Finexpo (exportfinanciering)

Laatst gewijzigd op 18 nov 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
exportfinanciering van Belgische uitrustingsgoederen en aanverwante diensten
Subsidie & financiering
bedrag/steunpercentage varieert per instrument

Wat houdt de maatregel in

Finexpo, het comité voor de financiële ondersteuning van de export, biedt financiële steun aan de export van Belgische uitrustingsgoederen en aanverwante diensten.

Via verschillende steunprogramma's tracht Finexpo Belgische bedrijven, die een contract onderhandelen en die in concurrentie staan met bedrijven van andere landen, te helpen om een aantrekkelijke en competitieve financiering voor te stellen.

Wie komt in aanmerking

Zowel kmo’s als grote ondernemingen kunnen een tussenkomst van Finexpo aanvragen. Vzw’s komen niet in aanmerking voor ondersteuning door Finexpo.

Enkel  het 'KMO-instrument' en de 'Ondersteuning van hernieuwbare energieprojecten' beperkt zich tot kmo's die voldoen aan de Europese kmo-definitie (zie brochure op de website). Dit zijn de  ondernemingen die voldoen aan volgende voorwaarden:  

 • minder dan 250 personeelsleden;
 • een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen of een jaarlijks balanstotaal van maximaal € 43 miljoen;
 • niet meer dan 25% van de onderneming mag in handen zijn van een onderneming die niet voldoet aan de kmo-definitie. 

Instrumenten

Finexpo beschikt over twee programma's die exclusief voor Belgische bedrijven openstaan: het 'commercieel programma' en 'gebonden hulp programma'. Daarnaast is er een programma dat niet de betrokkenheid van een Belgisch bedrijf vereist, met name het 'programma ongebonden hulp'.

Commercieel programma

Het 'commercieel programma' beschikt over het instrument de intreststabilisatie. Deze tool biedt de garantie van een vaste rentevoet bij exportfinanciering in voornamelijk euro, USD of Yen. Voor dit instrument komen alle landen in aanmerking. De voornaamste voorwaarden zijn: 

 • zowel voor kmo's als grote onderneming toegankelijk;
 • je exporteert uitrustings- of investeringsgoederen en aanverwante diensten;
 • naar eender welk land;
 • je klant wil niet contant betalen maar wil genieten van een betalingsuitstel onder de vorm van een krediet ( van minimum 2 jaar);
 • dit krediet wordt uitgedrukt in euro, USD of Yen;
 • dit krediet bedraagt niet meer dan € 100 miljoen;
 • je project wordt gedekt door Credendo.

Meer informatie kan je raadplegen op de pagina Intereststabilisatie.

Programma 'gebonden hulp'

In dit programma verstrekt Finexpo exportkredieten aan concessionele voorwaarden. Het is gericht naar projecten die niet commercieel leefbaar zijn (geen positieve investeringscashflow gedurende de eerste 10 jaar). De steun is gericht aan bepaalde ontwikkelingslanden. 
Binnen dit programma worden volgende instrumenten aangeboden:

Dit programma omvat ook de instrumenten KMO-instrument (zie verder) en Technische assistentie (zie verder) .

Programma 'ongebonden hulp'

Dit prorgamma biedt hulp aan een ontwikkelingsland zonder de verplichting om uitrustingsgoederen of diensten aan te kopen bij bedrijven afkomstig van het land dat de hulp geeft. Bij ongebonden hulp wordt een internationale openbare aanbesteding uitgevoerd. Hierdoor kan het een bedrijf/organisatie uit eender welk land zijn dat het project zal uitvoeren.

Ongebonden hulp wordt uitsluitend verstrekt via Leningen van Staat tot Staat.

KMO-instrument

Innovatief product

Finexpo richt zich met dit instrument enkel tot Belgische kapitaalgoederen (= machines, apparatuur, etc.) en aanverwante diensten, die volledig functioneel zijn. Producten in een testfase zijn dus uitgesloten.

De producten dienen innovatief te zijn. Voor de bepaling hiervan wordt een beroep gedaan op de definities die de regio’s, federale en Europese instellingen/agentschappen die rond innovatie werken hanteren. Producten die met publieke innovatiesteun zijn ontwikkeld worden dus als dusdanig erkend. Deze steun kan plaatsgevonden hebben in het O&O proces en/of de product- of procesontwikkeling.
Indien een product niet ontwikkeld is met publieke steun kan dit nog steeds in aanmerking komen, mits grondige motivering in het aanvraagformulier.

Ontwikkelingen ter aanpassing aan de lokale context kunnen gefinancierd worden, alsook de training die verschaft wordt aan personeelsleden van de klant om met dit product na levering aan de slag te gaan.

