Prospectiereis buiten de EER

Laatst gewijzigd op 17 jun 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's
Voor wat
individuele prospectiereizen, groepszakenreizen, investeringsreizen buiten de EER
Subsidie
van 50 tot 75 % van bep. forfaitaire bedragen

Wat houdt de maatregel in

Kmo's waarvan de exploitatiezetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, kunnen een subsidie bekomen voor individuele prospectiereizen, deelname aan groepszakenreizen, reizen in het kader van groepsstanden en investeringsreizen naar het buitenland die geen delokalisatie tot gevolg hebben, steun bekomen bij Flanders Investment & Trade (FIT).

Deze steun bedraagt 50 tot 75 % van de forfaitaire bedragen bepaald door FIT.

Zij geldt enkel voor initiatieven buiten de EER die het internationaal ondernemen bevorderen en enkel op markten waar nog geen of slechts een beperkte afzet is. De Europese Economische Ruimte (EER) omvat naast de Europese lidstaten tevens: Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.

De Vlaamse Regering heeft beslist om het Corona Exit-plan van FIT en haar aangepaste dienstverlening uit te breiden met bijkomende steunmaatregelen. Het doel? Bedrijven voorbij de coronacrisis loodsen met acties op tal van fronten, in binnen- en buitenland. Dit pakket omvat onder meer volgende steun: 1. Het Corona-Steunpakket Internationalisering geeft aan maximaal 1.000 ervaren Vlaamse exporteurs een duw in de rug om hun exportactiviteiten in 2020 en 2021 te versterken. Deze eenmalige subsidie van € 5.000 per onderneming zal beschikbaar zijn vanaf het najaar 2020. 2. Het Corona-Starterspakket internationalisering zal maximaal 300 nieuwe Vlaamse exporteurs ondersteunen om in 2020 en 2021 hun exportactiviteiten op te starten. Deze eenmalige subsidie van € 7.000 per bedrijf zal eveneens vanaf het najaar 2020 kunnen worden aangevraagd. 3. Het ‘Reboot your export’-pakket zal beschikbaar zijn op korte termijn en laat Vlaamse bedrijven toe om tegen een lagere kost en verbeterde betalingsvoorwaarden deel te nemen aan FIT-groepsstanden op internationale (vak)beurzen en/of niche-evenementen.

Wie komt in aanmerking

Deze steunmaatregel staat open voor kmo’s die een exploitatiezetel hebben in het Vlaamse Gewest en die beantwoorden aan de volgende definitie:

 • de onderneming moet minder dan 250 werknemers tewerkstellen;
 • de jaaromzet mag maximaal € 50 miljoen bedragen, of het balanstotaal maximaal € 43 miljoen;
 • niet meer dan 25% van het kapitaal of van de stemrechten mag in handen zijn van één onderneming of van verscheidene ondernemingen gezamenlijk die niet aan deze definitie beantwoorden.

Ook ondernemersorganisaties en (gemengde) kamers van koophandel, die niet in aanmerking komen voor structurele financiering bij FIT, kunnen voor dit steuntype een individuele steunaanvraag indienen.

Wie komt niet in aanmerking:

 • Aanvragers die niet in orde zijn met de sociale en fiscale wetgeving;
 • Aanvragers die geen ondernemingsnummer hebben (uitgezonderd de (gemengde) kamers van koophandel in het buitenland);
 • Ondernemingen die hun verbintenissen t.a.v. FIT niet hebben nageleefd.

Omvang steun

Een kmo kan voor de deelname van één van volgende initiatieven een tussenkomst bekomen in de reis- en verblijfkosten:

 • Individuele prospectiereizen;
 • deelname aan groepszakenreizen;
 • reizen in het kader van groepsstanden;
 • reizen voor investeringen in het buitenland die geen delokalisatie tot gevolg hebben.

De reis- en verblijfkosten zijn vaste forfaitaire bedragen (lijsten hiervan kunnen geraadpleegd worden op www.flandersinvestmentandtrade.be:

 • De reiskosten omvatten de kosten voor de verplaatsing naar het betrokken land, alsook de kosten voor binnenlandse verplaatsingen;
 • De verblijfskosten (die per overnachting worden toegekend) bestaan uit twee componenten, namelijk logies (60%) en dagvergoeding (40%).

Het steunpercentage bedraagt 50%. Kmo's die voor 1 april 2012 geen subsidie hebben ingediend bij FIT én sinds 1 april 2012 minder dan 5 goedgekeurde subsidieaanvragen hebben bij FIT, kunnen voor hun eerste 4 goedgekeurde dossiers aanspraak maken op een verhoogd steunpercentage van 75%.

Bij een reis naar meerdere landen kan slechts 60% van de reiskosten per land in rekening gebracht worden. 

Indien er geen bewijsstukken voor logieskosten kunnen voorgelegd worden, zullen de forfaitaire bedragen voor verblijfskosten worden verminderd met 60%.

Er kan slechts steun worden toegekend voor één afgevaardigde per reis. Deze afgevaardigde kan een bestuurder zijn, personeelslid of exportmanager met een duurzaam exclusiviteitscontract (minimum één jaar) van de aanvragende onderneming. Reizen kunnen ook ondernomen worden door studenten op voorwaarde dat de aanvragende kmo of organisatie de begunstigde is van de subsidie en dat het initiatief moet kaderen in het studieprogramma.

De minimale subsidie bedraagt € 500.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Dit bedrag wordt door dezelfde regelgeving beperkt tot € 100.000 voor de land- en tuinbouwsector, het maritiem goederenvervoer en het goederenvervoer over de weg en het spoor. Meer informatie kan je terugvinden op www.vlaio.be/de-minimis.

Bijkomende voorwaarden

Deze steun is enkel van toepassing voor initiatieven op nieuwe markten. Het moet dus gaan om een land buiten de EER, waarin de onderneming nog geen of slechts een beperkte afzet realiseert.

Voor de hogervermelde reizen zijn de ondernemingen verplicht om ter plaatse een bezoek te brengen aan het kantoor van FIT. Indien er in het land in kwestie geen kantoor van FIT aanwezig is of indien uit het reisschema blijkt dat een bezoek praktisch niet haalbaar is, volstaat een andere vorm van contact.

De goederen en/of diensten waarvoor prospectie wordt gedaan, moeten in het Vlaamse Gewest geproduceerd, verwerkt en/of gepresteerd worden.

Voor deze prospectiereis mag er een andere financiële steun zijn toegekend van een andere instelling of overheid.

Aanvraag- en uitbetalingsprocedure

De aanvraag verloopt volledig digitaal via www.flanderstrade.be .

De volledige elektronische aanvraag moet uiterlijk zeven kalenderdagen vóór de afreisdatum worden ingediend bij FIT. Slechts bij aanvaarde hoogdringendheid kan hiervan worden afgeweken. Aanvragen ingediend tijdens of na afloop van het initiatief kunnen nooit worden gesubsidieerd.

FIT streeft er naar om binnen de 60 kalenderdagen na de indiening van de volledige aanvraag een beslissing te nemen over de toekenning van de subsidie.

De subsidie wordt uitbetaald indien FIT uiterlijk 3 maanden na goedkeuring van de subsidieaanvraag in bezit is van de nodige bewijsstukken.

Contact

Afdeling / Dienst
Dienst Financiële Tegemoetkomingen
Adres

Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
België

Telefoon