Vlaggen EU

Duurzame multimodale stedelijke mobiliteit GTI West-Vlaanderen

Wat is de oproep ‘Duurzame multimodale stedelijke mobiliteit’ en welke projecten verwachten we?

Binnen deze projectoproep zijn we op zoek naar projecten die inzetten op het bevorderen van duurzame multimodale stedelijke mobiliteit in Vlaanderen. We focussen daarbij vooral op investeringsprojecten. Flankerende werkingsactiviteiten (bij uitbouw / exploitatie van infrastructuur) zijn niet uitgesloten, indien het staatssteunregime dit toelaat, maar moeten hoe dan ook beperkt zijn (zowel inhoudelijk als financieel). Louter werkingsprojecten komen voor deze projectoproep niet in aanmerking.
Projecten moeten additioneel zijn aan bestaande steunkaders, deze omvatten onder meer

 • Fietsfonds
 • Vlaamse Kaaienprogramma
 • Hoppinpunten
 •  …

Hieronder volgt een toelichting over de specifieke investeringen die we binnen deze projectoproep willen realiseren. 

Het bevorderen van een duurzame multimodale stedelijke mobiliteit werd reeds bestempeld als één van de grootste uitdagingen. Op vlak van personenvervoer blijft de auto het dominante vervoersmiddel en kent Vlaanderen een gebrekkige aansluiting tussen vervoersmodi; voor goederenverkeer is binnen de beschikbare infrastructuur, waterwegen in het bijzonder, nog veel potentieel om de congestie en CO2-uitstoot terug te dringen door multimodaliteit.

Concreet kan zich dit vertalen in volgende acties:

 • Verdere uitrol van mobipunten als bijdrage aan de modal shift en ontwikkeling van alternatieve / duurzame mobiliteitsmodi, o.m. via het voorzien van aangepaste overstapinfrastructuur, fietsenstallingen, laadpalen, …;
 • Verdere uitrol fietssnelwegen (fietsinfrastrucuur). EFRO zal zich specifiek richten op het wegwerken van knelpunten op deze fietssnelwegen d.m.v. zogenaamde ‘kunstwerken’;
 • Multimodale infrastructuurprojecten specifiek gericht op de omslag van de vrachtwagen naar meer duurzame infrastructuur zoals spoor en binnenvaart;
 • Lokale distributieprojecten;
 • Projecten die de randvoorwaarden voor groene mobiliteit verbeteren; 
 • Wegwerken van de barrières die de overstap naar duurzame transportmodi in de weg staan;

GTI West-Vlaanderen

Om de territoriale cohesie te versterken, voorziet het EFRO-programma in het instrument van de “Geïntegreerde Territoriale Investeringen” (GTI). Een GTI laat toe dat een specifieke geïntegreerde strategie wordt ontwikkeld, die rekening houdt met de specifieke sociaal - economische en territoriale kenmerken van het gebied. Dit zal een regioversterkende aanpak toelaten, gebaseerd op samenwerking tussen verschillende overheidsniveaus en over administratieve grenzen heen. 

Deze strategie werd beschreven in de startnota GTI West-Vlaanderen voor de EFRO-programmaperiode 2021-2027. De ingediende projecten moeten inpasbaar zijn in deze startnota. Dit moet duidelijk worden toegelicht in het projectvoorstel (cf. ‘link met het beleid’ in het aanvraagformulier).

Oproepspecifiek

Bij deze oproep gelden bijkomend volgende specifieke voorwaarden en aandachtspunten: 

 • Cf. bovenstaande: het project moet duidelijk inpasbaar zijn in en uitvoering geven aan de strategie van de GTI West-Vlaanderen, zoals omschreven in de startnota voormeld. 
 • Deze oproep richt zich op het versnellen van de verduurzaming van het goederentransport en de transport-logistieke infrastructuren. 
 • Deze oproep richt zich hierbij specifiek op de flankerende realisatie van duurzaam ingerichte efficiënte en veilige vrachtwagenparkings, met prioritaire focus op grensovergangen in het licht van afwijkende regelgevingen voor het (uitzonderlijk) vrachtvervoer tussen regio’s, als onderdeel van een globaal duurzaam goederentransport-plan. 
 • Het project dient aandacht te hebben voor de disseminatie van de projectresultaten, waarbij deze kunnen worden uitgerold naar andere poorten. 

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon