Vlaggen EU

Vaardigheden voor slimme specialisatie, industriële transitie en ondernemerschap - GTI Antwerpen en Gent

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie

Wie kan gebruik maken van deze subsidie? 

Elke organisatie met rechtspersoonlijkheid kan een EFRO-project indienen. Projecten kunnen worden uitgevoerd door de indiener (promotor) of door een consortium (promotor en copromotoren), indien het staatssteunregime dit toelaat. Uitsluitend (co)promotoren kunnen kosten indienen die voor subsidies in aanmerking komen. 

Welke kosten komen in aanmerking? 

Binnen deze oproep zijn de kostenrubrieken investeringen, werking, externe prestaties, personeel en overhead voorzien. De kosten die voor het EFRO-project in aanmerking komen, zijn vaak ook afhankelijk van het staatssteunregime

Meer informatie over de kostenrubrieken is terug te vinden in de Programmahandleiding

Financiering

Projecten moeten beschikken over een sluitend financieel plan. Bij projectindiening moeten minimaal de cofinancieringsaanvragen toegevoegd worden, indien er sprake is van externe financiers. Ook de eigen bijdrage van de partners (zowel van promotor als van copromotoren) en eventueel het privaat karakter ervan (indien de staatssteunregels dit noodzakelijk maken), moeten aangetoond worden. 

Uitbetaling van EFRO-steun is uitsluitend mogelijk op basis van gemaakte en bewezen kosten. Het project moet dus in eerste instantie in staat zijn om de projectkosten zelf voor te financieren. Vooraleer een project kan goedgekeurd worden, zal de kredietwaardigheid van de (co)promotor aangetoond moeten worden.

Indicatoren

Voor deze oproep zijn volgende indicatoren van toepassing. Bij de opmaak van een projectvoorstel vragen we om een onderbouwde en realistische raming te maken van de bijdrage van jouw project tot elk van deze indicatoren. Deze waarden worden tijdens de uitvoering van het project gemonitord.

Resultaat of Output Indicator Code Naam Indicator
Output RCO16 Deelnames van institutioneel belanghebbenden aan een ondernemingsgezind ontdekkingsproces
Output RCO101 Kmo’s die investeren in vaardigheden voor slimme specialisatie, industriële transitie en ondernemerschap
Output SO114 Aantal vierkante meter nieuwe of gerenoveerde opleidings-infrastructuur
Resultaat RCR02 Private investeringen in project (euro)
Resultaat RCR98 Kmo-personeel dat een opleiding in vaardigheden voor slimme specialisatie, industriële transitie en ondernemerschap voltooit (management)
Resultaat RCR98 Kmo-personeel dat een opleiding in vaardigheden voor slimme specialisatie, industriële transitie en ondernemerschap voltooit (ondernemerschap)
Resultaat RCR98 Kmo-personeel dat een opleiding in vaardigheden voor slimme specialisatie, industriële transitie en ondernemerschap voltooit (groen)
Resultaat RCR98 Kmo-personeel dat een opleiding in vaardigheden voor slimme specialisatie, industriële transitie en ondernemerschap voltooit (overig)

Binnen welke termijn moet een project gerealiseerd zijn? 

De projectduur bedraagt in principe maximaal 3 jaar voor investeringsprojecten en maximaal 2 jaar voor werkingsprojecten. Investeringsprojecten zijn projecten die voor méér dan 50% uit investeringskosten bestaan. 

Let wel, voor deze oproep beogen we projecten die maximaal inzetten op investeringen. Flankerende werkingsactiviteiten zijn, indien het staatssteunregime dit toelaat, niet uitgesloten, maar moeten tot een minimum beperkt worden.

Contact

Adres
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon