Finexpo (exportfinanciering)

Laatst gewijzigd op 7 mei 2019 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
exportfinanciering van Belgische uitrustingsgoederen en aanverwante diensten
Subsidie & financiering
bedrag/steunpercentage varieert per instrument

Wat houdt de maatregel in

Finexpo, het comité voor de financiële ondersteuning van de export, heeft als doelstelling het verzekeren van financiële steun aan de export van Belgische uitrustingsgoederen en aanverwante diensten.

Door middel van verscheidene steunprogramma's probeert Finexpo Belgische bedrijven, die een contract onderhandelen en die in concurrentie zijn met bedrijven van andere landen, te helpen om een aantrekkelijke en competitieve financiering voor te stellen.

Sinds juli 2017 beschikt Finexpo over het "nieuwe kmo-instrument" dat kmo's moet ondersteunen bij de export van hun innovatieve uitrustings- of investeringsgoederen en aanverwante diensten. Het gaat meer bepaald om een gift van een bedrag tussen 80,01% en 100% van de contractwaarde voor de eerste export van een product aan een publieke klant in een ontwikkelingsland.

Wie komt in aanmerking

Zowel kmo’s als grote ondernemingen kunnen een tussenkomst van Finexpo aanvragen. Vzw’s komen niet in aanmerking voor ondersteuning door Finexpo.

Het nieuwe kmo-instrument richt zich enkel tot Belgische kmo's die voldoen aan de Europese kmo-definitie (zie brochure op de website). Dit zijn de  ondernemingen die voldoen aan volgende voorwaarden:  

  • minder dan 250 personeelsleden;
  • een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen of een jaarlijks balanstotaal van maximaal € 43 miljoen;
  • niet meer dan 25% van de onderneming mag in handen zijn van een onderneming die niet voldoet aan de kmo-definitie. 

KMO-instrument

Innovatief product

Finexpo richt zich met dit instrument enkel tot Belgische kapitaalgoederen (= machines, apparatuur, etc.) en aanverwante diensten, die volledig functioneel zijn. Producten in een testfase zijn dus uitgesloten.

De producten dienen innovatief te zijn. Voor de bepaling hiervan wordt een beroep gedaan op de definities die de regio’s, federale en Europese instellingen/agentschappen die rond innovatie werken hanteren. Producten die met publieke innovatiesteun zijn ontwikkeld worden dus als dusdanig erkend. Deze steun kan plaatsgevonden hebben in het O&O proces en/of de product- of procesontwikkeling.
Indien een product niet ontwikkeld is met publieke steun kan dit nog steeds in aanmerking komen, mits grondige motivering in het aanvraagformulier.

Ontwikkelingen ter aanpassing aan de lokale context kunnen gefinancierd worden, alsook de training die verschaft wordt aan personeelsleden van de klant om met dit product na levering aan de slag te gaan.

Andere voorwaarden
  • De steun mag slechts eenmaal aangevraagd worden voor eenzelfde product en het moet dus gaan over de eerste export van een product.
  • De steun kan enkel worden aangevraagd voor een export naar een ontwikkelingsland  met lage en midden inkomens en het product moet bijdragen tot de ontwikkeling van het betrokken land.
  • Enkel projecten van Belgische kmo's met een voldoende Belgisch belang (30% of 50%) kunnen een beroep doen op dit instrument. Het percentage Belgisch belang bepaalt de hoogte van de steun.
  • De klant dient een publieke entiteit te zijn. 
Omvang steun

Er zal voor dit instrument een gift gegeven worden tussen 80,01% en 100% van de contractwaarde.

Minimaal Belgisch belang

Maximum contractbedrag

Maximum giftbedrag

50% € 874.000 € 700.000
30% € 624.000 € 500.000

 

Andere instrumenten

Finexpo beschikt over twee programma's die exclusief voor Belgische bedrijven openstaan, met name het 'commercieel programma' en 'gebonden hulp programma'. Daarnaast is er een programma dat niet de betrokkenheid van een Belgisch bedrijf vereist, met name het 'programma ongebonden hulp'.

  1. In het 'commercieel programma' is er als instrument de intreststabilisatie. Deze tool biedt de garantie van een vaste rentevoet bij exportfinanciering in voornamelijk EUR of USD. Voor dit instrument komen alle landen in aanmerking;
  2. In het programma 'gebonden hulp' verstrekt Finexpo exportkredieten aan concessionele voorwaarden. Binnen dit programma worden er drie instrumenten aangeboden met een giftelement van minstens 35%, met name de intrestbonificatie met of zonder aanvullende gift, de zuivere gift en het gemengde krediet (een lening van staat tot staat, gecombineerd met een commercieel krediet).

Tot slot is er nog het financieringsinstrument voor het verschaffen van technische assistentie. Dit laatste instrument dient om opleidingen te financieren, die gelieerd zijn aan investeringsprojecten in landen die genieten van financiering op commerciële basis of op basis van financiering via ongebonden hulp.

In beide programma's wordt, afhankelijk van het instrument, een minimale Belgische toegevoegde waarde van 30% of 50% vereist.

In het programma 'ongebonden hulp' wordt hulp onder de vorm van een staatslening aan een ontwikkelingsland verschaft met een giftelement van 35% of 50%, afhankelijk van het land. Bij ongebonden hulp wordt een internationale openbare aanbesteding uitgeschreven.

Voor de programma's gebonden en ongebonden hulp komen enkel landen in aanmerking, die op basis van door de Wereldbank opgestelde tabellen, een bruto nationaal product (BNP) per capita hebben dat onder bepaalde grenzen valt. De projecten gefinancierd door deze hulpprogramma's dienen ook bij te dragen tot de groei en ontwikkeling van deze landen.

Alle beslissingen van Finexpo gebeuren met inachtneming van het Arrangement van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) betreffende publieke exportsteun, alsook de OESO-richtlijnen inzake exportkredieten en corruptiebestrijding, en de aanbeveling van het Comité voor Ontwikkelingshulp (DAC) over het ontbinden van de hulp.

Contact

Voor bijkomende informatie en steunaanvragen kan men zich wenden tot:

Afdeling / Dienst
Finexpo
Adres

Karmelietenstraat 15
1000 Brussel
België

Telefoon
Contactpersoon
Sylvie Graffe