Versnelde teruggave Btw-kredieten voor starters

Laatst gewijzigd op 8 jan 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
startende ondernemingen
Voor wat
maandelijkse terugbetaling van het btw-krediet
Fiscaal voordeel
snellere teruggave van btw-tegoeden van ten minste € 50

Wat houdt de maatregel in

Startende ondernemingen hebben vaak een btw-tegoed door de vele investeringen die zij in de aanvangsperiode hebben uitgevoerd maar verkopen nog weinig. Dit btw-krediet kunnen starters in de eerste 24 maanden na de aanvang van de activiteit, voortaan sneller terugkrijgen indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

In principe kan een onderneming pas een teruggave van dit btw-tegoed aanvragen bij de fiscus aan het einde van een trimester, ook als er maandelijks een btw-aangifte wordt ingediend in plaats van per kwartaal. Bovendien heeft de fiscus drie maanden de tijd om het geld effectief te storten. In totaal kan het dus zes maanden duren om een btw-tegoed terug te krijgen wat kan leiden tot liquiditeitsproblemen bij de betrokken ondernemer.
Daarom werd vanaf 1 januari 2020 voor starters die voldoen aan bepaalde voorwaarden, een snellere procedure in het leven geroepen:
1. Zij kunnen vanaf dat jaar elke maand een terugbetaling vragen van hun btw-krediet.
2. Bovendien wordt de termijn om terug te betalen ingekort van drie tot twee maanden. Hierdoor zullen starters dus nog maar drie maanden hoeven te wachten op hun geld, in plaats van zes maanden.

 

Wie komt in aanmerking

Enkel starters die minder dan 24 maanden gestart zijn met hun economische activiteit kunnen genieten van dit fiscaal voordeel.

Dit zijn belastingplichtigen die een aangifte van aanvang van activiteit hebben ingediend (door middel van een document nr. 604A, of voor de btw-eenheden, door middel van een document nr. 606A) minder dan 24 maanden geleden. Belastingplichtigen die binnen de eerste 24 maanden overgaan van de vrijstellingsregeling naar de gewone btw-regeling komen ook in aanmerking voor de resterende periode van 24 maanden na aanvang van hun activiteiten. 

Ook belastingplichtigen die hun activiteit hebben stopgezet en ten vroegste drie maanden later een nieuwe activiteit hebben opgestart (met indiening van de nodige aangiften van stopzetting en aanvang van activiteit) alsook 'nieuwe' btw-eenheden worden als 'starters' aangemerkt (zelfs als hun leden allemaal al "geïdentificeerd waren voor de btw").

Houders van een "globaal btw-identificatienummer" (waarvan het nummer begint met BE 0796.6 of BE 0796.5) worden daarentegen nooit beschouwd als 'starters'.

Voorwaarden

De startende onderneming kan deze maandelijkse teruggave van zijn belastingkrediet verkrijgen indien de volgende toepassingsvoorwaarden gelijktijdig vervuld zijn:

De betrokken periode

Het btw-krediet moet betrekking hebben op een periode vervat in de 24 maanden die volgen op de datum van aanvang van de economische activiteit. Deze datum is deze vermeld door de belastingplichtige in zijn aangifte van aanvang van de activiteit (document nr. 604A).

Aangifteregime

De belastingplichtige starter moet opteren voor de maandelijkse indiening van periodieke aangiften.

Wie opteert voor de trimestriële indiening van de periodieke btw-aangifte is automatisch uitgesloten van de regeling van maandelijkse teruggave. De fiscus zal voor deze ondernemers wel trachten om "in de mate van het mogelijke" de teruggave uiterlijk de tweede maand die volgt op het tijdvak van de kwartaalaangifte terug te storten.

Minimum btw-tegoed

Het btw-krediet moet ten minste € 50 bereiken. Indien het belastingoverschot dit bedrag niet bereikt, wordt het automatisch overgedragen naar de volgende aangifteperiode.

Datum van indiening van de aangifte

De maandelijkse btw-aangifte moet ten laatste worden ingediend de twintigste dag van de maand die volgt op de maand na dewelke de door de staat verschuldigde som wordt vastgesteld. Deze datum moet strikt worden nageleefd, zelfs in de vakantieperiode.

Elektronische indiening

Deze maandelijkse btw-aangifte moet verplicht worden ingediend via elektronische weg op de toepassing Intervat. Geen enkele afwijking zal worden toegekend op dit principe.

Uitdrukkelijke vraag tot maandelijkse btw-aangifte

De belastingplichtige moet uitdrukkelijk vragen om teruggave van het belastingkrediet op het einde van elke maand voor dewelke een belastingoverschot terugbetaalbaar is. Hiervoor dient hij het kader aan te kruisen dat voor dit doel voorzien is in de rubriek 'Vraag om teruggave' van de maandelijkse btw-aangifte met betrekking tot de handelingen van de betrokken periode.

Aanvraagprocedure

De belastingplichtige moet zijn maandaangifte via elektronische weg tijdig indienen in de toepassing Intervat

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.