Vlaggen EU

Cybersecurity - GTI Antwerpen en Gent

Wie kan van deze subsidie gebruik maken en waar moet je rekening mee houden?

Wie kan gebruik maken van deze subsidie? 

Elke organisatie met rechtspersoonlijkheid kan een EFRO-project indienen. Projecten kunnen worden uitgevoerd door de indiener (promotor) of door een consortium (promotor en copromotoren), indien het staatssteunregime dit toelaat. Uitsluitend (co)promotoren kunnen kosten indienen die voor subsidies in aanmerking komen. 

Welke kosten komen in aanmerking? 

Binnen deze oproep zijn de kostenrubrieken investeringen, werking, externe prestaties, personeel en overhead voorzien. De kosten die voor het EFRO-project in aanmerking komen, zijn vaak ook afhankelijk van het staatssteunregime. Als het project onder de staatssteunregels valt, mogen in geen geval al onomkeerbare activiteiten (werken, aanstellen aannemer,…) worden uitgevoerd of kosten worden gemaakt vóór indiening in het EFRO E-loket

Meer informatie over de kostenrubrieken is terug te vinden in de Programmahandleiding

Financiering

Projecten moeten beschikken over een sluitend financieel plan. 

Bij projectindiening moeten minimaal de cofinancieringsaanvragen toegevoegd worden, indien er sprake is van externe financiers. 

Ook de eigen bijdrage van de partners (zowel van promotor als van copromotoren) en eventueel het privaat karakter ervan (indien de staatssteunregels dit noodzakelijk maken), moeten aangetoond worden. 

Uitbetaling van EFRO-steun is uitsluitend mogelijk op basis van gemaakte en bewezen kosten. 

Het project moet dus in eerste instantie in staat zijn om de projectkosten zelf voor te financieren. 

Vooraleer een project kan goedgekeurd worden, zal de kredietwaardigheid van de (co)promotor aangetoond moeten worden.

Indicatoren

Voor deze oproep zijn volgende indicatoren van toepassing. Bij de opmaak van een projectvoorstel vragen we om een onderbouwde en realistische raming te maken van de bijdrage van jouw project tot elk van deze indicatoren. Deze waarden worden tijdens de uitvoering van het project gemonitord.

Resultaat of Output Indicator code Naam indicator
Output RCO13 Waarde van digitale diensten, producten en processen die voor ondernemingen zijn ontwikkeld (euro)
Output RCO14 Openbare instellingen ondersteund om digitale diensten, producten en processen te ontwikkelen. 
Output SOI12 Ondernemingen die begeleid worden in de introductie van digitale diensten, producten en processen
Output SOI13 Aantal digitale innovatieve ideeën die van concept tot implementatie gaan
Resultaat RCR02 Private investeringen in project (euro)
Resultaat RCR11 Gebruikers van  nieuwe en verbeterde openbare digitale diensten, producten en processen één jaar na eindigen project. 
Resultaat RCR13 Ondernemingen die een hoge digitale intensiteit bereiken één jaar na eindigen project. 

Binnen welke termijn moet een project gerealiseerd zijn? 

De projectduur bedraagt in principe maximaal 3 jaar voor investeringsprojecten en maximaal 2 jaar voor werkingsprojecten. Investeringsprojecten zijn projecten die voor méér dan 50% uit investeringskosten bestaan. Projecten die onderhevig zijn aan de staatssteunregels mogen in geen geval starten vóór indiening in het EFRO E-loket.

Contact

Adres
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon