Provinciale steun voor de sociale economie

Laatst gewijzigd op 5 jun 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
projecten rond tewerkstelling en sociale economie
Subsidie/lening
steunpercentage en bedrag varieert per maatregel

Wat houdt de maatregel in

Ook op provinciaal niveau bestaan er specifieke maatregelen om de sociale economie te ondersteunen. Op deze pagina kan je een overzicht per provincie terugvinden.

Antwerpen

Lening voor sociaal-economische initiatieven 

Trividend Provincie Antwerpen is een erkende coöperatieve vennootschap, en is een samenwerking tussen Trividend cv en de provincie Antwerpen. De vennootschap steunt impactondernemers in de provincie Antwerpen, door het aanbieden van achtergestelde leningen voor investeringen.

Zowel kleine sociale ondernemingen als grotere sociale economiebedrijven én reguliere ondernemingen komen in aanmerking voor een lening tussen € 10.000 en € 50.000, ongeacht de vennootschapsvorm. Ze maken een onderscheid tussen de twee volgende groepen:

  1. Creatie van sociale tewerkstelling: Ondernemingen of organisaties die nieuwe ecologisch duurzame activiteiten genereren, en hiermee bijdragen aan de creatie van jobs in de sociale economie in de provincie Antwerpen, kunnen een renteloze lening krijgen.
  2. Circulaire oplossingen: Ondernemingen of organisaties in de provincie Antwerpen die circulaire oplossingen ontwikkelen voor maatschappelijke uitdagingen, kunnen een lening krijgen met een interest van 4 tot 8%.

Meer informatie kan je vinden op de website van de Provincie Antwerpen www.provincieantwerpen.be: Economie > Subsidies Economie > Leningen bij Trividend Provincie Antwerpen.

Oost-Vlaanderen

Subsidie voor vernieuwende tewerkstellingsprojecten

Deze subsidie ondersteunt vernieuwende projecten gericht op het (her)activeren van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het reguliere circuit en het bevorderen van de duurzame tewerkstelling van deze doelgroep. Zowel reguliere ondernemingen, organisaties uit de sociale economie als intermediaire organisaties komen hiervoor in aanmerking. Het moet ook gaan om een partnerschap met tenminste 2 partners, waarvan minstens 1 bedrijf uit het reguliere circuit.

Het maximale subsidiebedrag is € 75.000. In 2023 moest de aanvraag uiterlijk op 9 juni 2023 worden ingediend. Over de procedure in 2024 is nog geen nieuws.

Meer informatie vind je op de website van de Provincie Oost-Vlaanderen oost-vlaanderen.be: Subsidies > filter Werken en ondernemen > Subsidie voor vernieuwende tewerkstellingsprojecten.

Projectsubsidie voor innovatie en professionalisering 

Deze subsidie ondersteunt samenwerkingen tussen reguliere en sociale-economie-ondernemingen die werken aan creatieve en vernieuwende producten of diensten. Het gaat om samenwerkingsverbanden van minimaal één sociale economie-onderneming en één onderneming uit de reguliere economie. Oost-Vlaamse gemeenten, OCMW’s, lokale diensteneconomie-initiatieven en Oost-Vlaamse kennis- en onderzoeksinstellingen kunnen ook deel uitmaken van het samenwerkingsverband. 

De steun bedraagt maximaal € 20.000 en mag gecumuleerd worden met een andere projectsubsidie op voorwaarde dat de totale som van de projectsubsidie maximaal de kostprijs van het project bedraagt.

Om de subsidie aan te vragen moet je het ingevulde aanvraagformulier ten laatste op 30 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het project plaatsvindt, versturen naar sociale.economie@oost-vlaanderen.be.

Meer informatie vind je op de website van de Provincie Oost-Vlaanderen oost-vlaanderen.be: Subsidies > filter Werken en ondernemen > Subsidie voor de bevordering van innovatie en professionalisering door samenwerking tussen reguliere en sociale-economie-ondernemingen.

Subsidie voor de impactgedreven (her)starter

(Her)starters kunnen via deze subsidie, steun bekomen voor vormingscursussen, advies- en investeringskosten en de deelname aan beurzen en events. Het steunbedrag bedraagt maximaal € 4.000. 50% van de toegekende subsidie mag naar investeringskosten gaan, met een maximum van € 2.000. De starter mag maximaal twee jaar actief zijn in hoofd- of bijberoep, bij herstarters moet er sprake zijn van een onderbreking van minstens één jaar.

De steun gaat naar ondernemers die impact willen genereren op één of meerdere impactgebieden en op een ondernemende, marktgerichte wijze een product of dienst leveren die bijdraagt tot het oplossen van een maatschappelijke uitdaging. De impactgebieden zijn de volgende: verhogen arbeidsparticipatie kwetsbare groepen, energietransitie, circulaire en duurzame productie, voedseltransitie en natuurbehoud en het verhogen van sociale cohesie.

In 2024 moest de aanvraag uiterlijk op 15 mei 2024 worden ingediend. 

Meer informatie vind je op de website van de Provincie Oost-Vlaanderen oost-vlaanderen.be: Subsidies > filter Werken en ondernemen > Subsidie voor de impactgedreven (her)starter.

Vlaams-Brabant

Subsidies voor sociaal ondernemerschap

Projecten die de toegang tot de arbeidsmarkt bevorderen voor mensen met een grote afstand tot die arbeidsmarkt, kunnen een subsidie krijgen van de provincie Vlaams-Brabant. De subsidiebedragen variëren tussen maximaal € 5.000 en maximaal € 40.000. Zo is er onder meer een verschil tussen een individuele aanvraag (minder dan 3 organisaties betrokken) en een collectieve aanvraag (minstens 3 organisaties betrokken). De subsidie is er zowel voor privaatrechtelijke rechtspersonen, publiekrechtelijke rechtspersonen en feitelijke verenigingen. Een aanvraag indienen kan het hele jaar door, de beoordeling gebeurt telkens in twee rondes (na 1 april en na 1 november). 

Meer informatie is terug te vinden op de website van de provincie www.vlaamsbrabant.be: Economie en landbouw > Sociale Economie > Subsidies > Subsidies voor sociaal ondernemerschap

Limburg

Arbeidsmatige activiteiten gericht op doorstroom naar werk

De provincie Limburg wil de doorstroomkansen van de meest zwakke werkzoekenden verbeteren en hen een kans geven om zich te ontplooien in een arbeidszorginitiatief. Op deze werkvloeren in de sociale economie kunnen zij (opnieuw) kennismaken met gestructureerde arbeidsmatige activiteiten in een realistische werkomgeving, zonder de druk van een arbeidsovereenkomst. Arbeidszorgmedewerkers behouden tijdens de activiteiten hun uitkering. In het ideale geval vormt arbeidszorg een opstap naar betaalde arbeid.

De subsidie bedraagt afhankelijk van het trajecttype € 650 of € 2.460 per begeleiding. Ondernemingen met maatschappelijke zetel en vestiging in Limburg die een Vlaamse erkenning hebben als begeleider Arbeidsmatige Activiteiten in de Sociale Economie (AMA WSE), hetzij als maatwerkbedrijf, hetzij als erkende partner in een samenwerkingsverband AMA WSE komen in aanmerking voor deze steunmaatregel. De aanvraag moet ten laatste op 30 april van ieder werkingsjaar ingediend worden.

Meer informatie is terug te vinden op de website van de provincie www.limburg.be: Subsidies > Arbeidsmatige activiteiten gericht op doorstroom naar werk - projectsubsidie.

De-minimis

Sommige subsidies vermeld op deze pagina vallen onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 300.000 bedragen. 

Dit geldt momenteel voor de maatregelen:

  • Oost-Vlaanderen: Projectsubsidie voor innovatie en professionalisering, Subsidie voor de impactgedreven (her)starter en Subsidie voor vernieuwende tewerkstellingsprojecten
  • Vlaams-Brabant: Subsidies voor sociaal ondernemerschap
  • Limburg: Arbeidsmatige activiteiten gericht op doorstroom naar werk

Voor meer info zie www.vlaio.be/de-minimis.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Contact

Afdeling / Dienst
Provinciale Directie Dienst Economie, Innovatie en Samenleven
Adres

Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
België

Telefoon
Afdeling / Dienst
Directie Omgeving, Duurzaamheid, Milieu en Natuur
Adres

Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
België

Telefoon
Afdeling / Dienst
Team Economie
Adres

Charles de Kerchovelaan 189
9000 Gent
België

Telefoon
Afdeling / Dienst
Dienst Economie
Adres

Provincieplein 1
3010 Leuven
België

Telefoon