Duurzame bereikbaarheid van de kernen

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen
Terug naar Projecten

Goedgekeurde projecten oproep 2022 (A - Z)

Boom – project 1

De zone rondom de Pachterslei is een voormalige industriële site die na het wegtrekken van de baksteenindustrie en jarenlange leegstand volop herontwikkeld wordt. De site is centraal gelegen pal naast de voornaamste handelsstraten en zal er ook beter mee verbonden worden. Naast residentiële nieuwbouw wordt er ook werk gemaakt van een muziekacademie, cultuurcafé en polyvalente cultuurzaal. Er zal ook ruimte zijn voor een park en een publieke parking met 160 plaatsen. In kader van dit ruimere project worden subsidies toegekend voor de ontsluiting van de publieke parkeergarage, de aanleg van twee fietsenstallingen in de parkzone en het installeren van nieuwe signalisatie en bewegwijzering.

Boom – project 2

Het gemeentebestuur wil de Antwerpsestraat, een belangrijke verkeersas in het centrum met veel bedrijvigheid heraanleggen met een duidelijke focus op actieve weggebruikers, meer groen en grotere horecaterrassen. Er komt ook een verbeterde signalisatie voor wayfinding naar het handelscentrum en autoparkings. De handelskern wordt via de aanleg van twee doorsteken in de Blauwstraat beter verbonden met de nieuwe woonontwikkelingen rondom de Pachterslei.

Bree

Het stadsbestuur wil afstappen van de concurrentiestrijd tussen centrum en grote baanwinkels in de periferie om parkeerplaatsen en autobereikbaarheid en zich in plaats daarvan toeleggen op beleving en het aantrekken van actieve weggebruikers. De vernieuwing van de Witte Torenwal kadert in een breder project waarin zowel de historische binnenstad als de kleine ring errond heraangelegd worden, en waarvan verschillende onderdelen reeds gerealiseerd zijn. De herinrichting van deze zijde van de kleine ring bouwt verder op de optimalisatie op vlak van bereikbaarheid, duurzaamheid en bedrijvigheid die werd ingezet in de vorige fases. Ondergronds komt een modern rioleringsstelsel, vervolgd door een volledige bovengrondse heraanleg van gevel tot gevel met een focus op groen en duurzame verkeersmodi. Aan de buitenzijde komt een vrijstaande fietsring. Aan de binnenzijde ligt de focus dan weer op bestemmings(fiets)verkeer. De wagen is niet welkom in deze zone, maar maakt plaats voor veel groen en doorwaadbare verblijfsruimtes, die op de Witte Torenwal de hoofdrol zullen spelen. Tot slot schakelt de stad om naar een sturend in plaats van vraagvolgend parkeerbeleid en wordt er zodoende maximaal ingezet op ondergronds parkeren in deze zone.

Brugge

Sinds de lancering van het mobiliteitsplan in 2016 nam Stad Brugge al grote stappen naar een duurzamere bereikbaarheid van de binnenstad en haar handelskern. Dit via een combinatie van push- en pullmaatregelen. Om een grotere sprong richting een duurzame bereikbaarheid van de handelskern te maken, is een geïntegreerde en gedragen totaalaanpak nodig. Het finale doel van dit project is het creëren van een handelskern die een place to be is en niet louter een place to buy. Daartoe wordt er ingezet op beleving enerzijds en leefbaarheid anderzijds, zowel voor bezoekers als voor inwoners, op efficiënte en duurzame logistieke stromen en op een goede en duurzame bereikbaarheid. Om dit te bereiken wil Brugge het autoluwe karakter van de kern doordacht uitbreiden op een participatieve manier samen met haar bewoners en ondernemers. Ook zal de stad verschillende aanpassingen doen aan het openbaar domein in functie van de shopervaring en

leefbaarheid in de binnenstad. Ten slotte zal er sterk ingezet worden op een duurzamere stedelijke logistiek door onder andere het stimuleren van cargofietsen bij de lokale ondernemers.

