Vlaggen EU

Hernieuwbare Energie - GTI Kempen

Wat is de oproep ‘Hernieuwbare Energie - GTI Kempen’ en welke projecten verwachten we?

Binnen deze projectoproep zijn we op zoek naar projecten die inzetten op een versnelde verhoging van hernieuwbare energie in Vlaanderen. De nadruk ligt daarbij vooral op innovatieve piloot- en demonstratieprojecten. We focussen daarbij vooral op investeringsprojecten. Flankerende werkingsactiviteiten (bij uitbouw / exploitatie van infrastructuur) zijn niet uitgesloten, indien het staatssteunregime dit toelaat, maar moeten hoe dan ook beperkt zijn (zowel inhoudelijk als financieel). Bij succesvolle pilots moet vervolgens voldoende aandacht besteed worden aan disseminatie van de projectresultaten. 

Projecten moeten additioneel zijn aan bestaande steunkaders, deze omvatten onder meer

  • Ecologiepremie
  • Call Investeringssteun voor groene warmte, restwarmte, en warmtenetten

Hieronder volgt een toelichting over de specifieke investeringen die we binnen deze projectoproep willen realiseren. 

Naast het verhogen van de energie-efficiëntie zet Vlaanderen binnen het Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030 (NEKP) in op een snellere verhoging van het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix, met een totale reorganisatie van het energiesysteem (van productie over levering en opslag tot consumptie) als ultiem doel.                                            

Concreet kan zich dit vertalen in volgende acties:        

  • Testcases/pilootprojecten inzake hernieuwbare energie die hun potentieel hebben bewezen in eerdere kleinschaligere projecten en/of projecten waarbij hun potentieel theoretisch werd aangetoond, maar nog niet in de praktijk;                        
  • Verdere uitrol van technologieën waarvan reeds in pilootprojecten het potentieel werd bewezen, zoals technologieën voor energieopslag en koppeling van energiesystemen, zoals bijvoorbeeld waterstof gevoed door hernieuwbare energiebronnen. EFRO zal worden ingezet om deze projecten waarvan de realisatie aan een hoog risico blijft onderworpen, en waarvan de financiële terugverdientijd onzeker is, en/of zich spreidt over verschillenden tientallen jaren;        
  • Wegwerken van knelpunten zodat een transitie naar een energiesysteem op basis van hernieuwbare energiebronnen mogelijk wordt gemaakt;       
  • De aanleg van warmtenetten tussen hernieuwbare energiebronnen en warmtevragers;
  • Circulaire hernieuwbare energie: Windmolens, zonnepanelen, gaan gemiddeld 20 à 25 jaar mee. De bouw en afbraak van deze installaties vraagt veel energie. Bovendien zijn deze vaak opgebouwd uit kostbare materialen. EFRO-steun is mogelijk voor innovatieve demonstratieprojecten die de circulariteit van deze installaties bevordert.                                                                

GTI Kempen

Om de territoriale cohesie te versterken, voorziet het EFRO-programma in het instrument van de “Geïntegreerde Territoriale Investeringen” (GTI). Een GTI laat toe dat een specifieke geïntegreerde strategie wordt ontwikkeld, die rekening houdt met de specifieke sociaal - economische en territoriale kenmerken van het gebied. Dit zal een regioversterkende aanpak toelaten, gebaseerd op samenwerking tussen verschillende overheidsniveaus en over administratieve grenzen heen. 

Deze strategie werd beschreven in de startnota GTI Kempen voor de EFRO-programmaperiode 2021-2027. De ingediende projecten moeten inpasbaar zijn in deze startnota. Dit moet duidelijk worden toegelicht in het projectvoorstel (cf. ‘link met het beleid’ in het aanvraagformulier).

Contact

Adres
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon