Prospectiereis: subsidie van FIT

Laatst gewijzigd op 15 jan 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & vzw's met economische activiteit
Voor wat
individuele prospectiereizen, groepszakenreizen, investeringsreizen buiten de EER
Subsidie
van 50 tot 75 % van bep. forfaitaire bedragen

Bekijk ook het thema Internationaal Ondernemen op de website van VLAIO.

Wat houdt de maatregel in

Kmo's  (incl. vzw's met economische activiteit) waarvan de exploitatiezetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, kunnen bij Flanders Investment & Trade (FIT) een subsidie bekomen voor individuele prospectiereizen, deelname aan groepszakenreizen, reizen in het kader van groepsstanden en investeringsreizen naar het buitenland die geen delokalisatie tot gevolg hebben.

Deze steun bedraagt 50 tot 75 % van de forfaitaire bedragen bepaald door FIT.

Zij geldt enkel voor initiatieven buiten de EER die het internationaal ondernemen bevorderen en enkel op markten waar nog geen of slechts een beperkte afzet is. De Europese Economische Ruimte (EER) omvat naast de Europese lidstaten tevens: Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.

Sinds 1 januari 2021 kan je dus ook een subsidie aanvragen voor jouw prospectiereis naar het Verenigd Koninkrijk (VK).

Wie komt in aanmerking

Deze steunmaatregel staat open voor kmo’s die een exploitatiezetel hebben in het Vlaamse Gewest en die beantwoorden aan de volgende definitie:

Criteria
kmo
Tewerkstellingminder dan 250
ofwel jaaromzet
ofwel balanstotaal
maximum € 50 miljoen
maximum € 43 miljoen
Zelfstandigheidscriterium
Zelfstandigheid uit zich in het samentellen van de data van de steunvragende onderneming met deze van de participerende (vanaf meer dan 25% participatie) en verbonden (vanaf meer dan 50% participatie) ondernemingen (zie  Europese basisdefinitie van kmo op de website van FIT).

Ook ondernemersorganisaties en (gemengde) kamers van koophandel, die niet in aanmerking komen voor structurele financiering bij FIT, kunnen voor dit steuntype een individuele steunaanvraag indienen.

Vzw's met een economische activiteit komen eveneens in aanmerking voor deze maatregel. 

Wie komt niet in aanmerking:

 • Aanvragers die niet in orde zijn met de sociale en fiscale wetgeving;
 • Aanvragers die geen ondernemingsnummer hebben (uitgezonderd de (gemengde) kamers van koophandel in het buitenland);
 • Ondernemingen die hun verbintenissen t.a.v. FIT niet hebben nageleefd.

Wat komt in aanmerking

Welke initiatieven

Een kmo kan voor de deelname van één van volgende initiatieven een tussenkomst bekomen in de reis- en verblijfkosten:

 • Individuele prospectiereizen;
 • deelname aan groepszakenreizen;
 • reizen in het kader van groepsstanden;

Komt niet in aanmerking voor steun: reizen voor investeringen in het buitenland die een delokalisatie tot gevolg hebben, alsook aankoopreizen.

Belangrijke voorwaarden
 • Deze steun is enkel van toepassing voor initiatieven op nieuwe markten. Het moet gaan om een land buiten de EER, waarin de onderneming nog geen of slechts een beperkte afzet realiseert.
 • Het moet gaan om een land buiten de EER. Sinds 1 januari 2021 kan je dus ook een subsidie aanvragen voor een prospectiereis naar het Verenigd Koninkrijk (VK).
 • De prospectie moet een meerwaarde betekenen voor het economisch bedrijfsleven in het Vlaamse Gewest. Er wordt bij de beoordeling rekening gehouden met de meerwaarde die in Vlaanderen gecreëerd wordt met of toegevoegd wordt aan de goederen en diensten. Hierbij wordt in eerste instantie gekeken naar de rechtstreekse arbeidsplaatsen.
 • Er wordt verwacht dat je contact opneemt met het kantoor van FIT dat verantwoordelijk is voor het land dat je prospecteert. Dit kan voor of tijdens de prospectiereis en dit zowel telefonisch, via e-mail of door een bezoek aan het kantoor. Bij een prospectiereis in het kader van een groepszakenreis of deelname aan een beurs georganiseerd door FIT, moet er geen contact worden opgenomen.

Omvang steun

De reis- en verblijfkosten zijn vaste forfaitaire bedragen ( zie lijst Hoeveel bedraagt de subsidie > Forfaitaire bedragen

 • De reiskosten omvatten de kosten voor de verplaatsing naar het betrokken land, alsook de kosten voor binnenlandse verplaatsingen;
 • De verblijfskosten (die per overnachting worden toegekend) bestaan uit twee componenten, namelijk logies (60%) en dagvergoeding (40%).

Het steunpercentage bedraagt:

 • standaard: 50% van de forfaitaire bedragen
 • voor kmo's die sedert 1 september 2005 minder dan 4 goedgekeurde subsidieaanvragen hebben bij FIT: 75% van de forfaitaire bedragen 
 • Voor een prospectiereis naar meerdere landen: de forfaitaire bedragen voor de reiskosten per land worden verminderd met 40%.

Indien er geen bewijsstukken voor logieskosten kunnen voorgelegd worden, zullen de forfaitaire bedragen voor verblijfskosten worden verminderd met 60%.

Er kan slechts steun worden toegekend voor één afgevaardigde per reis:

 • Deze afgevaardigde kan een bestuurder zijn, personeelslid of exportmanager met een duurzaam exclusiviteitscontract (minimum één jaar) van de aanvragende onderneming.
 • Reizen kunnen ook ondernomen worden door studenten op voorwaarde dat de aanvragende kmo of organisatie de begunstigde is van de subsidie en dat het initiatief moet kaderen in het studieprogramma.

De minimale subsidie bedraagt € 500.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 300.000 bedragen. Meer informatie kan je terugvinden op www.vlaio.be/de-minimis.

Aanvraag- en uitbetalingsprocedure

De aanvraag verloopt volledig digitaal via www.flanderstrade.be.

De volledige elektronische aanvraag moet uiterlijk zeven kalenderdagen vóór de afreisdatum worden ingediend bij FIT. Slechts bij aanvaarde hoogdringendheid kan hiervan worden afgeweken. Aanvragen ingediend tijdens of na afloop van het initiatief kunnen nooit worden gesubsidieerd.

FIT streeft er naar om binnen de 60 kalenderdagen na de indiening van de volledige aanvraag een beslissing te nemen over de toekenning van de subsidie.

De subsidie wordt uitbetaald indien FIT uiterlijk 3 maanden na goedkeuring van de subsidieaanvraag in bezit is van de nodige bewijsstukken.

Cumulatie

Voor deze prospectiereis mag er geen andere financiële steun zijn toegekend van een andere instelling of overheid.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.

Contact

Afdeling / Dienst
Dienst Financiële Tegemoetkomingen
Adres

Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
België

Telefoon