Provinciale steun voor de sociale economie

Laatst gewijzigd op 29 mrt 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
projecten rond tewerkstelling en sociale economie
Subsidie/lening
steunpercentage en bedrag varieert per maatregel

Wat houdt de maatregel in

Ook op provinciaal niveau bestaan er specifieke maatregelen om de sociale economie te ondersteunen. Op deze pagina kan je een overzicht per provincie terugvinden.

Antwerpen

Projectsubsidie voor een inclusieve zorg- en bouwsector

Deze projectoproep richt zich naar organisaties die de handen in elkaar slaan met zorgorganisaties en/of bouwbedrijven om tewerkstellingskansen te verhogen voor doelgroepmedewerkers. De subsidie ondersteunt projecten die bijdragen aan één of meerdere van onderstaande provinciale doelstellingen:

  • Er worden nieuwe tewerkstellingskansen gecreëerd voor doelgroepmedewerkers binnen de zorg- en/of bouwsector;
  • Er worden nieuwe methodieken getest die één of meerdere drempels wegwerken; bijvoorbeeld de competentienoden, diplomavereisten, de begeleidingsnood op de werkvloer, de taalbarrière, de onbekendheid van het aanbod van de sociale economie,... 
  • Er ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden tussen de sociale economie, lokale besturen en de zorg- of bouwsector. 

De subsidie bedraagt maximaal € 150.000 in zijn totaliteit, gespreid over maximaal twee jaar. Zowel de personeelskosten als de werkingskosten verbonden aan het project komen in aanmerking voor subsidie. De deadline voor het indienen van je subsidieaanvraag is 17 april 2023.

Investeringskosten worden niet gesubsidieerd. Daarvoor verwijst de provincie door naar het Participatiefonds Trividend Provincie Antwerpen (zie hieronder). 

Meer informatie over de oproep en de aanvraagprocedure kan je nalezen op de website van de Provincie Antwerpen www.provincieantwerpen.be: Economie > Subsidies Economie > Projectsubsidie voor een inclusieve zorg- en bouwsector

Projectsubsidies voor innovatieve projecten in de inclusieve economie

Met deze subsidie ondersteunt de provincie Antwerpen organisaties om innovatieve projecten te starten die voldoen aan minstens één van de drie hoofddoelstellingen van het reglement: je biedt tewerkstelling voor kwetsbare groepen, je biedt hen ondersteuningsnetwerken of het werk vindt plaats in flexibele (‘hybride’) leeromgevingen.

Deze subsidie kan aangevraagd worden door vennootschappen, verenigingen en publiekrechtelijke overheden die meerdere doelgroepmedewerkers tewerkstellen. Dit wil zeggen dat ook bedrijven uit de reguliere economie een subsidie kunnen aanvragen voor projecten die kwetsbare groepen tewerkstellen, of voor samenwerkingen met sociale-economiebedrijven. Bij goedkeuring volgt een projectsubsidie tot 75% van de totale projectkost. De subsidie bedraagt maximaal € 100.000 per jaar en € 250.000 in totaal, gespreid over maximaal vier jaar.

Momenteel loopt er geen oproep. Meer informatie kan je terugvinden op de website van de Provincie Antwerpen www.provincieantwerpen.be: Economie > Subsidies Economie > Impulssubsidies voor innovatieve projecten in de inclusieve economie.

Renteloze lening voor sociaal-economische initiatieven 

Trividend Provincie Antwerpen (een initiatief van POM Antwerpen en Trividend cvba met de steun van de provincie Antwerpen) verstrekt renteloze leningen aan sociale economie projecten in de Provincie Antwerpen die nood hebben aan investeringskapitaal. De maatregel is toegankelijk voor zowel organisaties (incl. vzw’s) als private ondernemingen op voorwaarde dat bepaalde doelstellingen worden beoogd.

De renteloze lening kan € 10.000 tot € 50.000 bedragen. Bij het toekennen van de lening word je vennoot bij Trividend Provincie Antwerpen. Je koopt hiervoor één aandeel van € 50. Na afloop van de lening kan je dit aandeel terug verkopen aan € 50. Wie een concreet idee of een uitgewerkt businessplan heeft kan contact nemen met Trividend Provincie Antwerpen om dit verder te bespreken tijdens een intakegesprek.

Meer informatie kan je vinden op de website van de Provincie Antwerpen www.provincieantwerpen.be: Economie > Subsidies Economie > Renteloze leningen tot 50.000 euro voor sociaal-economische initiatieven.

Oost-Vlaanderen

Subsidie voor vernieuwende tewerkstellingsprojecten

Deze subsidie ondersteunt vernieuwende projecten gericht op het (her)activeren van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het reguliere circuit en het bevorderen van de duurzame tewerkstelling van deze doelgroep. Zowel reguliere ondernemingen, organisaties uit de sociale economie als intermediaire organisaties komen hiervoor in aanmerking. Het moet ook gaan om een partnerschap met tenminste 2 partners, waarvan minstens 1 bedrijf uit het reguliere circuit.

Het maximale subsidiebedrag is € 75.000. In 2023 moet de aanvraag uiterlijk op 9 juni 2023 worden ingediend.

Meer informatie vind je op de website van de Provincie Oost-Vlaanderen oost-vlaanderen.be: Subsidies > filter Werken en ondernemen > Subsidie voor vernieuwende tewerkstellingsprojecten.

Projectsubsidie voor innovatie en professionalisering 

Deze subsidie ondersteunt samenwerkingen tussen reguliere en sociale-economie-ondernemingen die werken aan creatieve en vernieuwende producten of diensten. Het gaat om samenwerkingsverbanden van minimaal één sociale economie-onderneming en één onderneming uit de reguliere economie. Oost-Vlaamse gemeenten, OCMW’s, lokale diensteneconomie-initiatieven en Oost-Vlaamse kennis- en onderzoeksinstellingen kunnen ook deel uitmaken van het samenwerkingsverband. 

De steun bedraagt maximaal € 20.000 en mag gecumuleerd worden met een andere projectsubsidie op voorwaarde dat de totale som van de projectsubsidie maximaal de kostprijs van het project bedraagt.

Om de subsidie aan te vragen moet je het ingevulde aanvraagformulier ten laatste op 30 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het project plaatsvindt, versturen naar sociale.economie@oost-vlaanderen.be.

Meer informatie vind je op de website van de Provincie Oost-Vlaanderen oost-vlaanderen.be: Subsidies > filter Werken en ondernemen > Subsidie voor de bevordering van innovatie en professionalisering door samenwerking tussen reguliere en sociale-economie-ondernemingen.

Subsidie voor de impactgedreven (her)starter

(Her)starters kunnen via deze subsidie, steun bekomen voor vormingscursussen, advies- en investeringskosten en de deelname aan beurzen en events. Het steunbedrag bedraagt maximaal € 4.000. 50% van de toegekende subsidie mag naar investeringskosten gaan, met een maximum van € 2.000. De starter mag maximaal twee jaar actief zijn in hoofd- of bijberoep, bij herstarters moet er sprake zijn van een onderbreking van minstens één jaar.

De steun gaat naar ondernemers die impact willen genereren op één of meerdere impactgebieden en op een ondernemende, marktgerichte wijze een product of dienst leveren die bijdraagt tot het oplossen van een maatschappelijke uitdaging. De impactgebieden zijn de volgende: verhogen arbeidsparticipatie kwetsbare groepen, energietransitie, circulaire en duurzame productie, voedseltransitie en natuurbehoud en het verhogen van sociale cohesie.

In 2023 moet de aanvraag uiterlijk op 15 mei 2023 worden ingediend.

Meer informatie vind je op de website van de Provincie Oost-Vlaanderen oost-vlaanderen.be: Subsidies > filter Werken en ondernemen > Subsidie voor de impactgedreven (her)starter.

Vlaams-Brabant

Subsidies voor sociaal ondernemerschap

Projecten die de toegang tot de arbeidsmarkt bevorderen voor mensen met een grote afstand tot die arbeidsmarkt, kunnen een subsidie krijgen van de provincie Vlaams-Brabant. De subsidiebedragen variëren tussen maximaal € 5.000 en maximaal € 40.000. Zo is er onder meer een verschil tussen een individuele aanvraag (minder dan 3 organisaties betrokken) en een collectieve aanvraag (minstens 3 organisaties betrokken). De subsidie is er zowel voor privaatrechtelijke rechtspersonen, publiekrechtelijke rechtspersonen en feitelijke verenigingen. Een aanvraag indienen kan het hele jaar door, de beoordeling gebeurt telkens in twee rondes (na 1 april en na 1 november). 

Meer informatie is terug te vinden op de website van de provincie www.vlaamsbrabant.be: Economie en landbouw > Sociale Economie > Subsidies > Subsidies voor sociaal ondernemerschap

Limburg

Arbeidsmatige activiteiten gericht op doorstroom naar werk

De provincie Limburg wil de doorstroomkansen van de meest zwakke werkzoekenden verbeteren en hen een kans geven om zich te ontplooien in een arbeidszorginitiatief. Op deze werkvloeren in de sociale economie kunnen zij (opnieuw) kennismaken met gestructureerde arbeidsmatige activiteiten in een realistische werkomgeving, zonder de druk van een arbeidsovereenkomst. Arbeidszorgmedewerkers behouden tijdens de activiteiten hun uitkering. In het ideale geval vormt arbeidszorg een opstap naar betaalde arbeid.

De subsidie bedraagt afhankelijk van het trajecttype € 650 of € 2.460 per begeleiding. Ondernemingen met maatschappelijke zetel en vestiging in Limburg die een Vlaamse erkenning hebben als begeleider Arbeidsmatige Activiteiten in de Sociale Economie (AMA WSE), hetzij als maatwerkbedrijf, hetzij als erkende partner in een samenwerkingsverband AMA WSE komen in aanmerking voor deze steunmaatregel. De aanvraag moet ten laatste op 30 april van ieder werkingsjaar ingediend worden.

Meer informatie is terug te vinden op de website van de provincie www.limburg.be: Subsidies > Arbeidsmatige activiteiten gericht op doorstroom naar werk - projectsubsidie.

De-minimis

Sommige subsidies vermeld op deze pagina vallen onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. 

Dit geldt momenteel voor de maatregelen:

  • Antwerpen: Impulssubsidies voor innovatieve projecten in de inclusieve economie
  • Oost-Vlaanderen: Projectsubsidie voor innovatie en professionalisering, Subsidie voor de impactgedreven (her)starter en Subsidie voor vernieuwende tewerkstellingsprojecten
  • Vlaams-Brabant: Subsidies voor sociaal ondernemerschap
  • Limburg: Arbeidsmatige activiteiten gericht op doorstroom naar werk

Voor meer info zie www.vlaio.be/de-minimis.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Contact

Afdeling / Dienst
Provinciale Directie Dienst Economie, Innovatie en Samenleven
Adres

Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
België

Telefoon
Afdeling / Dienst
Directie Omgeving, Duurzaamheid, Milieu en Natuur
Adres

Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
België

Telefoon
Afdeling / Dienst
Team Economie
Adres

Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
België

Telefoon
Afdeling / Dienst
Dienst Economie
Adres

Provincieplein 1
3010 Leuven
België

Telefoon