Provinciale steun voor de sociale economie

Laatst gewijzigd op 14 nov 2019 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
projecten rond tewerkstelling en sociale economie
Subsidie/lening
steunpercentage en bedrag varieert per maatregel

Wat houdt de maatregel in

Ook op provinciaal niveau bestaan er specifieke maatregelen om de sociale economie te ondersteunen. Op deze pagina kan je een overzicht per provincie terugvinden.

Antwerpen

Impulssubsidies voor innovatieve projecten in de inclusieve economie

Met deze subsidie ondersteunt de provincie Antwerpen organisaties om innovatieve projecten te starten die tewerkstelling en doorstroming in de arbeidszorg en/of sociale economie bevorderen. Ook projecten die de competenties van arbeidszorgmedewerkers/medewerkers in de sociale economie versterken, komen in aanmerking. Daarnaast kunnen organisaties ook bij de provincie aankloppen als ze hun werking willen aanpassen met het oog op een inclusieve economie.

Deze subsidie kan worden aangevraagd door o.m. lokale besturen, instellingen uit de zorgsector en sociale economie organisaties en –bedrijven (maatwerkbedrijven, lokale diensteneconomie, invoegbedrijven,…). Daarnaast kunnen ook vzw's, coöperatieve en andere vennootschapsvormen indienen wanneer zij een sociaal oogmerk hebben of een samenwerking aangaan met een van de vermelde organisaties.

De provinciale tussenkomst bedraagt maximum 75% van de totale projectkosten.

Indienen en opvolgen van je subsidiedossiers gebeurt via het subsidieloket. Als je idee aanvaard wordt, mag je het komen toelichten op een pitchmoment. Daarna wordt de projectfiche definitief ingediend.

Meer informatie kan je terugvinden op de website van de Provincie Antwerpen www.provincieantwerpen.be: Economie > Subsidies Economie > Impulssubsidies voor innovatieve projecten in de inclusieve economie).

Provinciale portefeuille sociale economie voor advies en opleiding

Deze subsidie laat organisaties uit de sociale economie toe opleiding te volgen en advies in te winnen. Het gaat om externe adviesopdrachten die leiden naar een inclusieve economie en/of opleidingen die het middenkader en leidinggevenden van die organisaties versterken.

De subsidie kan worden verleend aan een sociale werkplaats, beschutte werkplaats, initiatief lokale diensteneconomie, sociaal inschakelingsinitiatief of maatwerkbedrijf. Rechtsvormen die hierbij in aanmerking komen zijn een vzw, een vereniging met sociaal oogmerk én een coöperatieve vennootschap.

De subsidie bedraagt 50% van de kosten die in aanmerking komen voor het advies of opleiding, met een plafond van € 6.000.

De aanvraag voor deze subsidie wordt uiterlijk 30 dagen vóór aanvang van de opleiding en/of adviesopdracht digitaal ingediend worden bij het subsidieloket. Opgelet: Sinds 1 november 2019 is deze oproep (tijdelijk) afgesloten.

Meer informatie kan je vinden op de website van de Provincie Antwerpen www.provincieantwerpen.be: Economie > Subsidies Economie > Provinciale portefeuille sociale economie voor advies en opleiding.

(Bepaalde sociale economie-ondernemingen (enkel vzw's of organisaties met een publiekrechtelijk statuut) kunnen van de Vlaamse overheid ook een subsidie voor managementadvies aanvragen: zie www.socialeeconomie.be/managementadvies.)

Renteloze lening voor sociaal-economische initiatieven 

Trividend Provincie Antwerpen (een initiatief van POM Antwerpen en Trividend cvba met de steun van de provincie Antwerpen) verstrekt renteloze leningen aan sociale economie projecten in de Provincie Antwerpen die nood hebben aan investeringskapitaal.

De maatregel is toegankelijk voor zowel organisaties (incl. vzw’s) als private ondernemingen op voorwaarde dat bepaalde doelstellingen worden beoogd.

De renteloze lening kan € 10.000 tot € 50.000 bedragen. Bij het toekennen van de lening word je vennoot bij Trividend Provincie Antwerpen. Je koopt hiervoor één aandeel van € 50. Na afloop van de lening kan je dit aandeel terug verkopen aan € 50.

Wie een concreet idee of een uitgewerkt businessplan heeft kan contact nemen met Trividend Provincie Antwerpen om dit verder te bespreken tijdens een intakegesprek.

Meer informatie kan je vinden op de website van de Provincie Antwerpen www.provincieantwerpen.be: Economie > Subsidies Economie > Renteloze leningen tot 50.000 euro voor sociaal-economische initiatieven.

Limburg

Subsidie voor kleinschalige initiatieven ter ondersteuning van de circulaire en deeleconomie

De provincie Limburg voorziet een subsidie van maximum € 500 voor kleine initiatieven onder de noemer van circulaire en deeleconomie zoals weggeefpleinen, ruilbeurzen en repair café’s.

De aanvrager en eventuele copromotoren moeten onder andere één of meer activiteiten op het grondgebied van de provincie Limburg ontplooien en een vereniging met of zonder rechtspersoonlijkheid (zoals bijvoorbeeld buurtcomités), een gemeentebestuur, een OCMW, een intergemeentelijke samenwerkingsverband of een (semi) profit-organisatie zijn.

Aanvragen voor deze subsidie worden ten laatste op 31 december van het lopende budgetjaar (en na aanvang van dat jaar) bezorgd bij de provincie Limburg, dienst Milieu en Natuur, Directie Omgeving. 

Meer informatie kan je terugvinden op www.limburg.be/loket?chk=Sub#48085.

Oost-Vlaanderen

Projectsubsidie voor innovatie en professionalisering 

Deze subsidie ondersteunt samenwerkingen tussen reguliere en sociale-economie-ondernemingen die werken aan creatieve en vernieuwende producten of diensten.

Het gaat om samenwerkingsverbanden van minimaal één sociale economie-onderneming en één onderneming uit de reguliere economie. Oost-Vlaamse gemeenten, OCMW’s, lokale diensteneconomie-initiatieven en Oost-Vlaamse kennis- en onderzoeksinstellingen kunnen ook deel uitmaken van het samenwerkingsverband. 

De steun bedraagt maximaal € 20.000 en mag gecumuleerd worden met een andere projectsubsidie op voorwaarde dat de totale som van de projectsubsidie maximaal de kostprijs van het project bedraagt.

Om de subsidie aan te vragen moet je het ingevulde aanvraagformulier ten laatste op 30 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het project plaatsvindt, versturen naar sociale.economie@oost-vlaanderen.be.

Meer informatie vind je op de website van de Provincie Oost-Vlaanderen oost-vlaanderen.be: Subsidies > filter Werken en ondernemen > Subsidie voor de bevordering van innovatie en professionalisering door samenwerking tussen reguliere en sociale-economie-ondernemingen.

Vlaams-Brabant

Professionalisering sociale economie

De provincie Vlaams-Brabant verleent subsidies aan projecten die de professionaliteit van de sociale economie in Vlaams-Brabant ten goede komen. De projecten moeten betrekking hebben op de sociale, de economische en/of de ecologische component van de sociale economie. De subsidie kan worden verleend aan maatwerkbedrijven, starterslabo's, brugprojecten, initiatieven lokale diensteneconomie, opleidings-, begeleidings- en werkervaringsprojecten en organisaties die in aanmerking komen voor het provinciaal subsidiereglement arbeidszorg. 

De steun varieert tussen € 1.000 en € 5.000.

Het aanvraagformulier en de nodige bijlagen moeten uiterlijk twee maanden vóór de start van het project online worden ingediend bij de dienst Economie van de provincie Vlaams-Brabant. 

Meer informatie is terug te vinden op de website van de provincie www.vlaamsbrabant.be: Economie en landbouw > Sociale Economie > Subsidies > Professionalisering sociale economie.

Subsidie aan sociale economie organisaties 

Sociale economie organisaties die eerstelijns- of tweedelijnsprojecten realiseren in Vlaams-Brabant kunnen hiervoor een subsidie ontvangen. 

Door de Vlaamse overheid erkende maatwerkbedrijven en starterslabo's komen in aanmerking. Wanneer ze de vorm aannemen van een vzw én als hoofddoelstelling de tewerkstelling van kansengroepen hebben, kunnen ook brugprojecten. initiatieven rond lokale diensteneconomie en opleidings-, begeleidings- en werkervaringsprojecten van deze subsidie genieten.

Het maximumbedrag aan steun bedraagt € 24.750. 

Het aanvraagdossier moet ingediend worden bij de dienst Economie van Vlaams-Brabant en dit uiterlijk op 15 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het project georganiseerd wordt.

Meer informatie op de website van de provincie www.vlaamsbrabant.be: Economie en landbouw > Sociale Economie > Subsidies > Subsidie aan sociale economie organisaties.

De-minimis

Sommige subsidies vermeld op deze pagina vallen onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. 

Dit geldt voor de maatregelen:

  •  Antwerpen: 'Impulssubsidies voor innovatieve projecten in de inclusieve economie' en 'Provinciale portefeuille sociale economie voor advies en opleiding',
  •  Oost-Vlaanderen: Projectsubsidie voor innovatie en professionalisering, 
  •  Vlaams-Brabant: Professionalisering sociale economie.

Voor meer info zie www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/financiering/overheidsmaatregelen/veelgestelde-vragen-de-minimis.

Contact

Afdeling / Dienst
Provinciale Directie Dienst Economie, Innovatie en Samenleven
Adres

Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
België

Telefoon
Afdeling / Dienst
Directie Omgeving, Duurzaamheid, Milieu en Natuur
Adres

Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
België

Telefoon
Afdeling / Dienst
Team Economie
Adres

Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
België

Telefoon
Afdeling / Dienst
Dienst Economie
Adres

Provincieplein 1
3010 Leuven
België

Telefoon