Vlaggen EU

Cybersecurity - GTI Antwerpen en Gent

Wat is de oproep ‘Acties rond cybersecurity in de steden Antwerpen en Gent’ en welke projecten verwachten we?

De digitale dienstverlening van openbare besturen neemt een steeds belangrijkere plaats in onze samenleving en daarom is het van groot belang dat deze dienstverlening veilig en betrouwbaar is. Lokale besturen in Vlaanderen spelen een cruciale rol in het bieden van diensten aan hun burgers en het is dan ook belangrijk dat zij op het gebied van cybersecurity voldoende beveiligd zijn. 

Binnen deze oproep beogen we projecten die activiteiten voorzien rond de veiligheid van digitale dienstverlening bij de publieke diensten in de steden Gent en Antwerpen. 

Er is daarbij nood aan concrete, haalbare oplossingen die gericht zijn op het verbeteren van de cybersecurity en digitale dienstverlening van de steden Antwerpen en Gent. De steden Antwerpen en Gent wensen immers een voortrekkersrol in Vlaanderen op te nemen om een stimulans te geven aan innovatieve acties rond cybersecurity bij lokale overheden. 

Hierbij worden o.a. volgende acties naar voor geschoven (niet limitatief): 

 • Beveiligingsbeleid: Opstellen van een beleid dat richtlijnen geeft over hoe medewerkers met digitale informatie moeten omgaan en hoe cyberdreigingen moeten worden aangepakt.
 • Opleiding en bewustmaking: Opleiden van medewerkers over hoe zij zich kunnen beschermen tegen cyberdreigingen en hen bewust maken van de risico's en gevolgen van onveilig internetgebruik.
 • Technologische maatregelen: Installeren van firewalls, antivirussoftware en beveiligde netwerken om de digitale systemen te beschermen tegen aanvallen. 
 • Beveiligde gegevensopslag: Gegevens van burgers moeten op een beveiligde manier opgeslagen worden en er moeten procedures zijn om te waarborgen dat deze gegevens alleen door bevoegde personen geraadpleegd kunnen worden.
 • Continu monitoring en incidentmanagement: Continu monitoren van de digitale systemen en processen om snel te kunnen reageren bij cyberincidenten en er een effectieve respons op te kunnen inzetten.
 • Samenwerking met externe partijen: Samenwerken met externe partijen, zoals IT-beveiligingsbedrijven, om advies te krijgen en te werken aan verdere verbetering van de cybersecurity.
 • Reguliere beveiligingsaudits: Regelmatig onafhankelijke audits uitvoeren om de beveiliging van de digitale systemen en processen te evalueren en verbeterpunten te identificeren.
 • Encryptie: Gebruik van encryptie om gegevens te beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang en het onderscheppen van gegevens tijdens overdracht.
 • Multi-factorauthenticatie: Het gebruik van multi-factorauthenticatie om toegang tot gevoelige informatie te beveiligen, zoals bijvoorbeeld een combinatie van een wachtwoord en een unieke code die naar een mobiel apparaat verstuurd wordt.
 • Beleid rond beveiliging binnen de enterprise-architectuur: Het opzetten, beheren en uitbouwen van een state of the art omgeving gelinkt aan prioritaire platformen, bouwstenen en databronnen om de kern van dienstverlening onder te huisvesten.
 • Reguliere software-updates: Het regelmatig uitvoeren van software-updates om te waarborgen dat digitale systemen vrij zijn van bekende beveiligingslekken en up-to-date zijn met de laatste beveiligingsfuncties.
 • Back-up en herstelprocedures: Het opzetten van een plan voor het maken van regelmatige back-ups van belangrijke gegevens en het opstellen van procedures voor het snel herstellen van gegevens in geval van een cyberincident.
 • Incidentresponseplan: Het opstellen van een incidentresponseplan om snel en effectief te kunnen reageren bij cyberincidenten, waaronder richtlijnen voor communicatie en samenwerking met andere overheden en externe partijen.
 • Beveiliging van externe toegang: Beveiligen van externe toegang tot digitale systemen, bijvoorbeeld door het gebruik van VPN-verbindingen en het beperken van de toegang tot alleen die medewerkers die deze toegang echt nodig hebben.

GTI duurzame stedelijke ontwikkeling

Om de territoriale cohesie te versterken, voorziet het EFRO-programma in het instrument van de “Geïntegreerde Territoriale Investeringen” (GTI). Een GTI laat toe dat een specifieke geïntegreerde strategie wordt ontwikkeld, die rekening houdt met de specifieke sociaal - economische en territoriale kenmerken van het gebied. Dit zal een regioversterkende aanpak toelaten, gebaseerd op samenwerking tussen verschillende overheidsniveaus en over administratieve grenzen heen. 

Deze strategie werd beschreven in de startnota GTI Duurzame stedelijke ontwikkeling voor de EFRO-programmaperiode 2021-2027. De ingediende projecten moeten inpasbaar zijn in deze startnota. Dit moet duidelijk worden toegelicht in het projectvoorstel (cf. ‘link met het beleid’ in het aanvraagformulier). 

Contact

Adres
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon