Uitstel van verschuldigde betalingen aan de RSZ (coronavirus)

Laatst gewijzigd op 14 mei 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
Werkgevers getroffen door federale coronamaatregelen
Voor wat
werkgevers- en werknemersbijdragen, bijzondere bijdragen, incl. bijdragen bestaanszekerheid
Uitstel RSZ betalingen
20 maart tot 15 december 2020

Wat houdt de maatregel in

Werkgevers krijgen ingevolge de corona-epidemie een uitstel van betalingen aan de RSZ tot 15 december 2020. Wie verplicht zijn deuren moest sluiten, geniet van een automatisch uitstel. Wie volledig sluit omwille van bepaalde andere redenen krijgt dit uitstel na een voorafgaande aangifte. Ook werkgevers die niet gesloten zijn maar hun economische activiteit zwaar verminderd zien komen in bepaalde gevallen in aanmerking voor dit uitstel na een voorafgaande aangifte. 

Dit is een nieuwe maatregel die door de federale regering werd genomen op 20 maart 2020.

Werkgevers die verplicht moesten sluiten

Wie komt in aanmerking

Werkgevers uit de volgende sectoren zullen dit uitstel automatisch verkrijgen:

 • Horeca
 • Ondernemingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve en sportieve sector
 • Alle handelszaken en winkels die overeenkomstig de bepalingen van de ministeriële besluiten van 13 maart, 18 maart, 23 maart en 24 maart 2020 gesloten zijn, met uitzondering van:
  • voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels;
  • dierenvoedingswinkels;
  • apotheken;
  • krantenwinkels;
  • tankstations en de leveranciers van brandstoffen.

Via een online applicatie kan je nagaan of jouw onderneming hiervan kan genieten: www.uitstelrszbetalingen.be/covid.

Wat komt in aanmerking

Het uitstel van betaling heeft betrekking op alle betalingen vanaf 20 maart 2020. Hieronder vallen dus:

 • de nog te betalen wijzigingen van bijdragen;
 • de maandelijkse schijven van de lopende minnelijke afbetalingsplannen;
 • het derde voorschot voor het 1kwartaal;
 • het saldo van het 1e kwartaal;
 • het debetbericht jaarlijkse vakantie dat aan de werkgevers wordt verstuurd;
 • de voorschotten voor het 2kwartaal;
 • het saldo van het 2kwartaal.

Het uitstel van betaling geldt voor alle door de RSZ geïnde bijdragen (werkgeversbijdragen, werknemersbijdragen en bijzondere bijdragen, met inbegrip van de bijdragen Bestaanszekerheid) en loopt tot 15 december 2020.

Het uitstel van betaling heeft betrekking op alle betalingen vanaf 20 maart 2020.

De verplichting om de RSZ-aangifte binnen de gestelde termijnen in te dienen, blijft wel van kracht!

Aanvraagprocedure

Deze ondernemingen genieten van een automatisch uitstel.

Werkgevers die zelf beslist hebben om volledig te sluiten

Wie komt in aanmerking

Werkgevers die niet door een verplichte sluiting (zoals vermeld in de ministeriële besluiten van 13 maart, 18 maart, 23 maart en 24 maart 2020), beoogd zijn, maar die volledig gesloten zijn omdat ze in de onmogelijkheid verkeren om de sanitaire maatregelen(social distancing) na te leven.

Werkgevers die niet verplicht gesloten zijn en die, om andere redenen dan het niet kunnen naleven van de sanitaire maatregelen, zelf hebben beslist om volledig te sluiten (bijvoorbeeld de sluiting van toeleveranciers of de sluiting wegens het feit dat klanten gesloten zijn).

Begrip volledige sluiting 

Met 'volledige sluiting' wordt bedoeld dat de productie en verkoop is stopgezet. Binnen de onderneming mogen er wel nog een beperkt aantal medewerkers actief zijn omwille van veiligheid, administratie, noodzakelijk onderhoud, enz...

Wat komt in aanmerking

Het uitstel van betaling heeft betrekking op alle betalingen vanaf 20 maart 2020. Een overzicht van deze betalingen kan je terugvinden in de rubriek 'Werkgevers die automatisch uitstel ontvangen'.

Het uitstel van betaling geldt voor alle door de RSZ geïnde bijdragen (werkgeversbijdragen, werknemersbijdragen en bijzondere bijdragen, met inbegrip van de bijdragen Bestaanszekerheid) en loopt tot 15 december 2020.

De verplichting om de RSZ-aangifte binnen de gestelde termijnen in te dienen, blijft wel van kracht!

Aanvraagprocedure

Deze ondernemingen moeten het formulier Verklaring op eer (niet verplichte sluiting) downloaden. 

De werkgever moet beschikken over een beveiligde toegang voor zijn onderneming.

De registratieprocedure hiervan is gedetailleerd beschreven in het luik "Ik wil zelf mijn administratieve verplichtingen tegenover de RSZ vervullen" op de volgende pagina www.socialsecurity.be/site_nl/employer/infos/employer_onss/registration_gen/register/register.htm.

Werkgevers die niet volledig gesloten zijn met zwaar verminderde economische activiteit

Wie komt in aanmerking

Werkgevers die niet getroffen zijn door een verplichte sluiting, maar hun economische activiteit sterk verminderd zien voor het tweede kwartaal 2020. Hierbij moet aan één van volgende criteria worden voldaan:

 • een vermindering met ten minste 65 % van de omzet die resulteert uit de handelingen die moeten worden opgenomen in kader 2 van de periodieke btw-aangiften bedoeld in artikel 53, § 1, eerste lid, 2°, van het Btw-wetboek met betrekking tot het tweede kwartaal 2020, ten opzichte van de omzet die resulteert uit dezelfde handelingen die moesten worden opgenomen in de periodieke btw-aangiften met betrekking tot het tweede kwartaal 2019 of het eerste kwartaal 2020;

 • een vermindering van de aan de RSZ aangegeven loonmassa voor het tweede kwartaal 2020 met minstens 65 % ten opzichte van het tweede kwartaal 2019 of het eerste kwartaal 2020.

Wat komt in aanmerking

Het uitstel van betaling heeft betrekking op alle betalingen vanaf 20 maart 2020. Hierbij een overzicht van deze betalingen:

 • het saldo van de bijdragen die voor het eerste kwartaal 2020 verschuldigd zijn;
 • het debetbericht jaarlijkse vakantie;
 • de voorschotten voor het tweede kwartaal 2020;
 • het saldo van de bijdragen die voor het tweede kwartaal 2020 verschuldigd zijn;
 • de nog te vervallen rechtzettingen van bijdragen;
 • de nog te vervallen maandelijkse afbetalingen van de lopende afbetalingsplannen.

Het uitstel van betaling geldt voor alle door de RSZ geïnde bijdragen (werkgeversbijdragen, werknemersbijdragen en bijzondere bijdragen, met inbegrip van de bijdragen Bestaanszekerheid) en loopt tot 15 december 2020.

De verplichting om de RSZ-aangifte binnen de gestelde termijnen in te dienen, blijft wel van kracht!

Aanvraagprocedure

Deze ondernemingen moeten het formulier Verklaring op eer (ondernemingen met een sterk verminderde economische activiteit) downloaden op de portaalsite van de sociale zekerheid.

De werkgever moet beschikken over een beveiligde toegang voor zijn onderneming.

De registratieprocedure hiervan is gedetailleerd beschreven in het luik "Ik wil zelf mijn administratieve verplichtingen tegenover de RSZ vervullen" op de volgende pagina www.socialsecurity.be/site_nl/employer/infos/employer_onss/registration_gen/register/register.htm.

Uitgesloten

Openbare besturen en hun instellingen en diensten (met uitzondering van het beperkt aantal diensten bedoeld in artikel 1§5 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020) kunnen geen beroep doen op deze maatregelen van uitstel van betaling.

Contact

Voor vragen over deze maatregel kan je contact opnemen op het gratis nummer 0800 300 20 (van 8:30 tot 17:00 uur). Je kan deze informatie ook raadplegen op de administratieve instructies van de RSZ.

Adres

Victor Hortaplein 11
1060 Brussel
België

Telefoon