Starterspakket Internationalisering

Laatst gewijzigd op 22 mei 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
innovatieve kmo's die nog nooit exportsteun kregen van FIT (incl. vzw's met economische activiteit)
Voor wat
uitvoering van een onderbouwd en concreet business- en exportplan
Subsidie
€ 9.000 (eenmalige forfait)

Bekijk ook het thema Internationaal Ondernemen op de website van VLAIO. 

Wat houdt de maatregel in

Vlaamse startende exporteurs met innovatieve producten en diensten, die aan het begin staan van hun internationaliseringsproces, kunnen van Flanders Investment & Trade (FIT) een éénmalige en forfaitaire premie krijgen van € 9.000 voor de uitvoering van hun onderbouwd en concreet business- en exportplan.

Het bedrijf mag nog nooit eerder een FIT-subsidie hebben ontvangen.

FIT wenst in principe 2 oproepen per kalenderjaar te organiseren: een voorjaars- en een najaarsoproep. De oproep voor het voorjaar 2023 liep van 28 februari 2023 tot en met 3 maart 2023 (originele afsluitingsdatum was 21 maart 2023 maar de 250 pakketten waren vroeger uitgeput). De volgende oproep is voorzien in het najaar 2023. 

Wie komt in aanmerking

Deze subsidie richt zicht tot kmo’s (conform Europese kmo-definitie) met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest, die nog nooit een subsidie hebben gekregen van FIT. De focus ligt op innovatieve ondernemingen die starten met exporteren.

Criteria
kmo

Tewerkstelling

minder dan 250

ofwel jaaromzet
ofwel balanstotaal

maximum € 50 miljoen
maximum € 43 miljoen

Zelfstandigheidscriterium

Zelfstandigheid uit zich in het samentellen van de data van de steunvragende onderneming met deze van de participerende (vanaf meer dan 25% participatie) en verbonden (vanaf meer dan 50% participatie) ondernemingen (zie  Europese basisdefinitie van kmo op de website van FIT).

Ook vzw's met economische activiteit komen in aanmerking.

Zijn uitgesloten

Ondernemingen die behoren tot de volgende groepen in de NACE-BEL-code 2008: 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.6, 01.7, 03.1, 25.4, 30.4, 45.1, 46.2, 55.1, 55.2, 55.3, 56.1, 56.2, 56.3, 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2, 65.3, 66.3, 68.1, 68.2, 68.3, 78.2, 79.1 (zie ook lijst met uitgesloten sectoren);

 • Openbare besturen, verenigingen van openbare besturen en ondernemingen waarvan het aandelenkapitaal rechtstreeks of onrechtstreeks voor meer dan 50% in handen van de overheid is;
 • Ondernemingen die zich in een van de volgende rechtstoestanden bevinden:
  • ontbinding;
  • stopzetting;
  • faillissement;
  • vereffening.
Bijkomende voorwaarden
 • Je krijgt voor dezelfde kosten geen andere financiële tegemoetkoming bij een internationale, federale, gewestelijke, regionale of lokale overheid.
 • Jouw onderneming is in orde met de sociale en fiscale wetgeving.
 • Jouw onderneming heeft alle verbintenissen ten aanzien van FIT nageleefd.
 • Jouw onderneming voldoet aan de criteria zoals die worden opgenomen in de oproep.
 • Jouw project dient betrekking te hebben op activiteiten ter bevordering van het internationaal ondernemen.

Omvang steun

De subsidie bedraagt € 9.000 (eenmalige forfait).

FIT voorziet bij de uitvoering van het project waarvoor steun wordt aangevraagd persoonlijke begeleiding door een aangewezen adviseur Internationaal Ondernemen uit de provincie. De begunstigde van de steun moet hieraan meewerken.

De-minimis

Deze steunmaatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie www.vlaio.be/de-minimis.

Aanvraagprocedure

De aanvraag verloopt volledig digitaal :

 • De aanvraag kan enkel worden ingediend binnen de opengestelde indieningsperiode.
 • Enkel de kosten die gemaakt worden vanaf de dag volgend op de datum van indiening van de aanvraag kunnen in aanmerking worden genomen voor steun.
 • Enkel wanneer je op het elektronisch aanvraagformulier verklaart dat jouw aanvraag volledig is, zal je een volgnummer ontvangen via mail die bewijst dat de aanvraag officieel werd ingediend. 
 • Je bent ervoor verantwoordelijk om alle vereiste informatie toe te voegen bij de aanvraag. Na ontvangst van jouw volgnummer heb je nog maximaal 10 kalenderdagen de tijd om jouw aanvraag te vervolledigen. Onvolledige aanvragen worden na deze periode niet aanvaard.
 • Jouw volgnummer wordt bepaald op basis van de datum van indiening en bepaalt jouw voorrang. Ontvankelijke dossiers die eerst zijn ingediend, komen bij een gelijke score van de selectiecommissie eerst in aanmerking voor subsidie. De score primeert dus op de datum van indiening.
 • Een volledige aanvraag bevat de volgende gegevens:
  • het volledige elektronisch ingevulde aanvraagformulier;
  • een voorstelling van het bedrijf en zijn activiteiten;
  • een duidelijke beschrijving van het project;
  • een uitvoeringsplan van het project over een periode van maximaal 9 maanden;
  • een kostenraming van minimaal het bedrag van de eenmalige subsidie.

Je kan de 'Subsidie aanvragen' (blauwe knop) op de webpagina Starterspakket Internationalisering.

Evaluatie- en uitbetalingsprocedure

De ingediende en volledige aanvragen worden beoordeeld door de selectiecommissie van FIT, op basis van de beoordelingscriteria en dit aan de hand van een wegings- en scoretabel. Raadpleeg de beoordelingscriteria op de website van FIT.

In geval van een gunstige beslissing wordt de toegekende subsidie uiterlijk 60 kalenderdagen na de datum van goedkeuring uitbetaald.

Uiterlijk 9 maanden na goedkeuring van de aanvraag moet je een commercieel verslag indienen.
Indien gevraagd moeten ook de facturen en de bewijsstukken worden ingediend die aantonen dat jouw project werd gerealiseerd.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.