Fiscale aftrek voor kosten van beveiligingsdiensten

Laatst gewijzigd op 2 okt 2019 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
zelfstandige & kleine vennootschappen
Voor wat
bepaalde beveiligingskosten
Fiscaal voordeel
120% fiscaal aftrekbaar

Wat houdt de maatregel in

Bepaalde beveiligingskosten zijn voor zelfstandigen, vrije beroepen en kleine vennootschappen voor 120%  fiscaal aftrekbaar. Het betreft diensten geleverd door beveiligingsondernemingen, alsook de abonnementskosten voor aansluiting op een vergunde alarmcentrale. Voor de aftrek van deze extra 20% dient wel aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde te worden voldaan indien het kleine vennootschappen betreft.

Wie komt in aanmerking

Deze maatregel is van toepassing in de personenbelasting, de vennootschapsbelasting en de belasting van niet-inwoners (zowel voor natuurlijke als vennootschappen).

Om van deze aftrek te kunnen genieten in de personenbelasting moeten de kosten een beroepskarakter hebben en worden gedaan of gedragen om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden.

Enkel kleine vennootschappen (zoals gedefinieerd in artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) kunnen deze maatregel toepassen. Dit zijn vennootschappen die voor het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

  • Jaargemiddeld personeelsbestand: 50 werknemers;
  • Jaaromzet exclusief btw: € 9.000.000;
  • balanstotaal: € 4.500.000.

Wanneer meer dan één van de criteria worden overschreden of niet meer worden overschreden, heeft dit slechts gevolgen wanneer dit zich in twee opeenvolgende boekjaren voordoet. De gevolgen gaan dan in vanaf het daaropvolgende boekjaar.
In het geval van verbonden vennootschappen, moeten de criteria inzake omzet en balanstotaal op geconsolideerde (gegroepeerde) basis worden berekend. Wat het criterium personeelsbestand betreft, wordt het aantal werknemers opgeteld dat door elk van de betrokken verbonden vennootschappen jaarlijks gemiddeld wordt tewerkgesteld.
Wanneer er boekhoudkundig geen consolidatie wordt opgemaakt, kan men kiezen voor een alternatieve consolidatie (verhoging van de drempels met 20% tot € 10,8 miljoen omzet en € 5,4 miljoen balanstotaal).

Vzw’s zijn in beginsel niet onderworpen aan de vennootschapsbelasting.

Wat komt in aanmerking

Volgende diensten, geleverd door beveiligings-/bewakingsondernemingen komen in aanmerking:

  • abonnementskosten voor de aansluiting op een vergunde alarmcentrale;
  • kosten voor het beroep doen op een vergunde bewakingsonderneming voor beveiligd transport (ophalen van plofkoffers);
  • kosten voor het gezamenlijk beroep doen op een vergunde bewakingsonderneming door een groep ondernemingen (consortiumbewaking).

Deze beroepskosten kunnen voor 120% worden afgetrokken in plaats van de normale 100%.

Onaantastbaarheidsvoorwaarde voor vennootschappen: de extra 20% moet op één of meer afzonderlijke rekeningen van het passief geboekt worden en daar blijven en kan niet tot grondslag dienen voor de berekening van de jaarlijkse dotatie aan de wettelijke reserve of van enige beloning of toekenning.

Dit fiscaal voordeel staat los van de bestaande verhoogde investeringsaftrek die betrekking heeft op de aankoop van materiële vaste activa ter beveiliging van beroepslokalen.