Andere voorwaarden
 • De steun mag slechts eenmaal aangevraagd worden voor eenzelfde product en het moet dus gaan over de eerste export van een product.
 • De steun kan enkel worden aangevraagd voor een export naar een ontwikkelingsland op de DAC lijst.
 • Enkel projecten van Belgische kmo's met een voldoende Belgisch belang (30% of 50%) kunnen een beroep doen op dit instrument. Het percentage Belgisch belang bepaalt de hoogte van de steun.
 • De klant dient een publieke entiteit te zijn. 
Omvang steun

Er zal voor dit instrument een gift gegeven worden tussen 80,01% en 100% van de contractwaarde.

Minimaal Belgisch belang
Maximum contractbedrag
Maximum giftbedrag
50% € 874.000 € 700.000
30% € 624.000 € 500.000
Meer informatie

Meer informatie kan je raadplegen op de pagina KMO-instrument.

Ondersteuning van hernieuwbare energieprojecten

Hernieuwbaar energieproject

Finexpo ondersteunt projecten die het gebruik van hernieuwbare, ecologische energie stimuleren en in lijn zijn met de Europese duurzaamheidscriteria zoals: 

 • Hernieuwbare elektriciteit door middel van windenergie, zonne-energie, waterkrachtenergie, oceaanenergie, aardwarmte
 • Hernieuwbare verwarming en koeling door middel van bijvoorbeeld solar, thermische of warmtepomp
 • Duurzaam transport
 • Of horizontale thema’s zoals gridintegratie en opslagmogelijkheden
 • Technologieën die in dit kader passen binnen het Federaal Relanceplan

Deze projecten moeten een alternatief bieden voor fossiele brandstoffen en bijdragen aan een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.
De projecten dienen er te zorgen voor diversificatie van de energievoorziening en een afnemende afhankelijkheid voor olie en gas. 

Finexpo richt zich met dit instrument enkel tot Belgische kapitaalgoederen (= machines, apparatuur, etc.) en aanverwante diensten, die volledig functioneel zijn.

Het product en aanverwante dienst dient dus volledig functioneel te zijn, maar ontwikkelingen ter aanpassing aan de lokale context kunnen gefinancierd worden.

De training die verschaft wordt aan personeelsleden van de klant om met dit product na levering aan de slag te gaan, mag gefactureerd worden.

Andere voorwaarden
 • Het moet gaan over de eerste export van een product naar een bepaald ontwikkelingsland. De steun kan tweemaal aangevraagd worden maar dan telkens voor een andere ontwikkelingsland.
 • De steun kan enkel worden aangevraagd voor een export naar een ontwikkelingsland op de DAC-lijst.
 • Enkel projecten van Belgische kmo's met een voldoende Belgisch belang (minimaal 30%) kunnen een beroep doen op dit instrument. Het percentage Belgisch belang bepaalt de hoogte van de steun.
 • De klant dient een publieke entiteit te zijn. 
Omvang steun

De steun bestaat uit de toekenning van een gift tussen 80,01% en 100% van de contractwaarde met een maximum van € 700.000 en € 500.000 afhankelijk van het Belgisch belang.

Het contractbedrag bedraagt maximaal van € 876.000.

Meer informatie

Meer informatie kan je raadplegen op de pagina Ondersteuning van hernieuwbare energieprojecten door Belgische kmo's.

Technische Assistentie

kadert in de uitvoering van een investeringsproject

Technische assistentie in het kader van een investeringsproject in een ontwikkelingsland bestaat uit diensten die: 

 • bij ambtenaren, arbeiders en bedienden in het begunstigde land expertise opbouwen in het kader van de uitvoering van een investeringsproject,
 • de vorm aannemen van technische opleiding, adviesverlening en ondersteuning door personeel van het donorland.

Voorwaarden

 • zowel kmo's als grote Belgische bedrijven kunnen een beroep doen op deze ondersteuning;
 • de klant moet een overheidsinstelling zijn;
 • de maximale financiering bedraagt 1 miljoen Speciale Trekkingsrechten (STR) of 3% van het contractbedrag (het laagste van deze bedragen wordt als maximumdrempel gehanteerd).
 • je kan als Belgisch bedrijf enkel een beroep doen op de gift voor technische bijstand voor diensten: 
  • in het kader van investeringsprojecten van hetzelfde Belgische bedrijf die genieten van ongebonden financiering,
  • in het kader van investeringsprojecten van hetzelfde Belgische bedrijf die genieten van financiering op commerciële basis.

Je kan de gift voor technische assistentie dus niet combineren met een 'intrestbonificatie' of een 'gebonden lening van Staat tot Staat'. Je kan ze wel combineren met een 'ongebonden Lening van Staat tot Staat' of een 'intreststabilisatie'.

Meer informatie

Meer informatie en een voorbeeld kan je raadplegen op de pagina Technische Assistentie.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.