Verhoogde fiscale aftrek voor bepaalde kosten

Laatst gewijzigd op 30 mei 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
zelfstandigen
Voor wat
bepaalde beveiligingskosten, e-facturatiekosten en kosten vervoer verplaatsing personeel
Fiscaal voordeel
120% fiscaal aftrekbaar

Wat houdt de maatregel in

Om ondernemers te ondersteunen voorziet de federale overheid dat bepaalde kosten voor meer dan 100% fiscaal aftrekbaar zijn. Hierbij lichten we er een aantal toe. 

1. Bepaalde beveiligingskosten zijn voor zelfstandigen en vrije beroepen voor 120% fiscaal aftrekbaar. Het betreft diensten geleverd door beveiligingsondernemingen, alsook de abonnementskosten voor aansluiting op een vergunde alarmcentrale. 
2. Vanaf 1 januari 2026 bestaat er in het kader van de btw voor ondernemers een verplichting om gestructureerde elektronische facturen uit te reiken (B2B). Hierdoor zullen sommige ondernemers moeten investeren in een (nieuw) softwarepakket. Om deze kosten te verminderen voorziet de fiscus een tijdelijke verhoogde kostenaftrek van 120% voor de periodieke abonnementskosten voor de factureringspakketten, evenals de advieskosten die specifiek worden gemaakt voor de voorbereiding of de operationalisering van deze e-facturering. Dit geldt voor zelfstandigen, vrije beroepen en ondernemingen die voldoen aan de fiscale definitie van kleine vennootschap. Deze kostenaftrek zou gelden voor kosten gemaakt vanaf 1 januari 2024 en dit tot en met 31 december 2027.
3. Zelfstandigen en vrije beroepen kunnen genieten van een verhoogde aftrek tot 120% voor werkgevers die in het kader van het woon-werkverkeer van hun personeelsleden in een fietsenstalling voorzien (al dan niet met kleedruimten en douches) of bedrijfsfietsen aankopen (inclusief herstellen en onderhouden). Deze aftrek wordt afgeschaft vanaf aanslagjaar 2026 (inkomstenjaar 2025) (zie de Wet van 12 mei 2024 houdende diverse fiscale bepalingen (1), artikel 2 (BS 29 mei 2024).

Fiscale aftrek voor kosten van beveiligingsdiensten

Bepaalde beveiligingskosten zijn voor zelfstandigen en vrije beroepen voor 120% fiscaal aftrekbaar. Het betreft diensten geleverd door beveiligingsondernemingen, alsook de abonnementskosten voor aansluiting op een vergunde alarmcentrale. Voor de aftrek van deze extra 20% dient wel aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde te worden voldaan indien het kleine vennootschappen betreft.

Deze maatregel is vanaf aanslagjaar 2021 enkel van toepassing in de personenbelasting en de belasting van niet-inwoners.

Om van deze aftrek te kunnen genieten in de personenbelasting moeten de kosten een beroepskarakter hebben en worden gedaan of gedragen om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden. Zie artikel 64ter in het WIB 92.

Volgende diensten, geleverd door beveiligings-/bewakingsondernemingen komen in aanmerking:

  • abonnementskosten voor de aansluiting op een vergunde alarmcentrale;
  • kosten voor het beroep doen op een vergunde bewakingsonderneming voor beveiligd transport (ophalen van plofkoffers);
  • kosten voor het gezamenlijk beroep doen op een vergunde bewakingsonderneming door een groep ondernemingen (consortiumbewaking).

Deze beroepskosten kunnen voor 120% worden afgetrokken in plaats van de normale 100%.

Dit fiscaal voordeel staat los van de bestaande verhoogde investeringsaftrek (zie Investeringsaftrek) die betrekking heeft op de aankoop van materiële vaste activa ter beveiliging van beroepslokalen.

Meer informatie kan je ook vinden in de Commentaar van art. 64ter, WIB 92 op Fisconetplus. Hier vind je de commentaar op de wetgeving en eventuele circulaires en rechtspraak.

Fiscale aftrek voor kosten van e-facturatie

Vanaf 1 januari 2026 bestaat er in het kader van de btw voor ondernemers een verplichting om gestructureerde elektronische facturen uit te reiken (B2B). Vanaf dan zal je als ondernemer moeten werken met een xml-factuur die voldoet aan de Europese Peppol-norm (‘Pan-European Public Procurement On-Line’) en die aangeleverd wordt volgens de Peppol-afspraken. Peppol is een protocol en netwerk waarmee ondernemingen en overheden in heel Europa facturen op een veilige manier in realtime kunnen uitwisselen.
Als je softwarepakket waarmee je nu factureert nog niet de mogelijkheid biedt om de facturen op de juiste manier te versturen, dan zal je bijkomende kosten moeten maken voor een nieuw softwarepakket.

Om deze kosten te verminderen voorziet de fiscus een tijdelijke verhoogde kostenaftrek van 120% voor volgende kosten (nieuw Art. 64ter, lid1,1° WIB92)

  • de kosten verbonden aan factureringspakketten voor het opstellen, verzenden en ontvangen van elektronische facturen in een gestructureerde vorm die automatische en elektronische verwerking ervan mogelijk maakt in het kader van de verplichtingen opgelegd in de wet van 6 februari 2024. Dit zou volgens de Memorie van toelichting gaan om de periodieke abonnementskosten voor de factureringspakketten, evenals de advieskosten die specifiek worden gemaakt voor de voorbereiding of de operationalisering" van de e-facturering. 
  • het moet gaan om andere kosten dan afschrijven.

Deze aftrek kan genoten worden door zelfstandigen, vrije beroepen en ondernemingen die voldoen aan de definitie van kleine vennootschap, in de personen- en de vennootschapsbelasting (Zie Fiscale definitie op deze VLAIO pagina).  

Deze kostenaftrek zou gelden voor kosten gemaakt vanaf 1 januari 2024 (vanaf aanslagjaar 2025 voor boekjaren die ten vroegste beginnen op 1 januari 2024) en dit tot en met 31 december 2027 (buiten werking vanaf aanslagjaar 2029 voor boekjaren die ten vroegste beginnen op 1 januari 2028). 
Dit wel onder voorbehoud! Deze vervroegde inwerkingtreding van deze kostenaftrek is afhankelijk van een machtiging die door Europa moeten worden verleend (Zie Art. 64ter, lid1,1° WIB92). 

Voor deze aftrek dient niet aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde te worden voldaan in de vennootschapsbelasting en moet dus niet worden geboekt.

De aftrek zal verlopen via de verhoging van de begintoestand van de belastbare reserves bij de aangifte in de vennootschapsbelasting. Zelfstandigen verhogen het bedrag van de aftrekbare kost tot 120% bij het invullen van de aftrekbare beroepskosten bij de aangifte in de personenbelasting.  

Voor investeringen, die worden afgeschreven op 3 jaar is er daarnaast de investeringsaftrek voor digitale investeringen (zie Investeringsaftrek)

Meer informatie kan je vinden in de Wet van 6 februari 2024 tot wijziging van het BTW-Wetboek en het WIB 1992 wat de invoering van de verplichting tot elektronische facturering betreft (1) en in de Memorie van Toelichting van het Wetsontwerp (Parlementair Document 55K3743).

Fiscale aftrek voor kosten vervoer verplaatsing personeel

Zelfstandigen kunnen genieten van een verhoogde aftrek van 120% voor kosten die specifiek zijn gedaan of gedragen om het gebruik van de fiets door de personeelsleden voor hun verplaatsingen tussen hun woonplaats en hun plaats van tewerkstelling aan te moedigen. Voor deze categorie komen de kosten in aanmerking in de mate dat ze gedaan of gedragen zijn om:

  • een onroerend goed te verwerven, te bouwen of te verbouwen, bestemd voor het stallen van (elektrische) fietsen of speed pedelecs (high speed e-bike) tijdens de werkuren van de personeelsleden of voor een kleedruimte of sanitair, al dan niet met douches;
  • (elektrische) fietsen of speed pedelecs (high speed e-bike) en hun toebehoren te verwerven, te onderhouden en te herstellen, die ter beschikking worden gesteld van de personeelsleden.

Deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar voor 120%. 

Wanneer de kosten bestaan uit afschrijvingen van de materiële vaste activa die in aanmerking komen, wordt het aftrekbare bedrag per belastbaar tijdperk verkregen door het normale afschrijvingsbedrag van die periode te verhogen met 20%. Fietsen worden afgeschreven met minimaal drie vaste annuïteiten.

Meer informatie kan je terugvinden in artikel 64ter, WIB 92 en Commentaar van art. 64ter, WIB 92 in de databank Fisconetplus van FOD Financiën.

Opgelet! Deze aftrek wordt afgeschaft vanaf aanslagjaar 2026 (inkomstenjaar 2025) naar aanleiding van het invoeren van een verhoogde thematische investeringsaftrek voor investeringen in o.a. fietsen en fietsinfrastructuur (zie de Wet van 12 mei 2024 houdende diverse fiscale bepalingen (1), artikel 2, en de toelichting bij het Wetsontwerp (Parlementair Document 55K3865).

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.