Kmo-innovatieprojecten

Laatst gewijzigd op 26 jan 2018 (Alle wijzigingen)
Geen aanvraag meer mogelijk

Wat houdt de maatregel in

Kmo's met (toekomstige) activiteiten in het Vlaamse Gewest konden van Agentschap Innoveren & Ondernemen een subsidie bekomen van 35% tot 55% (op de aanvaarde kosten met een maximum steun van € 250.000) voor de uitvoering van bepaalde kmo-innovatieprojecten. Deze steunmaatregel kon worden aangevraagd tot en met 31 december 2017.

De kmo-innovatieprojecten, kmo-innovatiehaalbaarheidsstudies, sprint-projecten en O&O-bedrijfsprojecten  werden op 1 januari 2018 vervangen door twee nieuwe subsidies: De subsidie Ontwikkelingsproject is bedoeld  voor vernieuwende ideeën – nieuw of verbeterd product, proces of dienst – die de onderneming kunnen veranderen en versterken op korte termijn. De subsidie Onderzoeksproject is bedoeld voor kennisopbouw die op lange termijn de basis vormt voor veranderingen binnen de onderneming. Zowel kmo’s als grote ondernemingen komen voor beide subsidies in aanmerking.

Wie kwam in aanmerking

Deze steunmogelijkheden zijn bedoeld voor Vlaamse kmo-aanvragers met rechtspersoonlijkheid (ook vzw’s).

Vlaams betekent hier dat het aanvragend bedrijf een exploitatiezetel in Vlaanderen heeft (of kortelings zal hebben) en er economische activiteiten uitoefent (gaat uitoefenen).

Om aan de definitie van kmo te voldoen, moet de onderneming cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoen (in één van de twee boekjaren voorafgaand aan het moment van indiening):

Criteria
ko
mo

Tewerkstelling

minder dan 50

minder dan 250

ofwel jaaromzet
ofwel balanstotaal

maximum €10 miljoen
maximum €10 miljoen

maximum €50 miljoen
maximum €43 miljoen

Zelfstandigheidscriterium

Zelfstandigheid uit zich in het samentellen van de data van de steunvragende onderneming met deze van de participerende (vanaf meer dan 25% participatie) en verbonden (vanaf meer dan 50% participatie) ondernemingen (zie vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-innovatieprojecten/voorwaarden/voldoet-je-onderneming-aan-de-europese)

Wanneer één van deze criteria wordt overschreden is men een grote onderneming.

Wat kwam in aanmerking

  • Definitie: project gericht op de concrete realisatie van een innovatie;
  • Duur: maximum 24 maanden;
  • Begroting: minimaal € 50.000;
  • Basissteun: 35% (45% voor een ko) van de aanvaarde kosten met een maximum steun van € 250.000;
  • Extra: het basissteunpercentage kan met 10% verhoogd worden bij samenwerking met andere onafhankelijke bedrijven of internationale samenwerking (mits geen bedrijf meer dan 70% aandeel heeft in de kosten);
  • Aantal: maximaal twee kmo-innovatieprojecten kunnen per kalenderjaar per bedrijf gesteund worden.

Belangrijk te vermelden is dat er retroactief geen steun kan verleend worden. Enkel de kosten gemaakt na de startdatum vermeld in het aanvraagdocument kunnen worden betoelaagd. Deze startdatum kan ten vroegste samenvallen met de eerste werkdag van de maand volgend op de maand waarin het volledige aanvraagdocument bij Agentschap Innoveren & Ondernemen wordt ingediend.

Aanvraagprocedure

Aanvragen moeten worden opgesteld aan de hand van de handleiding te verkrijgen op de website vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-innovatieprojecten/aanvraagprocedure

Sinds aanslagjaar 2008 zijn premies, kapitaal- en interestsubsidies voor onderzoek en ontwikkeling toegekend door gewestelijke instellingen (b.v. Agentschap Innoveren & Ondernemen) vrijgesteld van belasting.

De subsidie-aanvraag kan reeds gebeuren voordat er een rechtspersoonlijkheid bestaat. De subsidie zal echter pas uitbetaald worden van zodra de kmo met rechtspersoonlijkheid is opgericht.

Contact

 

Adres

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail