Vlaggen EU

Duurzame multimodale stedelijke mobiliteit GTI West-Vlaanderen

Wie kan van deze subsidie gebruik maken en waar moet je rekening mee houden?

Wie kan gebruik maken van deze subsidie? 

Elke organisatie met rechtspersoonlijkheid kan een EFRO-project indienen. Projecten kunnen worden uitgevoerd door de indiener (promotor) of door een consortium (promotor en copromotoren), indien het staatssteunregime dit toelaat. Uitsluitend (co)promotoren kunnen kosten indienen die voor subsidies in aanmerking komen. 

Het is een belangrijke voorwaarde dat jouw EFRO-project  aansluit op een klimaatplan (SEAP) van het lokaal bestuur waar het project uitgevoerd wordt. Dit klimaatplan moet goedgekeurd zijn door de gemeenteraad. Samenwerking met andere lokale besturen binnen het project wordt aanbevolen. Deze hoeven zelf niet over een klimaatplan te beschikken. Projecten kunnen zowel uitgevoerd worden door lokale besturen als door andere organisaties, zolang voldaan is aan de voorwaarde van inpasbaarheid in een klimaatplan van een lokaal bestuur.

Daarnaast moet  het EFRO-project ook aansluiten op het mobiliteitsplan van de lokale overheid waar het EFRO-project wordt uitgevoerd.

Het SEAP en het mobiliteitsplan vormen verplichte bijlages bij het indienen van een EFRO-project.

Welke kosten komen in aanmerking? 

Binnen deze oproep zijn de kostenrubrieken investeringen, werking, externe prestaties, personeel en overhead voorzien. De kosten die voor het EFRO-project in aanmerking komen, zijn vaak ook afhankelijk van het staatssteunregime. Als het project onder de staatssteunregels valt, mogen in geen geval al onomkeerbare activiteiten (werken, aanstellen aannemer,…) worden uitgevoerd of kosten worden gemaakt vóór indiening in de EFRO-applicatie. 

Meer informatie over de kostenrubrieken is terug te vinden in de Programmahandleiding

Financiering

Projecten moeten beschikken over een sluitend financieel plan. Bij projectindiening moeten minimaal de cofinancieringsaanvragen toegevoegd worden, indien er sprake is van externe financiers. Ook de eigen bijdrage van de partners (zowel van promotor als van copromotoren) en eventueel het privaat karakter ervan (indien de staatssteunregels dit noodzakelijk maken), moeten aangetoond worden. 

Uitbetaling van EFRO-steun is uitsluitend mogelijk op basis van gemaakte en bewezen kosten. Het project moet dus in eerste instantie in staat zijn om de projectkosten zelf voor te financieren. Vooraleer een project kan goedgekeurd worden, zal de kredietwaardigheid van de (co)promotor aangetoond moeten worden.

Indicatoren

Bij de opmaak van een projectvoorstel vragen we om een onderbouwde en realistische raming te maken van de bijdrage van jouw project tot elk van deze indicatoren. Deze waarden worden tijdens de uitvoering van het project gemonitord. Voor deze oproep zijn volgende indicatoren van toepassing.

Output of resultaat Indicator code Naam indicator
Output RCO 58 Ondersteunde specifieke fietsinfrastructuur
Output SOI 24 Aantal weggewerkte knelpunten gericht op multimodaliteit voor goederenverkeer
Output SOI 25 Aantal ondersteunde demonstraties en pilots die leiden tot verbeterde stedelijke mobiliteit
Output RCO 60 Steden en gemeenten met nieuwe of gemoderniseerde gedigitaliseerde stadsvervoerssystemen
Resultaat  RCO 64 Jaarlijks aantal gebruikers van specifieke fietsinfrastructuur
Resultaat  STI 01 Aantal mensen dat gebruik maakt van verbeterde stedelijke mobiliteit
Resultaat  SRI 02 Bijkomend tonnage dat duurzaam wordt vervoerd

Binnen welke termijn moet een project gerealiseerd zijn? 

De projectduur bedraagt in principe maximaal 3 jaar voor investeringsprojecten en maximaal 2 jaar voor werkingsprojecten. Investeringsprojecten zijn projecten die voor méér dan 50% uit investeringskosten bestaan. 

Projecten die onderhevig zijn aan de staatssteunregels mogen in geen geval starten vóór indiening in de EFRO-applicatie. Let wel, voor deze oproep beogen we projecten die maximaal inzetten op investeringen. Flankerende werkingsactiviteiten zijn, indien het staatssteunregime dit toelaat niet uitgesloten, maar moeten tot een minimum beperkt worden. 

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon