp 27 aangekocht. Het naburige oud-gemeentehuis wordt omgevormd tot een gezellige B&B, en om dit project de nodige commerciële kansen en ruimte te geven, moeten de aanpalende leegstaande panden (waaronder het aangekochte handelshuis) worden gesloopt. Zo wordt er een mooie doorgang naar de tuin verzekerd en komt er extra openbaar domein bij, maar kan er ook een kleinschalig woonproject worden gerealiseerd dat de poort vormt naar de achterliggende tuin en de rijbebouwing wordt zo op een esthetisch mooie manier afgesloten. De B&B krijgt op deze unieke locatie zo alle mogelijke kansen om te slagen.

Ronse – aankoop en transformatie van een leegstaand kantoorgebouw (Abeelstraat 29/29A)

De stad Ronse zal binnenkort starten met de werkzaamheden voor de bouw van een nieuw administratief centrum naast het stadhuis waarin de volledige dienstverlening van de stad op een laagdrempelige manier aangeboden zal worden. Omdat deze werkzaamheden gepaard zullen gaan met hinder voor zowel stadspersoneel als bezoekers zocht het stadsbestuur een tijdelijk onderkomen. Vlakbij het stadhuis werd een geschikt, leegstaand pand gevonden: een voormalig kantoorgebouw met aanpalende snookerzaal en bovengrondse parking. De stad zal deze site aankopen en omvormen naar een tijdelijk administratief centrum. Op langere termijn, wanneer de stadsdiensten verhuizen naar het nieuwe administratief centrum, wil de stad in het pand een ondernemerscentrum inrichten waarin ruimte wordt gemaakt voor lokale ondernemingen, stedelijke diensten, sociale partners zoals het CAW en het Huis van het Kind, vrijetijdsbeleving en groen. Het gebouw zal zo als verlengstuk fungeren van TIO3, het event- en businesscenter van Ronse.

Sint-Niklaas – aankoop en transformatie van meerdere leegstaande panden in de Reinaert-galerij (Stationsstraat 34)

De Reinaert-galerij kampt al lange tijd met veel leegstand en verloedering. Het concept past ook niet meer in de visie van de stad op detailhandel, die daarom stapsgewijs winkelruimtes in de galerij zal opkopen zodat het stadsbestuur zelf meer eigenaarschap en dus ook zeggenschap kan verwerven. Het tegengaan van de huidige versnipperde eigendomsstructuur moet de omslag naar een transformatie faciliteren. Een deel van het gebouw wordt gesloopt en een ander deel zal getransformeerd worden naar een meer hedendaagse invulling. De te slopen arm zal vervolgens onthard en als groene zone opgenomen worden in het openbaar domein, zodat er een aantrekkelijke doorsteek ontstaat tussen de Stationsstraat en de Grote Markt, pal in het centrum van de stad. De stad koppelt met twee projecten uit deze oproep in deze galerij dan ook haar ambitie om te vergroenen aan kernversterking en de bestrijding van leegstand.

Tongeren – sloop van een leegstaand handelspand en transformatie van een achterliggende schuur (Maastrichtersteenweg 83)

De stad wil in het centrum een grote en voor het publiek toegankelijke groene zone creëren. Om deze Stadstuin te realiseren heeft het stadsbestuur een erfpacht van 30 jaar afgesloten voor de binnentuin van het gerechtshof. Deze binnentuin wordt opnieuw heraangelegd en doorwaadbaar gemaakt via verschillende toegangspoorten, waarvan één aan de Maastrichtersteenweg. Daarom heeft Stad Tongeren begin dit jaar in deze straat een leegstaand handelspand met een achterliggende schuur aangekocht. Het handelspand wordt gesloopt om plaats te maken voor een groen plein, terwijl het omhulsel van de schuur wordt gerenoveerd en getransformeerd naar een voorportaal van de Stadstuin. de schuur zal geen andere functies meer hebben. De zijgevels van de naastliggende gebouwen worden afgewerkt. Met het plein en het voorportaal kan de stad een ruimtelijke en fysieke verbinding maken tussen de Stadstuin en de handelsas die de handelskern en dus ook de toeristische en economische troeven van de stad versterkt. De Stadstuin zelf wordt geïntegreerd in een groen centrumnetwerk van parken en toeristische trekpleisters zoals Julianus, het Gallo-Romeins Museum, de Kloostertuin en de Grote Markt.

Torhout – transformatie van een leegstaand kantoorgebouw (Burg 28)

Stad Torhout profileert zich als school- en marktstad en wil van het stadscentrum een aangename belevingsruimte maken. Het detailhandelsaanbod in de stad is echter geografisch erg versnipperd. Met dit project wil de stad twee vliegen in één klap slaan: een aangename groene zone creëren en het versnipperde winkel- en horeca-aanbod in het centrum beter connecteren via een trage verbindingsweg door de nieuwe groene site. De stad kocht daartoe recent reeds 3 sites aan: ’s Gravenwinkel om bij de handelskern een rustpunt te creëren in de vorm van een park, Pollet-Hofstraat om een verborgen winkelparking aan te leggen die het centrum van verkeer en parkeerdrukte moet ontlasten, en het voormalige kantoorgebouw van de FOD Financiën. Het stadsbestuur wil nu het leegstaande kantoorgebouw op Burg 28 slopen en heraanleggen als een groene zone die zal aansluiten op park ’s Gravenwinkel en de tuin van het cultureel centrum De Brouckère. Op die manier ontstaat er een groot en doorwaadbaar groen rustpunt in het centrum dat de verschillende detailhandel- en horecazaken met elkaar verbindt en de trekpleisters van de stad zichtbaarder maakt.

Turnhout – aankoop en transformatie van een voormalig schoolgebouw (Begijnenstraat 20-24)

Stad Turnhout wil een groot deel van een schoolgebouw van het GO! aankopen en transformeren naar een groene en publiek toegankelijke zone. De stad is erg actief op vlak van kernversterking en zet ook sterk in op vergroening, ontharding en een daling van het aantal autoverplaatsingen. De oude schoolgebouwen worden afgebroken, op het deel van de site waar de NT2-opleidingen plaatsvinden na. Er wordt een groen en doorwaadbaar centrumplein gecreëerd dat de Luizenpoort zal verbinden met de Grote Markt. De site zal bovendien toegankelijk gemaakt worden vanuit de tuin van het Taxandria-museum. Dit stuk groen ligt momenteel wat verborgen en is daarom onbekend. Door de connectie te maken met het project wordt de museumtuin meer zichtbaar. De aanpalende private bedrijfsgebouwen zullen herontwikkeld worden door een projectontwikkelaar. Een belangrijke randvoorwaarde die daarbij opgelegd wordt is de aanleg van trage verbindingswegen. In dit privaat stuk zijn o.a. horeca, kantoren en diensten toegelaten, maar geen detailhandel. Er zal zo een site ontstaan waar verschillende functies verweven zijn: wonen, onderwijs en buitenschoolse kinderopvang, werken en horeca.

Vilvoorde – aankoop van het Ortshuis (Leuvensestraat 29)

Stad Vilvoorde wil de potentie in het eigen kernwinkelgebied aanboren via een actieve en doorgedreven aanpak: hogere leegstandsbelastingen, leegstaande panden en starters matchen, investeringen in het openbaar domein, de activering van privékapitaal, enz. Deze acties zitten ook vervat in de (tijdelijke) aankoop van het Ortshuis. Dit statige pand, middenin de Leuvensestraat in het kernwinkelgebied, kan ruimte bieden aan ondernemers in de brede zin. Het START.huis, mede gefinancierd via Vlaanderen, kan hier zijn onderkomen vinden en zo uitgroeien tot een plek waar de talenten van Vilvoordenaars maximaal aangeboord worden. Tegelijk is het een strategische aankoop, gezien de stad momenteel een ontwerpend onderzoek laat uitvoeren voor de gehele zone. Het is de ambitie om in het gebied nieuwbouwwinkelpanden te realiseren met daarboven kwalitatieve appartementen en een levendig gevelfront, grenzend aan een nieuw park pal in het centrum. De aankoop van het Ortshuis geeft de stad bovendien de mogelijkheid om later, bij een eventuele doorverkoop, voorwaarden op te leggen rond de functies op het gelijkvloers. Zo waarborgt het stadsbestuur dat dit monumentale pand een toegankelijke, publiekstrekkende functie krijgt en maximaal ten dienste blijft staan van de Vilvoordenaars.

Wevelgem – aankoop van een leegstaand kloostergebouw (Deken Jonckheerestraat 16)

Het gemeentebestuur zal samen met de scholengemeenschap Scholen Aan De Leie een voormalig, leegstaand kloostergebouw aankopen. Het project kadert in het Masterplan Centrum Wevelgem waarin twee grote projecten centraal staan die betrekking hebben op het kloostergebouw. Er is het campusproject waarin de Deken Jonckheerestraat geknipt wordt voor gemotoriseerd verkeer om zo een groene, autoluwe campusomgeving te creëren. De voorziene ontharding in dit campusproject is een onderdeel van ‘Vlaanderen Breekt Uit’. Daarnaast is er het cultuurpleinproject om de bestaande bovengrondse parking aan CC Guldenberg te transformeren naar een gezellig en kleiner marktplein. Om dit te realiseren zullen er nieuwe panden worden gebouwd aan de randen waarin ruimte zal zijn voor horeca-activiteiten. De kloostertuin wordt mee geïntegreerd in het nieuwe plein. Het kloostergebouw zelf zal op termijn een nieuwe invulling krijgen.

Zaventem – transformatie van een voormalige pastorijwoning (Kleine Kerkstraat 15)

De voormalige pastorij van de Sint-Stephanusparochie ligt in de afgebakende kern van Sint-Stevens-Woluwe. De gemeente heeft eerder ook al het Liekendael-park, waarin de pastorij zich bevindt, vernieuwd. De pastorij is momenteel grotendeels leegstaand en onderbenut en moet na transformatie een horecafunctie en polyvalente ruimtes krijgen ter versterking van het sociaaleconomisch weefsel. De gemeente blijft eigenaar van het pand en zal daarom na de transformatiewerken, met o.a. een fysieke connectie met het omliggende park en een ruim terras met zicht op het park, de pastorij via een concessie in de markt te zetten. Zaventem mikt op een brasserie/eetcafé met als voornaamste klanten de lokale bewoners en ondernemers. De polyvalente ruimtes zullen gebruikt kunnen worden voor bedrijfs- en familiefeesten.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.