Denderleeuw

De aanleg van de parking Paristyl, nabij het station van Denderleeuw, kadert in de ambitie van de gemeente om haar handelskernen beter bereikbaar te maken. De parking moet het op één na grootste mobipunt van Oost-Vlaanderen worden waar het autoverkeer samengeknoopt wordt met wandelverkeer, openbaar vervoer en bovenlokale fietsmobiliteit (fietssnelwegen F415, F416, F209). De nieuwe parking moet dus de motor worden voor de multimodale bereikbaarheid van het kernwinkelgebied rond het station en de hele binnenstad, maar moet ook de leegstand en verloedering in de stationsomgeving helpen verminderen. Parking Paristyl zal 38 parkeerplaatsen bevatten en de gemeente voorziet ook de nodige bomen, ontharding en omliggende groenbuffers

Genk

Op basis van het merkprofiel ‘Vallei van Werelden’ van de bovenlokale handelsstraat Stalenstraat wil de stad Genk concrete acties ontwikkelen die erop gericht zijn de handelszaken in de Stalenstraat én het handelsgebied te ondersteunen in het vormgeven, profileren en vermarkten van hun handelszaak en -straat. Uit het tweeëneenhalf jaar durende participatietraject kwam onder andere naar voren dat de handelaars, bewoners en bezoekers van de Stalenstraat willen dat er meer ruimte komt voor aangename verblijfsplekken in de straat, met voldoende ruimte voor voetgangers en voor het plaatsen van terrassen. Met dit project wil de stad op een weloverwogen locatie de as van de rijbaan verleggen zodat er meer plaats komt voor de inrichting van dergelijke verblijfsplekken. Een van de doelstellingen is het creëren van een aantrekkelijke terrasomgeving ingericht voor de huidige en toekomstige horeca-uitbaters. Deze ingreep heeft bovendien een snelheidsremmend effect op het autoverkeer, waardoor de verkeersveiligheid wordt verhoogd. Er zal ook de nodige aandacht gaan naar het bijkomend vergroenen van de straat en het integreren van blauwgroene infrastructuur in het straatbeeld om een visuele link met de Stiemervallei te maken.

Gent – project 1

Om tegemoet te komen aan de vraag naar laadinfrastructuur wil Stad Gent vier laadeilanden uitbouwen op strategische locaties. Een laadeiland is een clustering van laadinfrastructuur om zo het aanbod aan laadinfrastructuur en de bereikbaarheid van de stad te verhogen. De combinatie van verschillende laadpalen op één hoogspanningscabine maakt slim laden mogelijk via een slimme sturing van de elektriciteit. De laadeilanden zullen een positieve impact hebben op de bereikbaarheid van en bedrijvigheid in de kern door meer laadgelegenheden te voorzien voor elektrische vervoersmiddelen. Daarnaast kaderen de laadeilanden in het Globale Laadplan van Stad Gent en dragen ze bij aan de klimaatambities van de stad. De locaties waar de laadeilanden ingepland zullen worden dienen nog bepaald te worden. De laadeilanden zullen publiek toegankelijk zijn voor verschillende doelgroepen waaronder taxi's, logistiek, particulieren en dergelijke.

Gent – project 2

Het Gentse stadscentrum brengt belangrijke verblijfsfuncties samen, zoals wonen, werken, winkelen en vrije tijd, met een bijhorende (boven)lokale aantrekking. Een belangrijke doelstelling voor de stadskern is dan ook multimodale basisbereikbaarheid. Met de ontwikkeling van een multimodaal en toekomstbestendig verkeersdashboard wil Stad Gent verder inzetten op de digitalisering en uitbreiding van haar mobiliteitsadvies en informatieverstrekking. Dit verkeersdashboard wordt een webgebaseerde, smartphonevriendelijke toepassing om de burger (zowel bewoners als bezoekers

van de stad) te ondersteunen in zijn mobiliteitskeuzes door middel van real-time data in een kaartweergave. Het dashboard kan zowel voor vertrek als tijdens de trip interessant zijn, en zal informatie bevatten zoals parkeerbezettingsdata (parkings, P+R’s en fietsparkings), de actuele beschikbaarheid van infrastructuur zoals laadpalen en deelsystemen, belangrijke actuele wegafsluitingen als gevolg van wegenwerken of evenementen, enzoverder. De ontwikkeling van dit dashboard wordt eveneens voorgelegd en besproken met andere Vlaamse centrumsteden.

Geraardsbergen

Geraardsbergen wenst met structurele ingrepen in het openbaar domein haar handelskern in te richten op maat van de trage weggebruikers en op deze manier een aangename kern te creëren voor inwoners en bezoekers. In dit project zal de stad werken aan de herinrichting van het Stationsplein met meer plaats voor groenelementen, en het terugschroeven van de aanwezigheid van auto’s in combinatie met een aangename wandel- en fietszone langs de straten van het plein. Concreet zal de stad meer plaats voor horecaterrassen creëren wat moet resulteren in een leuke beleving en economische heropleving van het plein, straten in de handelskern opnieuw aanleggen met minder parkeerplaatsen waardoor er meer ruimte vrijkomt voor fietsers en voetgangers en het straatbeeld sterk vergroenen.

Heist-op-den-Berg

Het Gouden Kruispunt op de Leopoldlei, Bergstraat, Frans Coeckelbergsstraat en Oude Godstraat – ook gekend als de Gouden Driehoek van Heist-op-den-Berg – is hét herkenningspunt in de gemeente. Het is het kruispunt waar de handelsas van de Bergstraat start, ‘den Berg’ zichtbaar is, lokale sociaal-culturele voorzieningen zijn en waar tot vandaag een belangrijke doorgangsas is. De gemeente wil nu inzetten op een bloeiende, levendige kern waar de belevingskwaliteit van deze locatie weer centraal gezet wordt. Doorgaand verkeer zal uit het centrum gehaald worden door een omleiding langs een rondweg en een rotonde. Er komt meer ruimte voor beleving en evenementen door een uitbreiding van horecaterrassen en de creatie van een evenementenplein onderaan ‘Den Berg’ dat verbonden zal worden met het openluchtamfitheater van de naastgelegen academie. Verder zal er ook ingezet worden op ontharding en vergroening.

Herzele

De gemeente Herzele heeft een mooi centrum met een beschermde bomenrij van 67 platanen die meer dan 100 jaar oud zijn en een historisch Schepenhuis. Met dit project wil het gemeentebestuur de omgeving rond het Schepenhuis en de Groenlaan een boost geven. De huidige banale parkeerplaatsen rond het Schepenhuis krijgen een groene en toegankelijke upgrade. Het aantal parkeerplaatsen op de Groenlaan wordt herbekeken zodat er meer ruimte komt voor groen, beleving en horeca, en er komt ook een shift naar meer kortparkeren. De gemeente wil een nieuwe parking aanleggen op de locatie waar nu ’t Zaagske is en zal een nieuw circulatieplan onderzoeken. Het gemeentebestuur zal tenslotte opportuniteiten voor bijkomende vergroening en ontharding bekijken, zoals de aanleg van grazige bermen en het terugbrengen van een historische gracht.

Hoeselt

De gemeente wil haar handelskern versterken door ruimtelijk slecht ingeplande handelszaken – grote vestigingen die veel verkeer en parkeerbehoefte met zich meebrengen te vestigen in een nieuwe detailhandelszone. Zo komt er ruimte vrij voor kleinere handelszaken en horeca in de dorpskern. Het Kioskplein wordt heringericht met een smaller wegprofiel ten voordele van trage weggebruikers en ruimere horecaterrassen. De horecaterrassen staan er nu op een helling en worden waterpas gemaakt voor een drempelloze toegang. De verblijfskwaliteit wordt verder verhoogd door een aantal parkeerplaatsen te ontharden en vervangen door groen, en door bijkomend straatmeubilair te voorzien. Op de hoek met de Hulstraat komt een hoppinpunt met een bushalte en een fietsenparking. Verder zullen in de dorpskern verschillende snelheidsremmende maatregelen geïmplementeerd worden, zoals een maximumsnelheid van 30 km/u

Izegem

Om het handelscentrum beter bereikbaar te maken wordt in Izegem ingezet op drie pijlers. Ten eerste zullen er bijkomende parkeerplaatsen gecreëerd worden met de bouw van een nieuwe parkeerhaven in de Nieuwstraat, zodat de centrale winkelstraat beter bereikbaar wordt voor automobilisten en er opportuniteiten komen voor meer open en groene ruimte in een heel dense omgeving. Het biedt ook de kans om het langsparkeren in de smalle Nieuwstraat weg te nemen en daardoor een meer attractieve en verkeersveilige situatie te krijgen. Ten tweede zal er een parkeerbeleidsplan opgemaakt worden met een focus op kortparkeren in het stadscentrum. En ten derde komt er een heraanleg van de Korenmarkt, een onderdeel van het grotere plan ‘Vlot op weg in Izegem’ om de grijze en onveilige centrumbrug om te vormen naar een brugpark, gekoppeld aan de invoering van een nieuw bereikbaarheidsplan.

Kapellen

De gemeente Kapellen wil haar kern versterken door enerzijds het herinrichten en renoveren van het Promenadeplein (huidige Vredestraat), en anderzijds het implementeren van een nieuwe parkeerroute. Het huidige Promenadeplein oogt zeer rommelig, bevat weinig groen en voedt overlast. De bushalte op de rijbaan en het verkeer uit de Vredestraat zorgen voor een moeilijke situatie op de ovonde waar ze de doorstroming en verkeersveiligheid belemmeren. De doelstelling voor de omvorming van de driehoekige ruimte tussen de Vredestraat en de Antwerpsesteenweg tot het nieuwe Promenadeplein is drieledig: ten eerste het verhogen van de belevings- en gebruikswaarde, ten tweede meer ruimte voorzien voor de lokale handel en horeca en tenslotte het praktisch implementeren van een duurzame mobiliteitsvisie gericht op het reduceren van het autoverkeer én het verhogen van het comfort voor de actieve weggebruiker. Om dit te realiseren wordt de Vredestraat autoluw gemaakt voor doorgaand verkeer. Daarnaast wordt de bushalte verplaatst en komt het fietspad meer naar het plein toe zodat het doorgaand verkeer op de Antwerpsesteenweg niet langer wordt gestremd.

Landen

De gewestweg N283 loopt als de Stationsstraat dwars door de handelskern van Landen. De gemeente wil van de Stationsstraat een rustige en aangename winkelstraat maken en zal daarom de straat herinrichten als éénrichtingsstraat, zodat het autoverkeer en het aantal straatparkeerplaatsen er sterk gereduceerd worden en er meer ruimte komt voor fietsers en wandelaars. De nieuwe inrichting zal bovendien het van winkel tot winkel rijden ontmoedigen, zodat winkelbezoekers aangemoedigd worden om in de randparkings te parkeren. Het gereduceerde autoverkeer zal verspreid opgevangen worden door de parallelle straten. Ook het door de Stationsstraat doorgesneden Marktplein wordt heraangelegd, met opnieuw een reductie van het aantal straatparkeerplaatsen en meer ruimte voor horecaterrassen, groen en water. Het plein moet daardoor een echte ontmoetingsplek worden

Leopoldsburg

In garnizoensstad Leopoldsburg opent binnenkort het museum Liberation Garden dat een attractiepool zal vormen in de regio met naar verwachting 50.000 extra bezoekers. Het gemeentebestuur wil een groot aantal bezoekers met de trein laten toekomen en zet daarom in op een betere verbinding tussen station, museum en handelskern. Door spel en historische verhalen te introduceren in de publieke ruimte wil Leopoldsburg museumbezoekers naar de handelskern gidsen. Liberation Garden vertelt onder meer het verhaal van de legendarische operatie ‘Market Garden’, een gewaagde veldslag in september 1944 tijdens de Tweede Wereldoorlog. Leopoldsburg wil dit verhaal ook mee introduceren in de publieke ruimte als een route van spel en expositie die loopt van het station tot het museum dwars door de handelskern. Ook de aanleg van een inclusieve speelfortroute maakt hier deel van uit. Daarnaast wordt de verblijfsruimte in de kern vergroot door grotere horecaterrassen te voorzien en in te zetten op ontharding.

Lint

Lint kampt met relatief veel leegstand in haar dorpskern. Nochtans geven bewoners aan dat er nood is aan lokale winkels. De dorpskern wordt gekenmerkt door het grote aantal parkeerplaatsen, zowel langs de vier hoofdassen als op specifieke parkings. De ambitie is om enerzijds overbodige parkeerplaatsen te schrappen en anderzijds het parkeren in het centrum in tijd te beperken via een beleid van kortparkeren. Het gemeentebestuur zal daarom laten onderzoeken hoeveel parkeerplaatsen er kunnen verdwijnen in ruil voor een groene en kwalitatieve beleefruimte. Een cultuurruimte met grotere horecaterrassen is hierbij wenselijk. De gemeente wil verder ook de verbinding tussen de twee groene longen in het centrum versterken en expliciteren en zo een aangename en veilige, trage noord-zuidverbinding creëren voor voetgangers en fietsers. De handelskern vormt hier vandaag een belangrijk hiaat in het groenblauwe netwerk doorheen de kern.

Ninove

Het project maakt deel uit van een masterplan voor de globale herontwikkeling van het centrum van Ninove. Binnen dit project worden het Oudstrijdersplein, de Beverstraat, de Lavendelstraat, Dam en de Kardeloodstraat aangepakt. Er zal zowel op visueel, ruimtelijk als ecologisch vlak gestreefd worden naar een maximale kwaliteit met een goed evenwicht tussen ruimtelijke, sociaal-culturele, ecologische en economische factoren. De ruimtelijke kwaliteit wordt versterkt door een herziening van het straatprofiel waarbij meer ruimte wordt gegeven aan de trage weggebruikers en waar parkeerplaatsen via kortparkeren optimaal worden gekoppeld aan winkels. De herinrichting geeft meer aandacht aan de aanwezige gevels en winkels en een meer uitgesproken identiteit voor de locatie. Er komen ook betere verbindingen met collectieve ruimten en functies. De open ruimte zal ingericht worden als een sociale omgeving waarbij actie en interactie tussen de mens centraal staat. Het project zet in op een omgeving voor jong en oud en biedt ruimte aan de verschillende evenementen die eigen zijn aan de stad.

Oostende

Stad Oostende streeft naar een modal shift waarbij het autoverkeer in de binnenstad sterk gereduceerd wordt. Eén van de instrumenten om dit te verwezenlijken is de aanleg van diverse randparkings buiten het centrum. De huidige parking aan het Maria Hendrika-parking heeft momenteel rond de 300 parkeerplaatsen en is goed ontsloten. Ze ligt bovendien op wandelafstand van de handelskern en nabij een nieuw woonproject en publieke voorzieningen (o.a. scholen en politie) en instellingen (o.a. FOD Financiën en leger). De stad wil de parking fors uitbreiden met een verdrievoudiging van het aantal parkeerplaatsen en de energie deels opwekken via zonnepanelen. De parking wordt ook een hoppinpunt: er komen parkeerplaatsen voor verschillende vervoersmodi en de parking zal verbonden worden met het openbaar vervoer en deeltransportsystemen. Dankzij het project kan de stad in het centrum meer beleving, groen en ontharding binnenbrengen.

Oostkamp

Om het handelskerngebied aantrekkelijker te maken én meer ruimte te geven voor rust, vergroening, verblauwing (water), ontmoeting, beleving en veiligheid (vooral voor de trage weggebruikers) wil de gemeente Oostkamp minder stilstaande auto’s in de straten. Het is in deze context dat de Schooldreef een ware metamorfose zal ondergaan. De straat ligt pal in het centrum en kan voor de gemeente meer betekenen dan de parking die ze nu is. Zoals bepaald in het masterplan voor Oostkamp-centrum wordt de Schooldreef een groene beleefstraat. Centraal in het ontwerp staat een gezellig autovrij plein met ruimte voor een zonnig horecaterras, ontmoeting, winkelen en kuieren. Het straatgedeelte wordt ingericht als een woonerf met parkgevoel. De vernieuwde straat is gericht op bestemmingsverkeer. Het bijkomende groen en de ontharding van liefst 1.600 m² zorgen voor meer zuurstof, afkoeling en waterdoorlaatbaarheid. Zo draagt de gemeente haar steentje bij in de strijd tegen klimaatverandering en creëert ze een kwalitatieve verpozingsruimte voor bewoners en bezoekers. De gratis publieke ondergrondse parking zorgt ervoor dat de bereikbaarheid van de handelskern nog versterkt wordt.

Oud-Turnhout

De gemeente zal de komende jaren de dorpskern ingrijpend aanpassen. De straten worden verkeersveiliger gemaakt volgens het STOP-principe waarbij er dus meer ruimte komt voor wandelaars en fietsers, er komt meer beleving door in te zetten op groen en waterpartijen, ontmoetingsplekken en grotere horecaterrassen, en erfgoed en ander waardevol patrimonium wordt zichtbaarder gemaakt. De herinrichting zal in 3 fases verlopen, waarvan de 2e fase voorwerp is van het gesubsidieerd project. Het betreft de herinrichting van de ventweg van de gewestweg tussen Turnhout en Mol naar een boulevard. De huidige situatie met een groot aantal parkeerplaatsen en veel verkeersonveiligheid zal verdwijnen ten voordele van meer ruimte voor fietsers, wandelaars, horeca en detailhandel. Bovendien wordt er ook een weg geknipt waardoor extra ruimte vrijkomt en een verkeersonveilig punt in de gemeente verdwijnt.

Peer

De Stad Peer pakt de duurzame bereikbaarheid van haar kernwinkelgebied aan in de Kerkstraat, Markt en Oudestraat, allen gelegen binnen de Vesten, met als voornaamste uitgangspunt een aantrekkelijke en samenhangende verblijfsruimte voor voetgangers en fietsers. De stad heeft ook aandacht voor de historische bebouwing en stelt de horecabeleving als overkoepelende factor voorop. Het horecabelevingsplan voorziet in vijf ingrepen in het publiek domein: een knip in een doodlopende straat zodat er terrassen geïnstalleerd kunnen worden, terrassen omgeven door groene flaneerzones, het toevoegen van groenbeleving in de Kerkstraat en Oudestraat, een permanente fietsenstalling op de Markt en het aantrekkelijker maken van de steegjes.

Puurs-Sint-Amands

De gemeente Puurs-Sint-Amands wil de inrichting van het openbaar domein in het kernwinkelgebied aanpassen aan de moderne vereisten van een handelscentrum van de 21ste eeuw. De Hoogstraat en het Dorpshart zullen structureel worden aangepakt waardoor het veiligheidsgevoel van de actieve weggebruikers zal worden verhoogd, net zoals de beleving van de shoppers. De rijweg in de Hoogstraat wordt verbreed om zo vooral de fietser meer plaats te geven. Parkeerplaatsen die er in de smalle stukken nog waren, worden naar de centrumparking verplaatst, in bredere stukken wordt

kort parkeren ingevoerd om de rotatie van wagens te stimuleren. Het Dorpshart wordt onthard en er worden groene eilanden gecreëerd met waterpartijen en een diversiteit aan bomen qua groeivorm, winterhardheid, herfstverkleuring en bloei. Tevens wordt ervoor gezorgd dat het plein ook multifunctioneel kan worden ingezet en een trekpleister blijft bij evenementen.

Roeselare

Voor bezoekers aan het kernwinkelgebied van Roeselare is het niet altijd duidelijk hoe ze in de zone moeten geraken, waar ze moeten parkeren en hoe ze zich in de zone moeten verplaatsen. De stad wil daarom werk maken van een intuïtieve belevingsroute in de handelskern zodat bezoekers organisch naar de kern worden geleid zodra ze Roeselare binnenkomen. Dit omhelst 4 fases: vlot de meest logische parking bereiken d.m.v. een communicatiecampagne en slimme verwijsborden; meer beleving, veiligheid en een betere ‘wayfinding’ in de parkings; een betere ‘wayfinding’ van de parkings naar het handelscentrum; en meer basisbehoeften, rustpunten en beleving en een meer zichtbare identiteit en in de handelskern, waarbij werk zal worden gemaakt van aantrekkelijkere pleinen en straten met meer groen en ontharding en een thematische aankleding. De identiteit zal opgebouwd worden rond het wielrennen.

Schilde

De Turnhoutsebaan is met zo’n 150 handelaars de voornaamste winkelstraat van Schilde. De gewestweg wordt op korte termijn heraangelegd waardoor een groot aantal straatparkeerplaatsen zal verdwijnen, wat de reeds bestaande parkeerdruk in de handelskern van de gemeente sterk zal doen toenemen. Schilde werkt daarom aan enerzijds het stimuleren van fiets- en deelautogebruik, en anderzijds aan clusterparkings in de buurt van de Turnhoutsebaan. Clusterparkings hebben een aantal voordelen: ze gaan een versnippering van straatparkeerplaatsen over heel de gemeente tegen, ze stimuleren funshopping omdat meer mensen meer winkels passeren, en ze faciliteren een slim bewegwijzeringsysteem voor verbeterde verkeersstromen. Het perceel waarop de parking komt is goed ontsloten en ligt vlakbij de Turnhoutsebaan. De clusterparking zal ongeveer 100 bijkomende parkeerplaatsen creëren

Sint-Niklaas

In de kernstad van Sint-Niklaas bevinden zich meer dan 33.000 parkeerplaatsen, waarvan 2/3e in private parkings. Een groot deel van deze parkeercapaciteit wordt vandaag niet optimaal benut: vooral ’s avonds, ’s nachts en in weekends blijven heel wat plaatsen leeg terwijl de parkeerdruk in het centrum dan net het hoogst is. De stad wil daarom 5 private parkings ter beschikking stellen aan bewoners en/of bezoekers om de parkeercapaciteit te verhogen zonder nieuwe, dure parkings te moeten aanleggen. Er werden 20 parkings geïdentificeerd, waarvan er 5 in dit project worden opgenomen. Samen met een slim parkeer- en verkeersgeleidingssysteem moet dit de verkeers- en parkeerdrukte in de binnenstad reduceren en meer ruimte genereren voor detailhandel, horeca, cultuur en evenementen. Zowel de aanpassingen aan de private parkings als de herinrichting van de vrijgekomen ruimte zullen gepaard gaan met ontharding en meer groen.

Tervuren

In de Hoornzeelstraat is er een nood aan bijkomende parkeercapaciteit voor fietsen. De straat vormt min of meer de oostelijke grens van de handelskern en ligt vlakbij een bushalte. Het gaat dus om een strategische locatie voor zowel fietsers die het centrum willen bezoeken als fietsers die willen overstappen op de bus. Acht haakse parkeerplaatsen worden omgevormd naar een overdekte fietsenstalling met rondom groen op een pleinstructuur. Er worden 14 fietsbeugels voorzien met plaats voor 28 fietsen, waarvan 16 overdekt, en extra ruimte voor bakfietsen. De mindervalidenparkeerplaats en de parkeerplaatsen voor het laden van elektrische voertuigen worden uiteraard behouden. Flankerend zal de Hoornzeelstraat heringericht worden naar een enkelrichtingsstraat richting Paardenmarktstraat, zodat er meer ruimte vrijkomt voor een actief gebruik van het openbaar domein.

Turnhout

Een kleinschalig project voor de plaatsing van een beveiligde fietsenstalling aan de rand van de handelskern en een belangrijke fietsroute door het centrum. De fietsenstalling is bestemd voor zowel centrumbezoekers als werknemers in de nabijgelegen horeca- en retailzaken. De stad heeft relatief veel fietsverplaatsingen vergeleken met andere centrumsteden, maar de inwoners hebben aangegeven dat er onvoldoende fietsenstallingen zijn met 'wildparkeren' als gevolg. Bovendien wil de stad meer bezoekers uit de omliggende gemeenten per fiets naar het centrum laten komen. Er wordt voldoende ruimte voorzien voor duurdere elektrische fietsen en de fietsenstalling zal daarom overdekt en beveiligd zijn. Er zal ook de nodige aandacht gaan naar het ontwerp en de harmonie met de onmiddellijke omgeving.

Waregem

In Waregem is er een unieke nabijheid van sport, cultuur, jeugd, zorg, wonen en lokale handel in het centrum van de stad. Momenteel is er een fysieke scheiding tussen de grijze Esplanade, met vooral de commerciële en de culturele cluster, en het groene Regenboogpark waar vooral sport, jeugd en zorg een plek hebben. Die vlakke grijze barrière wordt in dit project omgevormd tot een zachte groene helling. Op die manier ontstaat een duurzame verbinding tussen de reeds uitgebouwde belevingsclusters die een sterk drempelverlagend effect moet genereren. De sterk verbeterde connectie tussen de stadsrand en het kernwinkelgebied brengt hierdoor ook het winkel-wandelcomfort naar een hoger niveau. Het zuidelijk stadsdeel ontsluiten en verbinden met het stadscentrum vormden de basis voor het Masterplan Waregem-Zuid uit 2010. Met dit project wordt opnieuw een cruciale stap gezet in de realisatie van dat Masterplan.

Wetteren

‘(Be)leef- en bereikbaar Wetteren’ is het ambitieuze plan waarmee het gemeentebestuur het centrum op een meer duurzame manier bereikbaar wil maken om zo de leefbaarheid, verblijfskwaliteit, diensten en handelsactiviteiten in de kern te versterken. Als eerste stappen wordt er een nieuw circulatieplan en een nieuw parkeerbeleid voor het centrum uitgewerkt. De focus zal daartoe verschuiven naar actieve weggebruikers en kortparkeren voor auto’s. Daarnaast wil Wetteren inzetten op een aantrekkelijke, klimaatrobuuste en veilige publieke ruimte met meer groen en minder doorgaand verkeer waar bewoners en bezoekers kunnen genieten, winkelen, wandelen en fietsen. In dit kader zullen de Markt en de Stationsstraat heringericht en vergroend worden.

Zaventem

Zaventem wil haar deelgemeente Sterrebeek profileren als dynamisch en met een eigen, dorps karakter en identiteit. Dankzij de mix in diensten en handelsaanbod hebben ook ondernemingen met bovenlokale uitstraling er een plaats. In de kern van Sterrebeek zal de verblijfskwaliteit en de winkelkernaantrekking verhoogd worden met een voetgangersvriendelijk plein en omgeving, met bovendien extra ruimte voor terrassen. Daartoe zal het Albert De Beusscherplein heringericht worden met minder ruimte voor auto’s en parkeerplaatsen en meer ruimte voor horecaterrassen. Ook de herinrichting van de Nieuwstraat als woonerf creëert bijkomende ruimte voor terrassen en trage weggebruikers. Bijkomend groen, een aanzienlijke ontharding, het bovengronds gebruik van waterdoorlaatbare materialen, een ondergronds regenwaterinfiltratiesysteem en een waterelement op het plein zullen bijdragen tot de verblijfskwaliteit en het hitte-eilandeffect tegengaan.

Zele

Het dorpshart is de zone in het centrum rond de kerk, de Markt en het Park Peeters. Het gebied kent drukke verkeersstromen wat de aantrekkelijkheid ervan niet ten goede komt. De gemeente zal de omgeving rond de kerk herinrichten: de groene binnengebieden en het Park Peeters worden doorgetrokken tot op het plein aan de achterzijde, waar ook een waterpartij voorzien zal worden. Aan de voorzijde wordt de ruimte meer open gehouden om het zicht op de kerk niet te belemmeren, maar ook om markten en evenementen te kunnen organiseren en meer ruimte te bieden aan horecaterrassen. De verkeerscirculatie wordt aangepast met meer aandacht voor wandelaars en fietsers. Er komen ook bijkomende fietsparkings en voor automobilisten zal er werk worden gemaakt van een groene randparking met minstens 100 parkeerplaatsen. De beeldbepalende pleinen van Zele worden verbonden in een belevingsas: de Pleinenroute.

Zutendaal

De gemeente liet in 2015 een ontwikkelingsvisie en actieplan opmaken voor haar handelscentrum, en daaruit is gebleken dat er bijkomend ingezet moet worden op het creëren van verbindingslussen doorheen het centrum om handel, horeca en toerisme beter met elkaar te connecteren. Met dit project wil de gemeente verschillende pleinen heraanleggen. Minder gemotoriseerd verkeer en meer groen en bomen inclusief leestuin op het Oosterzonneplein, ontharding, meer bomen en alleen nog kortparkeren op het Nettersheimplein en een efficiëntere benutting van parking Lichttoren. Tenslotte wordt het Vijverplein minstens voor de helft verkeersvrij gemaakt en mogelijk als evenementenplein ingericht wordt en winterrassen krijgt. Een nieuw circulatieplan onderzoekt het autoluwer maken van het centrum en de verkeersveiligheid op de rotonde aan de N77.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.