Vlaggen EU

Bevorderen van klimaatadaptatie GTI Duurzame stedelijke ontwikkeling - oktober 2023

Hoeveel bedraagt de steun?

Er is een bedrag van 3 miljoen euro beschikbaar voor de oproep ‘Bevorderen van klimaatadaptatie – GTI Duurzame stedelijke ontwikkeling’.  

Afhankelijk van het aantal steunwaardige projecten kan deze enveloppe eventueel nog opgetrokken worden.  

De EFRO-steun bedraagt maximaal 40% van de totale subsidiabele kosten.  

Afhankelijk van de voorziene acties kunnen de staatssteunregels van toepassing zijn. Hieronder een overzicht van de meest gangbare rechtsgronden inzake staatssteun. Voor meer specifieke informatie hierover kan u contact opnemen met het stedelijk contactpunt of de Beheersautoriteit.  

Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV)  

De AGVV is een zeer praktisch instrument om op een geoorloofde manier staatssteun te verlenen aan de ontwikkeling van jouw project.  

In de AGVV zijn allerlei steuncategorieën vrijgesteld. Het gaat om onderwerpen waaraan de Europese Commissie een groot belang toekent zoals innovatie, duurzaamheid en onderzoek en ontwikkeling.  

Hierna volgt een (niet limitatieve) selectie van de meest toepasselijke artikels uit de AGVV o.b.v. de inhoud van het Vlaamse EFRO-programma.  

Voorbeelden BD2 – Green Europe:  

deel 7 steun voor milieubescherming 

  • Artikel 36 Investeringssteun om ondernemingen in staat te stellen verder te gaan dan Unienormen inzake milieubescherming of om, bij ontstentenis van Unienormen, het niveau van milieubescherming te verhogen; 
  • Artikel 56 Investeringssteun voor lokale infrastructuurvoorzieningen  
  • …  

De-minimisverordening:  

Anders dan de AGVV heeft de-minimissteun geen betrekking op specifieke activiteiten. Op grond van de reguliere De-minimisverordening kunnen overheden ondernemingen over een periode van drie belastingjaren tot een bedrag van 200.000,00 euro steunen zonder dat er sprake is van ongeoorloofde staatssteun.  

Contact

Adres
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon