Uitstel van verschuldigde betalingen aan de RSZ (coronavirus)

Laatst gewijzigd op 20 mrt 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
Werkgevers getroffen door federale coronamaatregelen
Voor wat
werkgevers- en werknemersbijdragen, bijzondere bijdragen, incl. bijdragen bestaanszekerheid
Uitstel RSZ betalingen
20 maart tot 15 december 2020

Wat houdt de maatregel in

Werkgevers krijgen ingevolge de corona-epidemie een uitstel van betalingen aan de RSZ tot 15 december 2020. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen een automatisch uitstel (getroffen door de opgelegde sluiting van de federale overheid) en een uitstel na voorafgaande aangifte (de ondernemingen die moeten sluiten ingevolge de sanitaire maatregelen of social distancing maatregelen).  

Dit is een nieuwe maatregel die door de federale regering werd genomen op 20 maart 2020.

Wie komt in aanmerking

Automatisch uitstel

Werkgevers uit de sectoren van de horeca, de recreatie, cultuur en sport en alle ondernemingen die getroffen worden door een verplichte sluiting overeenkomstig de bepalingen van ministeriële besluiten van 13 maart, 18 maart, 23 maart en 24 maart 2020, zullen dit uitstel automatisch verkrijgen.

Via een online applicatie kan je nagaan of jouw onderneming hiervan kan genieten: www.uitstelrszbetalingen.be/covid

Uitstel na voorafgaande aangifte

Deze maatregel geldt voor de niet-essentiële ondernemingen die overeenkomstig de opgelegde federale maatregelen moeten sluiten omdat zij de sanitaire maatregelen (social distancing) niet kunnen naleven.
Ook de ondernemingen die niet verplicht gesloten zijn en die, om andere redenen dan het niet kunnen naleven van de sanitaire maatregelen, zelf hebben beslist om volledig te sluiten kunnen deze maatregel toepassen. Bijvoorbeeld de sluiting van toeleveranciers of de sluiting wegens het feit dat klanten gesloten zijn.

Zij kunnen op basis van een verklaring op eer, dat zij zich in deze toestand bevinden, eveneens van het uitstel genieten.

Wat komt in aanmerking

Het uitstel van betaling heeft betrekking op alle betalingen vanaf 20 maart 2020.

Hieronder vallen dus:

  • de nog te betalen wijzigingen van bijdragen;
  • de maandelijkse schijven van de lopende minnelijke afbetalingsplannen;
  • het derde voorschot voor het 1kwartaal (te betalen op 5 april 2020);
  • het saldo van het 1e kwartaal (te betalen op 30 april 2020);
  • het debetbericht jaarlijkse vakantie dat aan de werkgevers wordt verstuurd vanaf 1 april 2020 en vóór 30 april 2020 betaald moet worden;
  • de voorschotten voor het 2kwartaal (te betalen op 5 mei, 5 juni en 5 juli 2020);
  • het saldo van het 2kwartaal (te betalen op 31 juli 2020).

Het uitstel van betaling geldt voor alle door de RSZ geïnde bijdragen (werkgeversbijdragen, werknemersbijdragen en bijzondere bijdragen, met inbegrip van de bijdragen Bestaanszekerheid) en loopt tot 15 december 2020.

De verplichting om de RSZ-aangifte binnen de gestelde termijnen in te dienen, blijft wel van kracht !

Aanvraagprocedure

De ondernemingen die het uitstel van betaling pas bekomen op basis van een verklaring op eer, zullen het formulier downloaden op de portaalsite van de sociale zekerheid.

De werkgever moet beschikken over een beveiligde toegang voor zijn onderneming.

De registratieprocedure hiervan is gedetailleerd beschreven in het luik "Ik wil zelf mijn administratieve verplichtingen tegenover de RSZ vervullen" op de volgende pagina www.socialsecurity.be/site_nl/employer/infos/employer_onss/registration_gen/register/register.htm.

Contact

Voor vragen over deze maatregel kan je contact opnemen op het gratis nummer 0800/300 20 (van 8:30 tot 17:00 uur). 

Adres

Victor Hortaplein 11
1060 Brussel
België

Telefoon