Wijzigingen aan Innovatieaftrek

De 'FAQ Innovatieaftrek' werd in de databank Fisconetplus vervangen door een 'Circulaire 2020/C/95 FAQ met betrekking tot de aftrek voor innovatie-inkomsten'. In de rubriek “Wetteksten” werd een nummer 8bis ingevoegd.

De bewijslast van de belastingplichtige werd verduidelijkt in het Koninklijk besluit van 2 oktober 2019 (BS 17 oktober 2019). Dit KB verduidelijkt o.m. op welke manier de toepassing van de uitzonderingsregeling (waarbij de inkomsten/uitgaven per type product of dienst, of per groep van producten of diensten mag worden bepaald) moet worden verantwoord.

Deze nieuwe innovatieaftrek werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 20/02/2017 ( Wet van 9 februari 2017 tot invoering van een aftrek voor innovatie-inkomsten). Er wordt niet enkel voorzien in een aftrek van inkomsten uit verleende octrooien, maar het systeem werd uitgebreid naar octrooiaanvragen, kwekersrecht en innovatieve software. Ook werd het tarief van de aftrek opgetrokken van 80% tot 85% en wordt er voorzien in een overdraagbaarheid van de niet-gebruikte aftrek.