Sprint-projecten

Laatst gewijzigd op 24 jan 2018 (Alle wijzigingen)
Geen aanvraag meer mogelijk

Wat houdt de maatregel in

Grote ondernemingen met (toekomstige) activiteiten in het Vlaamse Gewest konden van Agentschap Innoveren & Ondernemen 25% subsidie bekomen (op de aanvaarde kosten én met een max. steun van € 250.000) voor de uitvoering van ontwikkelingsprojecten van beperkte omvang. Deze steunmaatregel kon worden aangevraagd tot en met 31 december 2017.

De kmo-innovatieprojectenkmo-innovatiehaalbaarheidsstudies, sprint-projecten en O&O-bedrijfsprojecten  werden op 1 januari 2018 vervangen door twee nieuwe subsidies: De subsidie Ontwikkelingsproject is bedoeld  voor vernieuwende ideeën – nieuw of verbeterd product, proces of dienst – die de onderneming kunnen veranderen en versterken op korte termijn. De subsidie Onderzoeksproject is bedoeld voor kennisopbouw die op lange termijn de basis vormt voor veranderingen binnen de onderneming. Zowel kmo’s als grote ondernemingen komen voor beide subsidies in aanmerking.


Een sprint-project was een ontwikkelingsproject van eerder beperkte omvang dat het bedrijf toeliet nieuwe kennis (technologische en/of niet-technologische) te ontwikkelen of te verzamelen en intelligent toe te passen, met het oog op een belangrijke innovatie. 
De innovatie kon de ontwikkeling van een volledig nieuw of een beduidend vernieuwend (verbeterd) product, proces, dienst of concept omvatten, die een belangrijke impact heeft op de toekomstige prestaties van het bedrijf.

Wie komt in aanmerking

Een sprint-project is gericht op bedrijven (incl. vzw’s) die cumulatief voldoen aan onderstaande voorwaarden:

  • heeft een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest (of zal er kortelings een hebben);
  • oefent een economische activiteit uit;
  • is geen kmo, heeft wel innovatiepotentieel, maar beschikt niet over de mogelijkheden om grootschalige O&O-projecten uit te voeren. (Voorbeelden zijn productie-georiënteerde bedrijven die door groei of overnames het kmo-statuut zijn ontgroeid en lokale productievestigingen van multinationale ondernemingen zonder eigen O&O-activiteiten);
  • het aanvragend bedrijf mag tijdens een periode van 3 jaar voor de indiening geen Agentschap Innoveren & Ondernemen-bedrijfssteun toegekend gekregen hebben van meer dan € 250.000 in 1 jaar.

Wat komt in aanmerking

Alle noodzakelijke kennisverwervende activiteiten - zowel technologische als niet-technologische - die bijdragen tot de innovatie, komen in principe voor steun in aanmerking.

Het hoofdzakelijk toepassen of incrementeel verbeteren van bedrijfseigen knowhow volstaat niet. Ten opzichte van de normale bedrijfsactiviteiten en courante vernieuwingsprocessen moet het project duidelijk afwijken in werkwijzen, inhoud, beoogde resultaten en/of risico’s waarvoor kennis moet opgebouwd worden. In hun uitvoering moeten steunbare projecten ook verder gaan dan het hoofdzakelijk inhuren van ondersteuning op de markt die vanuit hun competentie een consultingtraject met een bekend pad uitvoeren. Het project moet voldoende uitdagingen inhouden voor het bedrijf.

  • Duur: maximum 24 maanden;
  • Begroting: minimaal € 50.000;
  • Steun: 25% subsidie met een maximum steun van € 250.000;
  • Extra: Het steunpercentage kan verhoogd worden met 10% steun indien een relevante en substantiële samenwerking  voorzien is tussen minstens twee onafhankelijke bedrijven, waarvan minstens 1 kmo en/of het een grensoverschrijdende samenwerking betreft. Hierbij draagt elk van de bedrijfspartners risico en geen van beide draagt meer dan 70% budgettair aandeel in de projectkosten;
  • Aantal: maximaal 1 sprintproject kan per kalenderjaar per bedrijf gesteund worden.

Aanvraagprocedure

De aanvragen moeten worden opgesteld aan de hand van een template die terug te vinden is op de site vlaio.be/nl/subsidies-financiering/sprint-projecten/aanvraag-en-evaluatieprocedure-sprint-projecten.

Vanaf aanslagjaar 2008 kunnen premies, kapitaal- en interestsubsidies voor onderzoek en ontwikkeling toegekend door gewestelijke instellingen (b.v. Agentschap Innoveren & Ondernemen) vrijgesteld worden van belasting.

De subsidie-aanvraag kan reeds gebeuren voordat er een rechtspersoonlijkheid bestaat. De subsidie zal echter pas uitbetaald worden van zodra de onderneming met rechtspersoonlijkheid is opgericht.